5 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN „DR.FOGOLYAN KRISTOF”SFANTU GHEORGHE
Numar anunt: 183137 / 03.03.2018
Denumire contract: Achizitie publica de medicamente ANTINEOPLAZICE si ANTIHEMORAGICE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL JUDETEAN „DR.FOGOLYAN KRISTOF”SFANTU GHEORGHE
Adresa postala: Str.Stadionului nr.1-3, , Localitatea: Sfantu Gheorghe , Cod postal: 520064 , Romania , Punct(e) de contact: Becsek Attila , Tel. +40 0267311675 , Email: aprovizionare@administrativ.spitfog.ro , Fax: +40 0267311675 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de medicamente ANTINEOPLAZICE si ANTIHEMORAGICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Stadionului nr.1-3
Municipiul Sfântu Gheorghe,
Judetul Covasna
Cod postal: 520064
Codul NUTS: RO123 – Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,508,671.49 si 9,017,342.98 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial sau semestrial în functie de solicitarile sectiei si în functie de fondurile alocate program Oncologie,Hemofilie cu aceasta destinatie. Valoarea minima – maxima / lot conform Anexa B si Caiet de Sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Încheierea ACORD CADRU pe 24 luni

– Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor conf.OUG 107/2017.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilot este de 15 zile inainte de depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33652000-5 – Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
33621200-1 – Antihemoragice (Rev.2)
33692000-7 – Solutii medicamentoase (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini si Anexa B

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,508,671.49 si 9,017,342.98 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1. Garantie de participare este în suma fixa/LOT/RON conform Anexei B si Caiet de Sarcini, echivalentul lei/alta moneda la curs BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile. Se constituie conform art.II alin.2 HOT.866/2016 pentru modificarea si completarea H.G. nr.395/2016. Garantia de participare se constituie numai pentru loturile la care 1% din valoarea estimata maxima/acord cadru depaseste 100 lei. 2.Garantia de participare se constituie Conf art.36(1)din H.G. nr.395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. 3.Contul pentru garantii de participare RO62TREZ2565006XXX004701, Trezoreria Sfântu Gheorghe. 4.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, raportat la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondurile alocate pentru Programul National de ONCOLOGIE si HEMOFILIE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A) Motive de excludere a candidatului/ofertantului
A.1. Motive referitoare la condamnarile penale : Participarea la o organizatie criminala, coruptie, frauda, infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, spalare de bani sau finantarea terorismului, exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane conform art.164
A.2. Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale conform art.165
A.3. Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale conform art.167
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, întrucât autoritatea contractanta va încheia un acord cadru cu 3 operatori economici.
Documentele justificative solicitate:
•Certificate constatatorare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;
•Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONTC/act constitutiv;
•Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 al.(2),art.167 al.(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
•Alte documente edificatoare, dupa caz.

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016.
Se va completa declaratia privind evitarea conflictului de interes (din cap.Formulare).
Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE.

Persoane care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.
András-Nagy Róbert – Manager, Antal Álmos – Jeno –Director medical,Ec. Fülöp Árpád – Director financiar contabil , Doci Cristina Tünde – Consilier juridic ,Baracut Brigitta – Consilier juridic, Dr.Taflan Lucia-Cristina- Coordonator Program de Oncologie, Ing. Becsek Attila – Sef serviciu Logistica, Administrativ, Kürti Valéria –Farmacist, Kánya Mónika – Responsabil achizitie, Vasvári Alpár – Achizitor

Operatorii economici obligatoriu vor depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma conform art.137 al.(2) lit.(b) din HG nr.395/2016. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de întregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitale care fac obiectul contractulul.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor in conformitate cu solicitarile fisei de date a achizitiei.

Documentele justificative se solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelot.

Documentele justificative solicitate care sustin cele declarate in DUAE :

• Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice care sa ateste dreptul de a depozita si distribui medicamente , conform art.700 al.1 din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii .

• Autorizatie de distributie angro a medicamentelor, art.788 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, Titlu XVII, ‘’Medicamentul”, cu modificarile si completarile ulterioare si ( Ordinul Ministrului Sanatatii publice Ordin nr.131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman ).

• Autorizatie de punere pe piata a produsului Act normativ impune obligativitatea acestei autorizari: Legea 95/2006 art.700 al.1 si al.2,art.730 al.5 privind reforma în sanatate, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare în baza ordinelor MSF nr.263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006;

Operatorii straini vor demonstra îndeplinirea cerintelor completând DUAE.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respective documentele echivalente, emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ( art.173 din Legea 98/2016)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta va încheia acordul-cadru cu maxim 3 operatori economici/lot. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului intermediar ( de exemplu: pe locul 3 sunt doua oferte egale) se va solicita reofertari financiare de la operatorii economici , prin intermediul SEAP în vederea departajarii ofertelor. Ofertantii clasati pe locurile de mai sus nu vor fi afectati ( de exemplu: daca ofertantii pe locul 3 au preturi egale, elementul reofertarii fiind pretul, acesta din urma nu poate fi îmbunatâtit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respective pe locul 2 în clasament), avand in vedere art.138 din HG 395/2016 In vederea completarii DUAE (Document Unic de Achizitii European) operatorii economici interesati, vor atasa în format XML.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare ale cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 08:13