1 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183148 / 01.03.2018
Denumire contract: SERVICII DE INCHIRIERE TRAILER CU DESERVENT IN SCOPUL TRANSPORTULUI DE UTILAJE, ACHIZITOR DIRECTIA SILVICA VALCEA

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: Str. Carol I Nr. 37 , Localitatea: Rm. Valcea , Cod postal: 240591 , Romania , Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA VALCEA , Tel. +4 0250735840 , In atentia: Achizitii , Email: achizitii@valcea.rosilva.ro , Fax: +4 0250739266 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

www.e-licitatie.ro (SEAP)
Adresa postala: www.e-licitatie.ro (SEAP) , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

www.e-licitatie.ro (SEAP)
Adresa postala: www.e-licitatie.ro (SEAP) , Localitatea: . , Cod postal: . , Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE INCHIRIERE TRAILER CU DESERVENT IN SCOPUL TRANSPORTULUI DE UTILAJE, ACHIZITOR DIRECTIA SILVICA VALCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Conform caietului de sarcini si celorlalte precizari ale documentatiei de atribuire.
Codul NUTS: RO415 – Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,000 si 59,240 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: [1].Contractele se atribuie in functie de necesitatile achizitorului. Se preconizeaza atribuirea a trei contracte subsecvente a cate 12 luni sau ori de cate ori este necesar. Durata ultimului contract subsecvent poate depasi perioda de valabilitate a acordului-cadru. [2].Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 19740 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
[1]. Conform prevederilor din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.
[2]. Raspunsul la toate eventualele solicitari ale ofertantilor de clarificari /informatii suplimentare se va face de catre autoritatea contractanta in a 10-a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatii suplimetare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.1 din Fisa de date a achizitiei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60182000-7 – Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
[1].Conform prevederilor din caietul de sarcini si documentatiei de atribuire
[2].Valoarea estimata fara TVA: 59240 lei

