1 martie 2018

Autoritate contractanta: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Numar anunt: 183152 / 01.03.2018
Denumire contract: servicii de reparatii de tip RR (reparatie cu ridicare) la locomotiva LDE 1250CP – nr. 030 din dotarea Sucursalei Electrocentrale Paroseni

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2 , Localitatea: Petrosani , Cod postal: 332015 , Romania , Punct(e) de contact: Victor Utu , Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254544312 , Email: victor.utu@cenhd.ro, valeriu.iacob@termodeva.ro, achizitii@termodeva.ro , Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 254544313 , Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
servicii de reparatii de tip RR (reparatie cu ridicare) la locomotiva LDE 1250CP – nr. 030 din dotarea Sucursalei Electrocentrale Paroseni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO423 – Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza servicii de reparatii tip RR (reparatie cu ridicare) la locomotiva LDE 1250 CP – 030, din dotarea Sucursalei Electrocentrale Paroseni, conform nomenclatorului de servicii anexa la caietul de sarcini 501/2018.
Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 15-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificata si completata de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.
Termenul-limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificata si completata de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50221000-0 – Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se achizitioneaza servicii de reparatii tip RR pentru o singura locomotiva Diesel electrica de 1250 CP (030).

Valoarea estimata fara TVA: 505,520.88 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
195 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoare: 5.000,00 lei. Valabilitate: cel putin egala cu valabilitatea ofertei, adica 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Modalitate de constituire: conform art 42 din HG 394/2016, exceptand alin (6). Contul IBAN de garantii nr. RO63RNCB0165130003640033 este deschis de entitatea contractanta la BCR Petrosani. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi incarcata în SEAP în sectiunea specifica disponibila în sistem informatic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitate în documentatia de atribuire, se vor clarifica conform prevederilor art. 138 alin (3) din HG 394/2016, ulterior urmand sa fie respinse ca inacceptabile in baza art. 228 alin(4) din legea 99/2016. Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, daca ofertantul se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 43 alin (1) din HG 394/2016, ofertantul pierzând astfel suma constituita. Restituirea acesteia se face conform prevederilor art. 44 din HG nr. 394/2016 Cuantum: 5 % din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin una din formele precizate la art. 46 alin (1) si (3) din HG 394/2016. In cazul executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a se reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. Garantia de buna executie se elibereaza/restituie conform prevederilor art. 48 din HG nr 394/2016. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asipra garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 47 din HG nr 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 – Oferantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Prin exceptie de la dispozitiile art 178 alin (1) si (2) un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire daca se afla in una din situatiile prevazute la art 178 alin (3) si respectiv art 179, alin (2). Prin exceptie de la dispozitiile art. 180 alin (1) lit b) un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire in conformitate cu prevederile art 180 alin (2) din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, actualizate si valabile la momentul prezentarii, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi:
– certificate de atestare fiscala care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), valabile la momentul prezentarii
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
– daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin (3), art. 179 alin (2), art 180 alin (2) si art 184 din Legea 99/2016.
– alte documente edificatoare dupa caz.
Cerinta 2 – Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt definite la art.73 din Legea nr. 99/2016 alaturi de DUAE pâna la data limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta nominalizeaza persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante: Stancu Viorel – Director General, Arvunescu Ioana – Director Economic, Codreanu Nicolae – Director Tehnic Dezvoltare, Chiuzan Cosmin Lucian – Director Directie Miniera, Niculescu Aurel – Director Directie Energie, Ardelean Nelu – Director Comercial, Borbel Adrian – Inginer Sef Securitate si Sanatate în Munca, Utu Victor – Sef Serviciu Achizitii, Pigui Christiane- Sef Serviciu Juridic Cerinta 1 – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, actualizate si valabile la momentul prezentarii, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si sunt: certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta a ofertantului, care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional . Documentele se vor prezenta în limba româna sau, însotite de traduceri ale acestora în limba româna.
Cerinta 2 – Pentru prestarea serviciilor de reparatie tip ”RR” la locomotiva, in conformitate cu prevederile OMT nr 290/2000, privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul – servicii feroviare critice ce se incadreaza in clasa de risc 1A si Ordinul nr. 17/1988 al MTTC, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina:
