5 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN „DR.FOGOLYAN KRISTOF”SFANTU GHEORGHE
Numar anunt: 183140 / 03.03.2018
Denumire contract: GAZE NATURALE CONSUM NECASNIC

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL JUDETEAN „DR.FOGOLYAN KRISTOF”SFANTU GHEORGHE
Adresa postala: Str.Stadionului nr.1-3, , Localitatea: Sfantu Gheorghe , Cod postal: 520064 , Romania , Punct(e) de contact: Becsek Attila , Tel. +40 0267311675 , Email: aprovizionare@administrativ.spitfog.ro , Fax: +40 0267311675 , Adresa internet (URL): www.spitfog.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
GAZE NATURALE CONSUM NECASNIC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta “Dr.Fogolyán Kristóf,” cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, cod postal 520064, str. Stadionului, nr.1, judetul Covasna
Codul NUTS: RO123 – Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 135 si 706,050 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Vor fi incheiate doua contracte subsecvente la acordul cadru cu operatorul economic desemnat castigator.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Gaze naturale consum necasnic.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform OUG 107 / 2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09123000-7 – Gaze naturale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Gaze naturale pentru consum necasnic
Cantitate minima acord cadru 1 Mwh Cantitate maxima acord cadru 5230 MWh
Valoarea si cantitatiile minime maxime estimative a unui contract subsecvent:
Cantitate minima 1MWh / Cantitate maxima 2615 MWh
Valoare estimativa minima : 135 lei maxim: 353025 lei

Valoarea estimata fara TVA: intre 135 si 706,050 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este suma fixa de 7060,50 lei adica 1% din valoare maxima / acord cadru.Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016. Garantia de participare poate fi constituita si în valuta, la cursul BNR, din data publicarii în SEAP a anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Contul garantie de participare RO62TREZ2565006XXX004701, deschis la Trezoreria Sf.Gheorghe.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea în numerar, la casieria autoritatii contractante,conform prevederilor art.36 alin. (6) HG nr.395/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante. Dovada constituirii Garantiei SCANAT se va atasa doar in SEAP impreuna cu oferta, pana la data limita de depunere al ofertelor . În cazul depunerii de oferte în Asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori mici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % si se constituie prin retinere din facturile primite pentru primele trei luni complete. Garantia de buna executie se va constitui dupa semnarea acordului cadru, conform art.39 alin 3 din HG nr.395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Promitentul achizitor are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BVC 2017 – 2018 – 2019 / capitol Iliuminat /Incalzit finantate prin CASS Covasna.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
a.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor , taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii.
b.Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONTC/act constitutiv;
c.Dupa caz, Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 al.(2),art.167 al.(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d.Alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru operatori economici straini, cerintele privind certificatele fiscale vor fi indeplinite prin depunerea unor documente echivalente emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in procesul de verificare/evaluare a ofertelor :

András-Nagy Róbert – Manager, Ec. Fülöp Árpád – Director financiar contabil , Doci Cristina Tünde – Consilier juridic ,
Baracut Brigitta – Consilier juridic ,Ing. Becsek Attila – Sef serviciu Logistica si administrativ,
Vasvari Alpar – responsabil achizitie 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractulul.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat Constatator emis de ONRC,sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.Licenta pentru furnizarea gazelor naturale emisa de A.N.R.E. valabila la momentul prezentarii acesteia,conform art.19 din ORDIN nr. 29 din 28 iunie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii final, emis de A.N.R.E.
Furnizorul se angajeaza, ca pe parcursul valabilitatii acordului cadru sa dispuna si dupa caz, sa faca demersurile necesare pentru obtinerea acestei licente.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri anuala (generala) pe anul 2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va solicita completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.237/2016 si 240/2016.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va solicita completarea DUAE in conformitate cu Notificarea nr.237/2016 si 240/2016 Documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, care nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare ale cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/19 mai 2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Servicul Juridic
Adresa postala: Str.Stadionului nr.1-3 , Localitatea: Sfantu Gheorghe , Cod postal: 520076 , Romania , Email: docicristina@administrativ.spitfog.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 08:35