5 martie 2018

Autoritate contractanta: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Numar anunt: 183138 / 05.03.2018
Denumire contract: profil de mina laminat tip SG-23 (THN-21) sau echivalent

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2 , Localitatea: Petrosani , Cod postal: 332015 , Romania , Punct(e) de contact: Victor Utu , Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254544312 , In atentia: Victor Utu , Email: victor.utu@cenhd.ro, valeriu.iacob@termodeva.ro, achizitii@termodeva.ro , Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 254544313 , Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
profil de mina laminat tip SG-23 (THN-21) sau echivalent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sucursala beneficiara din cadrul S CEH SA – sucursala EM Livezeni (lot 1) / EM Vulcan (lot 2) / EM Lupeni (lot 3)
Codul NUTS: RO423 – Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsul ce face obiectul prezentei achizitii este utilizat in subteran la sustinerea lucrarilor miniere de pregatire si deschidere.
Cantitate totala 380,50 tone, dupa cum urmeaza:
Lot 1 – 160,50 tone
Lot 2 – 170 tone
Lot 3 – 50 tone
Descrierea detaliata – in caietul de sarcini nr. DG 903/1/30.01.2018.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44334000-0 – Profile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala 380,50 tone, dupa cum urmeaza:
Lot 1 – 160,50 tone
Lot 2 – 170 tone
Lot 3 – 50 tone
Valoare estimata lot 1 – 503488,50 lei
Valoare estimata lot 2 – 533290 lei
valoare estimata lot 3 – 156850 lei

Valoarea estimata fara TVA: 1,193,628.5 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare : lotul nr. 1 – 5000 lei; lotul nr. 2 – 5300 lei; lotul nr. 3 – 1500 lei. Perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Modalitati de constituire (ptr.garantii in valuta data echivalentei in lei la cursul BNR la data publicarii anuntului de participare în SEAP): a) virament bancar, în contul nr. RO63 RNCB 0165 1300 0364 0033 deschis la BCR PETROSANI; b) instrument de garantare, emis conform legii de o societate bancara sau de asigurari. Daca documentul este emis de o banca sau o societate de asigurari din strainatate, se va prezenta si traducerea autorizata (formular 4 – model scrisoare garantie de participare); GP trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate solicitata. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP, daca ofertantul se afla intruna din situatiile prevazute la art. 43 (1) din HG 394/2016, ofertantul pierzând astfel suma constituita. Restituirea GP se face conform prevederilor art. 44 din HG nr.394/2016. Potrivit art. 42 (7) din HG 394/2016 dovada constituirii GP trebuie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. In acest sens, documentul prin care se constituie GP se va depune in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnat cu semnatura electronica extinsa. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA. Modalitatile de constituire sunt: a) instrument de garantare (în original) emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, ce devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Valabilitatea trebuie sa fie cu cel putin 14 zile mai mare decât durata de îndeplinire a contractului (formular 5 – model scrisoare garantie pentru buna executie); b) daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale – cf. art.46 alin. 3 din HG 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016.
Entitatea contractanta va exclude din procedura orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art 177 din Legea 99/2016.
Cerinta nr. 2 – Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016.
Entitatea contractanta va exclude din procedura orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art 178 (1) din Legea 99/2016, cu mentiunea ca:
– Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, îsi îndeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora, sau beneficiaza, în conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati în vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de întârziere acumulate sau a amenzilor.
– Entitatea contractanta nu va exclude din procedura de atribuire un operator economic care se afla într-una din situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016, atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic decât 4000 lei.
b) este mai mare decât 4000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.
Cerinta nr. 3 – Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016.
Entitatea contractanta va exclude din procedura orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art 180 (1) din Legea 99/2016, cu mentiunea ca: entitatea contractanta nu va exclude din procedura un operator economic împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa si care se afla în perioada de observatie, atunci când, pe baza informatiilor prezentate de operatorul economic sau in orice alt mod, stabileste ca respectivul operator economic:
– se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente
– fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aporbat de instanta.
Modalitatea de indeplinire a cerintelor nr. 1, 2 si 3: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) restante la momentul prezentarii
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de aministrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC
– daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art 180 alin (2), art 184 din Legea 99/2016.
Cerinta nr. 4 – Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatii potential generatoare de conflict de interese prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va prezenta declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 73 din Legea nr. 99/2016 de catre operatorii economici particopanti la procedura, impreuna cu DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire) sunt:
Director General – Stancu Viorel
Director Economic – Arvunescu Ioana
Director Tehnic Dezvoltare – Codreanu Nicolae
Director Directie Miniera – Chiuzan Cosmin Lucian
Director Directie Energie – Niculescu Aurel
Director Comercial – Ardelean Nelu
Inginer Sef SSM – Borbel Adrian
Sef Serviciu Achizitii – Utu Victor
Sef Serviciu Juridic – Pigui Christiane
Nota :
1. Toti participantii la procedura au obligatia de a depune DUAE.
2. Este obligatorie depunerea DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 143 alin (2) lit. b din HG nr. 394/2016 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comer?ului sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la fializarea evaluarii ofertelor.
Documentele se vor prezenta în limba româna sau, însotite de traduceri autorizate în limba româna ale acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 05.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Cerere de participare la procedura – se completeaza conform formularului 1 Împuternicire – se completeaza conform formularului 2. Acord de asociere – numai în cazul în care la procedura de achizitie se prezinta o asociatie – se completeaza conform formularului 6. În cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial (art 199 din Lege). În conformitate cu art 187 (1) din Legea 99/2016, informatiile si documentele referitoare la capacitatea tehnica si profesionala se va prezenta si pentru subcontractantii propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le îndeplineasca efectiv. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarifricari sau informa?ii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului-limita precizat in sectiunea I. Termenul in care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatii suplimentare: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Amendamentele la clauzele contractuale pot fi prezentate si odata cu depunerea ofertei urmand ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art.143 alin.(3) lit b) din HG 394/2016. Nota: 1. DUAE reprezinta documentul unic de achizitie european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe proprie raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea cerintelor de calificare si selectie. DUAE poate fi accesat la urmatorul link: htpps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si htpps://ec.europa.eu/tools/espd. 2. Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. 3. Ptr. vizualizarea D.A. încarcata în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
(pentru contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala ) sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic al CEH SA Petrosani
Adresa postala: Strada Timisoara nr. 2 , Localitatea: Petrosani , Cod postal: 332015 , Romania , Tel. +40 0254506214 , Email: office@cenhd.ro , Fax: +40 0254544313 , Adresa internet (URL): www.cenhd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 08:14