2.1 – Certificat ERI sau Autorizatie de furnizor feroviar pentru serviciile de reparatii locomotive tip LDE 1250 CP, eliberata de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER , conform cerintelor Directivei nr 2004/94/CE, art. 3 din OMT nr 635/2015 , privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu vehiculele feroviare altele decat vagoanele de marfa si art. 5 din OMT 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul (pana la terminarea termenului de valabilitate a autorizatiilor emise pana la data intrarii in vigoare a OMT nr.635/2015).
Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este prezentarea certificatului ERI sau autorizatiei solicitate.
2.2.- Certificat ERI sau Certificat de omologare tehnica feroviara sau Agrement tehnic feroviar pentru serviciile care fac obiectul caietului de sarcini, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER Bucuresti, conform cerintelor Directivei nr 2004/49/CE, art. 3 din OMT nr 635 , privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu vehiculele feroviare altele decat vagoanele de marfa si art. 4 din OMT 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul (pana la terminarea termenului de valabilitate a autorizatiilor emise pana la data intrarii in vigoare a OMT nr.635/2015).
Modalitate de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este prezentarea certificatului ERI sau agrementului tehnic solicitat.
Documentele justificative mentionate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, actualizate si valabile la momentul prezentarii, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Subcontractare – solicitat
Operatorii economici vor preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si cui (numai daca este cazul).
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor completa in DUAE informatii referitoare la subcontractanti, daca este cazul, si alaturi de DUAE vor prezenta si acordurile de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. La solicitarea entitatii contractante , doar ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative ale subcontractantilor.
Acord de asociere(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile si cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Alaturi de DUAE se va depune acordul de asociere La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea celor precizate in DUAE.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Operatorii economici participanti la procedura simplificata vor completa Cererea de participare la procedura (formular 1) si Împuternicirea (formular 2) daca este cazul. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire. Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, la sectiunea „Întrebari”, iar raspunsurile vor fi publicate de entitatea contractanta în SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari.” Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse în SEAP, la sectiunea „Întrebari”, iar operatorii economici vor transmite raspunsurile si eventualele documente solicitate de comisia de evaluare pe parcursul evaluarii ofertelor raspunsurile în SEAP la sectiunea „Întebari”, sub forma unuia sau mai multe documente/fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa. DUAE reprezinta documentul unic de achizitie european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constând într-o declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic, actualizata cu dovada preliminara a îndeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmând ca înainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractantii propusi/tertul sustinator/asociat daca este cazul. Pentru completarea DUAE în SEAP, se va consulta ghidul privind utilizarea DUAE pentru operatorul economic, notificat prin SEAP. DUAE poate fi accesat (in vederea completarii si depunerii) de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro si http://anap.gov.ro/web/notificarea-nr-240-din-data-de-28-06-2016-referitoare-la-ghidul-deutilizare-al-duae/). Este obligatorie completarea DUAE în conformitate cu cerintele stabilite de entitatea contractanta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art.143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016. În cazul unor neconcordante dintre fisa de date a achizitiei si DUAE, prevaleaza informatiile din fisa de date a achizitiei. Entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatiile de la autoritatile competente care emit documente relevante, în scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, în vederea departajarii ofertelor pe lot, entitatea contractanta va solicita ofertantilor reofertarea, prin intermediul SEAP la sectiunea „Întrebari” prin prezentarea unei noi propuneri financiare pe lot (în sensul reducerii propunerii financiare initiale), iar atribuirea se va face ofertantului a carui noua propunere financiara pe lot are pretul cel mai scazut. Comisia de evaluare elaboreaza Raportul procedurii, îl încarca în SEAP si transmite ofertantului declarat câstigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale si informeaza ofertantii cu privire la rezultatul procedurii. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele de la art. 6÷8 din Lg 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic al CEH SA Petrosani
Adresa postala: Str. Timisoara, nr.2, jud. Hunedoara , Localitatea: Petrosani , Cod postal: 332015 , Romania , Tel. +40 0254544312 , Email: office@cenhd.ro , Fax: +40 0254544313
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 11:32