1 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Numar anunt: 183136 / 01.03.2018
Denumire contract: Servicii de revizii,reparatii si interventii la instalatii de odorizare din cadrul SNTGN de tip SUDOCOR.

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias , Localitatea: Medias , Cod postal: 551018 , Romania , Punct(e) de contact: Laura Filipas , Tel. +40 269803202 , Email: laurafilipas@transgaz.ro , Fax: +40 269844832 , Adresa internet (URL): www.transgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de revizii,reparatii si interventii la instalatii de odorizare din cadrul SNTGN de tip SUDOCOR.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: SNTGN Transgaz SA
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de revizii,reparatii si interventii la instalatii de odorizare din cadrul SNTGN de tip SUDOCOR.
Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 13-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificata si completata de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.

Termenul-limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificata si completata de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50531200-8 – Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform cs

Valoarea estimata fara TVA: 465,542.2 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum 4655 lei. Data la care se va face echivalenta leu/valuta este de 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul de schimb al BNR. Perioada de valabilitate: 100 zile. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Modalitati de constituire: • virament bancar in contul entitatii contractante: Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias SWIFTCODE:RNCBROBU • instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile art. 42 alin. 1) din HG nr. 394/2016; Dovada constituirii garantiei se va transmite in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari, acestea, incarcata in SEAP in format electronic. In orice situatie, dovada constituirii trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Potrivit art. 138, alin. (3) din HG nr. 394/2016 „in conditiile art. 228 alin. (4) din Lege, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor”, sub rezerva declararii ofertei ca fiind inacceptabila, in temeiul art. 228, alin. (4) din Legea nr. 99/2016. Cuantum 10% din pretul contractului, fara TVA. Se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. In cazul asocierii de operatori economici, instrumentul de garantare trebuie sa fie emis in numele asocierii. Modalitati de constituire: • instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara/ de asigurari, prevederile art.42 alin.(3)-(5)din HG nr.394/2016 aplicandu-se corespunzator. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca emitentul se oblige sa plateasca in favoarea entita?ii contractante, pâna la concuren?a sumei reprezentand contravaloarea garantiei de buna executie, respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere înso?ita de o declara?ie cu privire la neîndeplinirea obliga?iilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contract. Plata se va face în termenul men?ionat în cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea entitatii contractante sau a contractantului. In cazul constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, nu trebuie sa fie emise conditii de asigurare suplimentare care exced conditiilor formulate in contractul incheiat si trebuie sa fie valabil si in vigoare indiferent de prevederile vreunei polite de asigurare. Angajamentul societatii de asigurare fata de Achizitor va fi exclusiv in baza respectivului instrument de garantare. Nerespectarea conditiilor mentionate vor duce la neacceptarea, de catre Achizitor, a instrumentului de garantare prezentat. In cazul instrumentului de garantare emis de o societate bancara, este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. • numerar la casieria Achizitorului, daca valoarea garantiei este sub 5000 lei. • retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, în cazul în care modalitatea de plata este compatibila cu aceasta varianta de constituire a garantiei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016. În acest sens se vor depune declaratii pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art 177,178,180 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractranta va solicita operatorului economic aflat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofetelor urmatoarele documente :
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoane ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele : Sterian Ion – Director General, Tarsac Grigore – Director General Adjunct, Ha?egan Gheorghe – Director General Adjunct, Lupean Marius Vasile – Director Departament, Fodor Mihai – Director Direc?ie, Vardol Florian – Director Departament, Idu Olga – Director Directie,Luca Bogdan Avram – Director Departament, Pînzar Adela – Director Direc?ie, Hadâmbas Ovidiu Gheorghe – ?ef Serviciu, Filipa? Laura – ?ef Birou, Baciu Elena Marioara – ?ef Serviciu, Barbu Viorel – Director Direc?ie, Cosma Florin – Director Departament.
Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va depune, odata cu DUAE, Declara?ia de neîncadrarea în situa?iile prevazute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese, de catre operatorii economici la procedura de atribuire (ofertan?i, ter?i sus?inatori, subcontractan?i, dupa caz). In temeiul dispozi?iilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa î?i demonstreze situa?ia personala (forma de înregistrare si, dupa caz, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerin?ele legale din tara in care este stabilit operatorul economic). In acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in condi?iile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic are dreptul sa recurga la sus?inerea unui/unor ter?/ter?i in ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala.
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul/asocierea î?i demonstreaza îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala invocând si sus?inerea acordata de catre ter?/ter?i, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, de catre ter?ii sus?inatori participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Se va depune totodata si angajamentul ferm al ter?ului suspinator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor
In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractan?i, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr.240/2016 si prezentarea contractului de subcontractare.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, , de catre subcontractan?ii participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Se va prezenta contractul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (inclusiv informa?ii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractan?ilor propu?i, cu privire la partea / pâr?ile din contract pe care ace?tia urmeaza sa le îndeplineasca efectiv) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte informa?ii cu privire la dovada implementarii unui sistem de management al calita?ii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, care sa permita atât prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, cat si alte documente care probeaza in mod concludent îndeplinirea cerin?ei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc. similare cu cele prevazute drept condi?ie pentru ob?inerea unei certificari SR EN ISO 9001
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici participan?i la procedura vor completa si depune, odata cu oferta, urmatoarele: Declara?ie de acceptare a condi?iilor contractuale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa î?i men?ina oferta: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, calculate de la termenul limita de depunere a ofertelor, Declara?ia de neîncadrarea în situa?iile prevazute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese. Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV in SEAP sec?iunea Întrebari. In cazul ofertei comune to?i semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informa?iile aferente situa?iei lor. Odata cu oferta va încarca in SEAP si acordul de asociere. In cazul ofertei comune, situa?ia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului, fiecare asociat va demonstra îndeplinirea criteriilor propor?ional cu cota de implicare in executarea contractului sectorial/acord-cadru. Cerin?ele privind Standardele de asigurare a calita?ii de la Sec?iunea III.2.3.b) vor fi îndeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Ofertan?ii î?i asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei încarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (Oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Pentru persoana împuternicita sa semneze electronic documentele, se va depune in cadrul ofertei împuternicirea acordata in acest sens. Informa?iile tehnice relevante referitoare. la participarea la procedura online se pot ob?ine la adresa www.e-licitatie.ro. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesa?i: se acceseaza si se completeaza DUAE format editabil / format .xml disponibil in documenta?ia de atribuire. In cazul depunerii DUAE in format .xml, modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesa?i: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Entitatea contractanta limiteaza informa?iile solicitate la nivelul DUAE la o singura întrebare DA sau NU – sec?iunea a (INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE) din partea IV a DUAE, prin care ofertan?ii confirma ca îndeplinesc cerin?ele privind criteriile de selec?ie impuse prin fisa de date a achizi?iei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 08:11