1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183132 / 28.02.2018
Denumire contract: Contract de furnizare Substante agrochimice pentru protectia padurii , ingrasaminte chimice si erbicide DS Vaslui 2018.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: DIRECTIA SILVICA VASLUI, str. Veteran Turcanu. , Localitatea: Vaslui , Cod postal: 730036 , Romania , Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA VASLUI , Tel. +40 235361437 , In atentia: Comp.achizitii publice , Email: office@vaslui.rosilva.ro , Fax: +40 235361437 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare Substante agrochimice pentru protectia padurii , ingrasaminte chimice si erbicide DS Vaslui 2018.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia Silvica Vaslui.
Codul NUTS: RO216 – Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform pct.20 art 160 alin (2) si art 61 din OUG 107/2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24457000-2 – Fungicide (Rev.2)
24400000-8 – Ingrasaminte si compusi azotati (Rev.2)
24453000-4 – Erbicide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.

Valoarea totala estimata a contractului : 30242.9 lei
Valoarea estimata substante agrochimice- 12531.9 lei
Valoarea estimata ingrasaminte – 13586 lei
Valoarea estimata erbicide- 4125 lei

Valoarea estimata fara TVA: 30,242.9 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de : 302 Ron Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din HG nr.395/2016, prevederile Hotarârii nr. 866/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Autoritatii Contractante :Contul Directiei Silvice Vaslui este: RO63 BRDE 380S V018 3142 3800 -BRD Vaslui.Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit „Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. Modul de restituire a garantiei de participare. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din HG nr.395/2016 în contul IBAN declarat de ofertant în DUAE Da Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie de catre operatorul economic a carui oferta a fost declarata câstigatoare si a semnat contractul, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse – Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru identificarea operatorului economic ofertant si aplicarea criteriilor de calificare si/sau selectie, fiecare ofertant va trebui sa furnizeze minim urmatoarele informatii:

1) – Informatii generale

2) – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice .

3) – Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura în calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa prezinte:

4) – certificat emis de catre organisme abilitate valabile la momentul prezentarii pentru confirmare privind plata taxelor si impozitelor la
bugetul general consolidat si bugetele locale .

5)Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese
prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se solicita declaratie conform art.60
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice care va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE. Incadrarea
in situatia prevazuta la art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: ing. Idriceanu Catalin-Ionel -director, ec. Sirbu Vasilica –director economic,jrs. Sandu Sorina-consilier juridic, ing. Condrea Dumitru – responsabil cultura si regenerare, ing. Tanasuca Simona Claudia- resp. achizitii publice , Ing. Bejan Iulian- resp. paza si protectie, ing. Condrea Adrian- resp. productie.

Justificare: Cerintele au fost impuse în virtutea art. 168, alin. (1) din legea nr. 98/2016.
Initial operatorii economici vor completa DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Operatorul economic clasat pe primul loc va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante. Cerinta nr. 1. Ofertantul/candidatul are obligatia sa fie legal înregistrat si sa aiba dreptul de a furniza produsul din prezenta documentatie.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Document obligatoriu: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii documentului.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016).Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
Justificare: Cerinta a fost impusa în virtutea art. 173 din Legea nr.98/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul/candidatul are obligatia sa faca dovada ca în ultimii
trei ani a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 30242.9 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document obligatoriu: Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Fisa de informatii privind experinta similara. Certificate/documente emise de o autoritate sau de un beneficiar din care sa rezulte modul de îndeplinire a obligatiilor. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante. Justificare: Cerinta respecta prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr.98/2016.. Se propune ca si conditie minima îndeplinirea unor contracte similare la valoarea estimata a contractului. S-a considerat ca pentru îndeplinirea unui astfel de contract este necesara experienta similara exprimata prin furnizare de produse din acelasi cod CPV de cel putin valoarea contractului. Nota: In cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative. In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.euroDa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
NR.1548/ 15.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note:a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. – Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va complete DEAU in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101 din 2016 – Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica VI.4.3)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

DIRECTIA SILVICA VASLUI – OFICIU JURIDIC
Adresa postala: str. Veteran Turcanu, nr.61 , Localitatea: Vaslui , Cod postal: 730036 , Romania , Tel. +40 235361437 , Email: office@vaslui.rosilva.ro , Fax: +40 235361437 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 16:16