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,000 si 59,240 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
[1].Cuantumul garantiei de participare (1% din valoarea estimata rotunjit): 592 lei. Daca se opteza pentru plata garantiei in alta valuta, pentru echivalenta se va avea în vedere cursul BNR inainte cu cinci zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. [2].Garantia de participare va fi valabila cel putin 90 zile (de la data limita de depunere a ofertelor) si se va constitui conform Art. 36 din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare. [3].Varianta depunerii numerar este acceptata pentru sume mai mici de 5000 lei. Viramentul bancar se va efectua in contul Directiei Silvice Valcea RO81 RZBR 0000 0600 0107 1076 – RAIFFEISEN BANK Rm.Valcea – cont in RON. Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari, trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. [4].Indiferent de modalitatea aleasa, dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP, în fisier separat denumit “Garantie de participare”, împreuna cu oferta. [5].Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare în situatiile prevazute la Art. 37 din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de participare se va face la solicitarea ofertantului, în conformitate cu prevederile legale. [1].Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea fara tva a contractului subsecvent. A se vedea si capitolul relativ la acestea din cadrul modelului de contract atasat. [2].Garantia de buna executie va fi constituita cf. Art. 40 alin. (1), (2) sau (3) din H.G. nr. 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la Art.59-60, Art.164-165 si Art. 167 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant).
Persoanele de decizie in cadrul D.S. Valcea in ceea ce priveste procedura in cauza sunt:
Gheorghe Mihailescu, Daniel Radulescu, Constantin Gogonetu, Alina Popoiu, Raluca Vultur, Emanuela Ababe, Ilie Mihalcea, Liliana Sararu, Raluca Frunzescu, Sergiu Chera, Delia Raduca.
SE VOR PREZENTA DOCUMENTELE:
• Declaratia de neincadrare in in situatiile prevazute la Art. 59-60, completata separat de fiecare dintre participanti (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant) conform modelului dat.
• Declaratia DUAE completata separat de fiecare dintre participanti (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant). Cand va primi o solicitare in acest sens, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (impreuna cu asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii sai, dupa caz) va prezenta urmatoarele documente justificative:
a) Certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante si care sa fie valabil la momentul depunerii.
b) Certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante si care sa fie valabil la momentul depunerii. NOTA: In situatia existentei mai multor puncte de lucru, CERINTA PRIVIND TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE SE VA APLICA PENTRU TOATE SEDIILE SI PUNCTELE DE LUCRU PENTRU CARE EXISTA OBLIGATII DE PLATA. Daca in Certificatul constatator eliberat de ONRC apar mai multe sedii si puncte de lucru, aferent fiecarei localitati se va depune certificat fiscal sau, in cazul in care nu exista obligatii de plata, se va depune declaratie pe propria raspundere din care rezulta acest lucru.
c) Cazierul judiciar AL OPERATORULUI ECONOMIC, AL MEMBRILOR ORGANULUI DE ADMINISTRARE, DE CONDUCERE SAU DE SUPRAVEGHERE AL RESPECTIVULUI OPERATOR ECONOMIC SI AL CELOR CE AU PUTERE DE REPREZENTARE, DE DECIZIE SAU DE CONTROL IN CADRUL ACESTUIA, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv (Notificarea ANAP 256 /2016 si art. 164 alin. (2) din legea 98 /2016). Fata de cele mai sus, se solicita cazierul judiciar persoanelor care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comertului, figureaza la nivelul formularului drept PERSOANE FIZICE SI /SAU JURIDICE ÎMPUTERNICITE (https://www.achizitiipublice.gov.ro/questions/view/86/370).
d) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art. 166 alin. (2), Art. 167 alin. (2), Art. 171 din Legea 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
NOTA1: Dupa completare, DUAE SE VA SALVA IN FORMAT PDF si va fi depus astfel odata cu oferta. A se vedea si Cap. VI.3. pct. [2] din fisa de date.
NOTA2: Referitor la asociat /subcontractant /tert sustinator: odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de asociere /acordul de subcontractare /angajamentul de sustinere. A se vedea si Cap. IV.4.3. pct. [8] din fisa de date. Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
SE VOR PREZENTA DOCUMENTELE:
• Declaratia DUAE completata corespunzator. Cand va primi o solicitare in acest sens, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale /valide la momentul depunerii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare /atestare /apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2018 16:30

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
[1].Corespondenta privind defasurarea procedurii (p.v.deschidere-daca e cazul /clarificari /comunicari /etc) se va derula prin intermediul SEAP. In cazuri exceptionale se va utiliza si FAX-UL /E-MAILUL CARE TREBUIE OBLIGATORIU MENTIONATE DE CATRE OFERTANTI. OFERTANTII AU OBLIGATIA DE A ASIGURA BUNA FUNCTIONARE A ACESTOR CAI DE COMUNICARE SI DE A URMARI PROCESUL DE ATRIBUIRE. DE ASEMENEA, OFERTANTII AU OBLIGATIA ACTUALIZARII DATELOR LOR DE INDENTIFICARE DIN SEAP. [2].Mod accesare si completare DUAE: Se va importa fisierul .xml depus in cadrul documentatiei de atribuire in *https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter* sau *https://ec.europa.eu/tools/espd*. Dupa completare, DUAE SE VA SALVA IN FORMAT PDF si va fi depus astfel odata cu oferta. [3].Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. In situatia in care ofertantul nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca acesta si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. [4].Daca exista incertitudini privind operatorii economici, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. [5].Se considera ca, odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta prevederile si cerintele documetatiei de atribuire inclusiv clauzele contractuale din modelul de contract /acord cadru+contract subsecvent. Eventualele propuneri de modificare /completare /eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari, PROPUNERI CARE SE VOR FACE ANTERIOR TERMENULUI LIMITA PANA LA CARE SE POT SOLICITA CLARIFICARI (mentionat la Sectiunea I.1 din Fisa de date a achizitiei). Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile (inclusiv termenele) prevazute de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Valcea
Adresa postala: Str. Carol I Nr. 37 , Localitatea: Rm. Valcea , Cod postal: 240591 , Romania , Tel. +4 0250735840 , Fax: +4 0250739266
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 09:50