7 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183147 / 07.03.2018
Denumire contract: Achizitie publica de servicii de exploatare masa lemnoasa Directia Silvica Maramures 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Silvica Maramures , Baia Mare, 22 Decembrie , nr. 36 , Tel. +40 262211963 , In atentia: Marcel COSMA , Email: marcel@marasilva.ro , Fax: +40 262211794 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica de servicii de exploatare masa lemnoasa Directia Silvica Maramures 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Directia Silvica Maramures si ocoalele din subordine
Codul NUTS: RO114 – Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de exploatare care consta in >

-doborat , sectionat, adunat, scos apropiat in platforma primara, fasonat lemn foc in mst,

curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

sortarea masei lemnoase in platforma primara pe tasoane pentru loturile prezentate in caietul de sarcini si anexa B. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari/ informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NR LOT PARTIDA Nr. Ocol

0 3
4 410 DO II
12 356 DO I
13 339 DO I
15 343 DO I

16 383 DO I
17 382 DO I
18 381 DO I
20 379 DO I
21 368 DO I
22 367 DO II
25 409 DO II
28 404 DO II
29 406 DO II
30 405 DO II
31 374 DO I
33 373 DO I
35 363 DO I
36 360 DO I
37 362 DO I
38 349 DO II
39 348 DO I
40 347 DO I
42 345 DO I
43 337 DO I
44 340 DO I
45 384 DO I
46 369 DO I
47 353 DO I
48 395 DO I
49 397 DO II
50 398 DO II
51 392 DO II
52 386 DO I
53 378 DO I
54 387 DO I
55 357 DO I
56 388 DO II
57 389 DO II
58 390 DO II
59 393 DO II
60 394 DO II
61 403 DO I
63 359 DO I
64 399 DO I

65 440 P
67 481 P
68 476 CONS
69 307 SR
70 317 SR
71 320 SR
72 321 SR
73 334 SR
74 455 SR
75 456 SR
76 457 SR
77 458 SR
78 459 SR
79 461 SR
80 462 SR
81 463 SR
82 464 SR
83 465 SR
84 466 SR
85 467 SR
86 469 SR
87 470 SR
88 471 SR
89 472 SR
90 473 SR
93 477 SR
94 478 SR
95 479 SR
96 480 SR
97 483 SR
98 487 SR
99 500 SR
103 511 AC II

104 237SR
105 236SR
106 235SR
107 234SR
108 233SR
109 232SR

110 230SR
111 229SR
112 224SR
113 223SR
114 216SR
115 215SR
116 214SR
117 213SR
118 208SR
122 203SR
131 318 Acc II
132 315 AccII
133 314 Acc II

134 494 SR
135 594 SR
136 606 SR
137 763 SR
138 766 SR
139 764 SR
140 767 SR
141 831 SR
142 832 SR
143 812 SR
144 806 SR
145 807 SR
146 790 SR
147 791 SR
148 789 SR
149 782 SR
150 783 SR
151 746 SR
152 747 SR
153 810 SR
156 814 SR
157 781 SR

160 1142 SR
161 1143 SR
163 1315 SR
164 1316 SR
165 1317 SR

182 213 AC II
183 215 AC II
184 221 AC I
185 227 AC II
186 228AC II
187 110CONS
188 132CONS
189 818 P
190 143CONS
191 772 P

192 1127SR
193 1182SR
194 1185SR
195 1186SR
197 1241SR
199 1266SR
200 1274SR
201 1278SR
202 1279SR
203 1280SR
204 1281SR
205 1282SR
206 1187SR
207 1288 IG

211 487 P
213 420SR
214 507SR
215 499SR
222 500SR
223 493SR
224 484SR

225 512SR
226 505SR
227 510SR
228 423SR
231 476SR
232 368SR
233 480SR
234 492SR
235 503SR
236 477SR

239 29 SR
240 34 SR
241 36 SR
242 37 SR
243 38 SR
244 39 SR
245 40 SR
246 41 SR
247 43 SR
248 47 SR
249 48 SR
250 49 SR
251 54 SR
252 56 SR
253 58 SR
254 59 SR
255 69 SR
256 71 SR
257 74 SR
258 75 SR
259 78 SR
260 83 SR
261 86 SR
262 93 SR
263 94 SR
264 99 SR
265 131AC I
267 141AC I
268 142 AC I
269 143AC I
271 145AC I
273 155AC I
274 156AC I
275 175AC I
276 176AC II
277 181AC I
278 182AC I
279 183AC I
280 184 AC II
281 128AC I
282 136AC I
283 125AC I
284 137AC I
286 139AC I
288 162AC I
290 166AC I
291 167 IG
292 168AC I
294 171IG
295 172AC II
296 158AC II
297 159AC I
298 160AC I
299 165 IG

