5 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
Numar anunt: 183150 / 03.03.2018
Denumire contract: Furnizare materiale de radiologie

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
Adresa postala: STR.SOS.PANTELIMON,NR.340-342,SECTOR 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021659 , Romania , Punct(e) de contact: serviciu achizitii , Tel. +40 2554090/0212554270 , In atentia: Ref. Spec. Pana Lidia , Email: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com, SCUSFPANT@YAHOO.COM , Fax: +40 212554025 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

spital
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale de radiologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos Pantelimon 340-342, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,065,420 si 2,193,138 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este: Lot 1= 54930.50 ; Lot 2= 5990.00
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Materiale de radiologie
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare pana cel tarziu in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

32354100-0 – Filme pentru radiologii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIET DE SARCINI

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,065,420 si 2,193,138 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare reprezinta 1% din valoarea maxima estimata a acordului cadru si este precizata in Anexa B pentru fiecare lot in parte. perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va constitui conform prevederii art.36 alin. (1) din H.G. nr.395/2016. Cont garantii – RO63TREZ7025005XXX000167 deschis la Trezoreria sector 2. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si incarcata in SEAP. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului subsecvent, exclusiv T.V.A., si se va constitui, in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent de achizitie publica/contractului subsecvent, fie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii (Formular 6 din sectiunea “Modele de formulare”), fie prin virament bancar (OP, foaie de varsamant, etc) în contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila). Avand in vedere prevederile art. 39 alin. (2) din HG 395/2016, garantie de buna executie se va constitui doar pentru contractele care depasesc valoarea prevazuta de art. 7 alin (1) lit b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de buna executie a contractelor va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a acestora + 14 zile. In cazul in care garantia se va constitui in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR ca fiind valabil la data publicarii anuntului de participare. Contul autoritatii contractante: RO63TREZ7025005XXX000167 deschis la Trezoreria secor 2 – CIF 4203881. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atât contractantului, cât si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor.
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

SEF LUCRARI DR.DAVITOIU DRAGOS VIRGIL – MANAGER;
EC. NEGOIASA OANA-MARINA – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL;
CONF. DR. STAMATE COSTEL SORIN – DIRETOR MEDICAL
STAMATOIU CAMELIA – DIRECTOR DE INGRIJIRI AS. MED.PR.SS.
GHITA IULIANA – SEF SERVICIU ACHIZITII

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local valabile la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Înainte de atribuirea acordului cadru operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in seap la sectiunea intrebari semnate cu semnatura electronica extinsa, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Aceste documente sunt:
1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular 3 din fisierul “Modele de formulare”)
2. Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a inpozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit.
3. Certificat de atestare fiscala emis de Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a inpozitelor si taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit.
Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completarea DUAE de catre opertorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE

I. Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul isi are sediul, privind datele de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN); etc;

II. Pentru persoane juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate; administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; capitalul social;filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii;

NOTA: Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii.
Nota 1:
Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Informatii privind cifra de afaceri medie anuala, aferenta ultimilor trei ani (2014, 2015, 2016). Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare dintre acestia trebuie sa prezinte nivelul cifrei de afaceri solicitat prin raportare la procentul declarat in acordul de asociere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative: Se va prezenta: bilantul contabil (este suficient F 20) sau orice alt document relevant din care sa reiasa cifra de afaceri. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Lista cu principalele livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2:
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante pentru produsele pentru care se depune oferta, conform prevederilor art. 179, litera l) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
ASOCIEREA
1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.
2.In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia sa demonstreze indeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la cifra de afaceri si experienta similara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract.
TERTUL/TERTII SUSTINATORI
Terti sustinatori: In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti:
1) operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
2) odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. 3) angajamentul asigura autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului
4) tertul/tertii nu trebuie sa se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Lege.
5) autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.
6) în scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, in conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament. 7) în cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
8) in cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii propusi nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Subcontractantul/subcontractantii trebuie sa prezinte DUAE.
Cerinta nr. 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Nota: In cazul unei asocieri, cerinta se considera îndeplinita daca fiecare asociat demonstreaza ca detine un sistem al calitatii raportat la domeniul in care se incadreaza activitatea principala care face obiectul contractului, pentru PARTEA DE CONTRACT PE CARE O REALIZEAZA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire Completare DUAE Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul de referinta euro/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar. In situatia in care ofertantul deruleaza un astfel de contract fara sa il finalizeze pana la momentul depunerii ofertelor, acesta poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata pana la momentul solicitarii, cu conditia ca produsele sa fie receptionate. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este sustinuta tehnico-profesional se va prezenta un angajament ferm prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate. Modalitatea de indeplinire Completare DUAE Esantioanele, descrierile sau fotografiile produselor care urmeaza a fi livrate vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acordul de asociere se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamente ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in accord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Modalitatea de indeplinire Completarea DUAE – in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele privind dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor . Se va prezenta un certificat emis de un organism de certificare, sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept ca si conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001. Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii lui.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 18:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 09.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Fiind procedura online solicitarile de clarificari si raspunsurile acestora se vor realiza prin sectiunea intrebari a platformei seap. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau utilizarea DUAE editabil conform instructiunii ANAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti – Compartimentul Juridic
Adresa postala: sos Pantelimon nr. 340-342, sector 2, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021659 , Romania , Tel. +40 212554270 , Email: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com , Fax: +40 212554099
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 10:37