1 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar anunt: 183155 / 01.03.2018
Denumire contract: Cap hidraulic 80 tf cu legatura 4 ½ Reg stg. si Cap hidraulic rotitor

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului , Localitatea: Medias , Cod postal: 551129 , Romania , Punct(e) de contact: Hajnalka CRISAN , Tel. +40 269805131 , In atentia: Serviciul Achizitii , Email: hajnalka.crisan@romgaz.ro , Fax: +40 269830283 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Nationala
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Cap hidraulic 80 tf cu legatura 4 ½ Reg stg. si Cap hidraulic rotitor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform specificatiilor din caietul de sarcini
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Capul hidraulic CH80 constituie elementul de legatura intre furtunul Rotary si garnitura de foraj, asigurand:
– sustinerea garniturii in timpul rotiri;
– circulatia noroiului spre talpa sondei.
2. Capul hidraulic motor CHM80 cu actionare hidrostatica realizeaza rotirea garniturii de foraj si asigura circulatia noroiului putand fi utilizat pentru urmatoarele operatii:
– frezarea si spalarea dopurilor de nisip din coloanele perforate;
– frezarea dopurilor de ciment din interiorul burlanelor, prajinilor si tevilor de extractie a pacherelor;
– taierea in interior a burlanelor sau prajinilor;
– diferite operatii de instrumentatie si carotare;
– sapare in teren.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3- a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

43121400-1 – Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 133,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: L1 : 480 lei; L 2: 850 lei, sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 3 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor,va fi constituita prin: – virament bancar sau OP in cont RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 al AC, deschis la BCR, Suc. Medias; sau – orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Ofertantii care depun oferte vor atasa obligatoriu in SEAP dovada constituirii garantiei de participare, scanata, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse conform art. 71 alin (3) din HG nr.394/2016. GP se retine conform art. 43 din HG nr.394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. Entitatea contractactanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 44 din HG nr.394/2016 Cuantumul garantiei de buna executie: 10%, din valoarea fara TVA a contractului. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului: – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, – retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din valoarea contractului fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178,180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea prin care poate fi
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv 3. Declaratie conform art. 73 din Legea nr. 99/2016 Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:; Sorin GHEORGHIU , Director tehnic S.I.R.C.O.S.S. Medias, presedinte comisie de evaluare ; Viorica BORDEU , Director Economic S.I.R.C.O.S.S. Medias; Angela MELINESCU, Sef Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare; Hajnalka CRISAN, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare; Gabriel CATANA, membru comisie de evaluare; Daniela SURDU, membru comisie de evaluare; Aurica CATANA, Sef Serviciul Protectia Mediului. Declaratia conform art. 73/Legea 99/2016 va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti (Certificate, caziere judiciare, alte documente elocvente) prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezistenta, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele mai jos mentionate.

Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator emis de ONRC : operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anularea constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii acestuia (copie scanata dupa original semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului). Pentru persoane juridice straine.

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata a acestora in limba romana (copie scanata dupa original semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului).

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluerii ofertelor

Nota
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani – constituie experienta similara furnizarea de produse obiectului prezentei achizitii in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor, beneficiarilor publici sau privati; Valoarea furnizarii de produse similare trebuie sa fie egala sau mai mare cu 45.000 lei pentru Lot 1 si 85.000 lei pentru Lot 2. Pentru calculul in valuta se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Documentele justificative in sustinerea experientei similare se vor prezenta obligatoriu la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe locul I
Ofertantul va prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008, sau echivalent pentru industria de petrol si gaze (copie scanata dupa original semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului) pentru activitatea principala ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Entitatea contractanta va solicita, doar ofertantului castigator sa prezinte documentele justificative (prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001/2008).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
125
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Altele
Oferta va fi prezentata in limba romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. – Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ” Documentatie si Clarificari ” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “ Intrebari ”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Dupa runda de reofertare, entitatea contractanta va solicita ofertantului care va avea cea mai buna propunere financiara, formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Solicitarea se va face prin intermediul SEAP la sectiunea “Intrebari”, raspunsul urmand a fi transmis in termen de 2 zile lucratoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul juridic S.I.R.C.O.S.S.
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551129 , Romania , Tel. +40 269805154 , Email: andrei.popescu@romgaz.ro , Fax: +40 269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 12:13