300 89 SR
301 90 SR
302 91 SR
303 101 SR
304 102 SR
305 103 SR
306 105 SR
307 106 SR
308 108 SR
309 109 SR
310 110 SR
311 113 SR
312 114 SR
313 115 SR
314 116 SR
315 118 SR
316 122 SR
317 123 SR

324 139 SD
325 101 SD
326 91 SR
327 128 SR
328 140 SR
329 85 SR
330 98 SR
331 131 SR
332 93 SR
333 112 SR
334 143 SR
335 99 SR
336 102 SR
337 111 SR
338 82 SR
339 86 SR
340 89 SR
341 96 SR
342 117 SR
343 141 SR
344 142 SR
345 155 SR
346 156 SR
347 157 SR
348 172 SR
349 658 SR
350 79 SR
351 106 SR
352 113 SR
353 80 SR
354 646 SR
355 95 SR
356 94 SR
357 81 SR
358 218 DO I
359 206DO I
361 203DO I
362 202DO I
363 200DO I
365 175DO I
366 177DO I
367 183DO I
368 215DO I
369 209DO I
370 210DO I
371 212DO I
373 216DO I
374 191DO I
376 192DO I
377 193DO I
378 196DO I
379 197DO I
380 207DO I

382 519 AC I
383 527 AC I
384 529 AC I
385 530 AC I
386 532 AC I
387 537 AC I
388 538 AC I
389 539 AC I
390 541 AC I
391 531 IG
392 500 S IG
393 495 S IG
394 536 IG
395 528 IG

396 522 IG
397 523 IG
398 533 IG
399 535 IG

400 1398DOII
401 1444DOII
402 1454 DO I

403 112 P
404 226 AC I
405 122 SR

406 147 SR

407 159 SR

408 170 SR

409 174 SR

410 192 SR

411 201 SR

412 133 Cons
413 129 sr

414 224 AC I
415 185 SR

416 225 AC I

417 267 IG
418 302 IG
419 303 AC II
420 304 IG
421 307 AC II
422 321 AC I
423 325 IG

Valoarea estimata fara TVA: 9,777,842.59 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare:CONFORM ANEXA B . 2.Data de referinta pt.cursul de schimb leu/alta moneda este data publicarii anuntului de participare, la cursul BNR. 3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. 4.Modul de constituire a garantiei de participare: se constituie în conf. cu preved. art. 36 din HG nr. 395/2016 prin virament bancar sau printr -un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. 5.Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. 6.În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Directiei Silvice Maramures la BRD-Baia Mare ,cod IBAN RO51BRDE250SV06747052500 .Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei autoritatea contractanta da posibilitatea de constituire a, garantiei de participare si prin depunerea la casieria de sume în numerar. Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr. 395/2016 Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului , fara TVA. Aceasta se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin virament conf. Art 40 (1-3) din HG 395/2016 . În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei în numerar. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu îsi îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. Achizitorul se obliga a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra e
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Indrei Dumitrean , Iacob Andreica, Claudia Tatar ,Cristina Costin ,

Tiprean Podut , Mihai Sajerli, Ligiu Zah, Marcel Cosma ,Veronica Maris.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

– Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii

contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general

consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.

(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine:

Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Cerinta nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa

reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are

capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele

justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul

ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar

de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator

trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta nr. 2

Ofertantul/candidatul trebuie sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute la Art. 62 pct. 2) din Codul Silvic.

În cazul ofertantilor straini ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca în conditiile legii din tara de rezidenta ca are

capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documente obligatorii:

-se va prezenta Certificat de atestare/reatestare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare

Forestiera/Cazier tehnic de exploatare /Documente echivalente emise în tara de rezidenta pentru ofertantii straini .

Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentarii si sa rezulte din documentele prezentate ca ofertantul/candidatul are capacitate de exploatare ramasa disponibila pentru volumul pentru care liciteaza.

Modalitatea de indeplinire, respectiv „ COMPLETARE DUAE”, urmand ca Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor

asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în

clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nr.2838/07.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. – Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatoarele link-uri : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. În cazul unor situatii neprevazute autoritatea contractanta poate modifica contractul în baza art 221 din Legea 98/2016. .Garantia de participare care este aferenta lotului/loturilor pentru care se realizeaza inscrierea- se completeaza si centralizatorul garantiilor depuse pe lot/loturi din sectiunea Formulare garantii si care se vor depune in sectiunea „documente de calificare ”
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101 din 2016 – Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Silvica Maramures
Adresa postala: 22 Decembrie , nr. 36 , Localitatea: Baia Mare, , Cod postal: 430314, , Romania , Tel. +40 262211963 , Email: marcel@marasilva.ro , Fax: +40 262211794 , Adresa internet (URL): www.marasilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 09:41