5 martie 2018

Autoritate contractanta: Institutul de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”
Numar anunt: 183151 / 03.03.2018
Denumire contract: Materiale sanitare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Institutul de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”
Adresa postala: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021105 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice si Contractari , Tel. +40 212010980/3915 , In atentia: Simona Berezitchi , Email: achizitii@mateibals.ro , Fax: +40 213186095 , Adresa internet (URL): www.mateibals.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Materiale sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Institutului
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 21,140 si 761,040 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Vor fi incheiate contracte subsecvente lunar. Contractele subsecvente vor fi incheiate cu ofertantii clasati pe primul loc. In cazul in care acestia nu mai pot sa-si sustina pretul sau nu-si indeplinesc obligatiile contractuale in mod corespunzator, atunci Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii clasati pe locul 2, daca exista. In situatia in care nici acestia nu mai pot sa-si sustina pretul sau nu-si indeplinesc obligatiile contractuale in mod corespunzator, Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii clasati pe locul 3, daca exista.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie materiale sanitare, 9 loturi, conform caiet de sarcini si anexa B la prezentul anunt. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33140000-3 – Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini si anexa B la prezentul anunt

Valoarea estimata fara TVA: intre 21,140 si 761,040 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este conform anexa B la prezentul anunt, reprezentand 1% din valoarea subsecventului maxim. Garantia de participare este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Curs de referinta BNR din data publicarii in SEAP a invitatiei de participare. Garantia de participare la procedura de achizitie se constituie, in conformitate cu art. 36 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în lei, in conformitate cu prevederile legii, în cuantumul mentionat si cu o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertei. În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO35TREZ7025005XXX000186, deschis la Trezoreria Sector 2, cod fiscal 9524980, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante. Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cu respectarea prevederilor art. 39 si 40 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul institutului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE NUMAI DE CATRE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivuluioperator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Declaratiile conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 vor fi prezentate de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager – Prof. Dr. Streinu-Cercel Adrian, Director Financiar-Contabil – Ec. Dumitrascu Daniela, Director Medical – Petrea Sorin, Comisia de evaluare: Presedinte cu rol de organizare si reprezentare Berezitchi Simona Corina Gabriela, Membrii: Laptici Cristina, Ciocan Cristina, Chiru Daniela, Membrii de rezerva: Buduroi Ileana, Alexandru Valentin. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC (sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta) si avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Legii 95/2006 art. 889 alin. 1) – completare DUAE urmand ca certificatul ONRC si Avizul de functionare emis de MS sau orice alt document justificativ echivalent emis pentru ofertantii straini in tara de rezidenta, sa fie prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE NUMAI DE CATRE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform art. 179 lit. „l” din Legea nr. 98/2016, prezentarea de esantioane, fotografii sau descrieri (stampilate si semnate de operatorul economic) a caror autenticitate sa poata fi dovedita in cazul in care autoritatea contractanta doreste acest lucru cuprinzand: denumirea produsului, producatorul, continutul si specificatiile.
Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE care atesta ca operatorul economic participant la procedura de atribuire respecta Directiva CE pentru gama de produse comercializata.
Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare a calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde relevante în legislatia comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calitatii – certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent, conforme cu legislatia comunitara privind ertificarea calitatii, corespunzatoare categoriei de importanta a obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (esantioane, fotografii sau descrieri) care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, NUMAI DE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN CLASAMENTUL INTERMEDIAR INTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, NUMAI DE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN CLASAMENTUL INTERMEDIAR INTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, NUMAI DE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN CLASAMENTUL INTERMEDIAR INTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR. Dovada SR EN ISO 9001 se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
În vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Pentru fiecare lot in parte: a) In cazul ofertelor de pret egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc, modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea preturilor in SEAP. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. b) In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale la ofertantii clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in SEAP. Clasamentul se va stabili in urma reofertarii preturilor. In cazul mentinerii egalitatii de preturi: a) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe primul loc, atunci intreg lotul se anuleaza; b) In cazul in care se mentine egalitatea de preturi pe locurile 2 sau 3, atunci se anuleaza numai acele locuri si urmatoarele. Orice solicitare de clarificari ale ofertantilor vor fi transmise numai prin intermediul SEAP-ului. Contractele subsecvente vor fi încheiate cu ofertantul clasat pe primul loc. În cazul in care acesta nu mai poate sa-si sustina pretul sau nu-si îndeplineste obligatiile contractuale in mod corespunzator, atunci Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantul clasati pe locul 2, daca exista. In situatia in care nici acesta nu mai poate sa-si sustina pretul sau nu-si indeplineste obligatiile contractuale in mod corespunzator, Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantul clasat pe locul 3, daca exista.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartiment Juridic INBIMB
Adresa postala: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021105 , Romania , Tel. +40 212010980/3951 , Email: craluca@mateibals.ro , Fax: +40 213186095
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 10:55