1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183133 / 28.02.2018
Denumire contract: Furnizare – Substante si materiale depistare si combatere daunatori – D.S. Caras Severin

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: DRAGOS CIPRIAN PAHONTU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Caras Severin
Adresa postala: Str. Petru Maior nr 69A , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii, birou Paza , Tel. +40 255216533 , In atentia: Budaci Cristian, Kokovics Laszlo , Email: achizitii@resita.rosilva.ro , Fax: +40 255222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

www.e-licitatie.ro
Adresa postala: SEAP , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii , Tel. +40 255216533 , In atentia: Budaci Cristian , Email: achizitii@resita.rosilva.ro , Fax: +40 255222645

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

www.e-licitatie.ro
Adresa postala: SEAP , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii , Tel. +40 255216533 , In atentia: Budaci Cristian , Email: achizitii@resita.rosilva.ro , Fax: +40 255222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare – Substante si materiale depistare si combatere daunatori – D.S. Caras Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Directiei Silvice Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 – Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
– Conform caietului de sarcini

– A.C. va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

24457000-2 – Fungicide (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot.1:Materiale si substante(feromoni) pentru depistare si combaterea insectelor in arborete

Lot.2:Substante chimice combatere daunatori solarii/pepiniere

Valoarea estimata fara TVA: 29,950 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1.Cuantumul G.P: L1-230 lei, L2-65 lei 2.Data de referinta pt.cursul de schimb leu/alta moneda este data publicarii anuntului de participare, la cursul BNR. 3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 4.Modul de constituire a garantiei de participare: se constituie în conf. cu preved. art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. 5.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, fiind incarcata in SEAP sub denumirea „Garantie de participare”. 6.În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Directiei Silvice Caras-Severin la RO88BRDE110SV01383761100 –deschis la BRD Resita. Prin exceptie de la prevederile alin. (1),în cazul în care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei autoritatea contractanta da posibilitatea de constituire a garantiei de participare si prin depunerea la casieria de sume în numerar. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa

URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)

Precizari:

Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.

a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita

si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti

sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

– documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de

ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

c. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii

contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a

contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local (pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de

lucru pentru care exista obligatii de plata), ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in

clasamentul intermediar.

-cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC/act constitutive, alte documente edificatoare dupa caz.

– in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau

acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati

competente din tara respectiva;

– in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform

cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana În sensul

prevederilor articolului 63, aliniat (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,persoane cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice

Caras-Severin: Polita Daniel, Rotariu Stejarel, Balgar Ondina, Zaberca Nicoleta, Brumar Miodrag, Budaci Cristian, Kokovics Laszlo Cerinta nr.1

Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti
participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o
indeplineasca efectiv.

Se vor depune documentele:

Initial se va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire. Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul
constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii
acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.

NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa
dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2298/28.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 27.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.În sit.în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale A.C.va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat . 2. AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. 4.In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.2 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /accord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale si modelele din sectiunea Formulare. 5.Semnarea contractului se va face la sediul Directiei Silvice Caras Severin, str. Petru Maior, nr. 69A, Resita, jud. Caras-Severin. -In vederea completarii formular DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101 din 2016 – Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Silvica Caras-Severin – Oficiu juridic
Adresa postala: Str.Petru Maior, Nr.69A, , Localitatea: Resita , Cod postal: 320100 , Romania , Tel. +40 255216533 , Fax: +40 255222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2018 16:27