1 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar anunt: 183157 / 01.03.2018
Denumire contract: Servicii de reparatii aparate Sondex’’

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551025 , Romania , Punct(e) de contact: Adrian Iustin Taran , Tel. +40 269201020 , Email: adrian.taran@romgaz.ro , Fax: +40 269846901 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Nationala
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatii aparate Sondex’’
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: locatia prestatorului
Codul NUTS: RO126 – Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 166,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 4/an
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia unor servicii necesare pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare pentru aparatele SONDEX aflate in dotarea S.I.R.C.O.S.S. Medias.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 107/2017.
Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 3 zile innainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50110000-9 – Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Val.estimata a acordului cadru este de min. 415 lei si de max. 166.000 lei.
Acordul cadru cantitate min. 1 reparatie si max. 20 reparatii.
Contractul subsecvent cant. min.o reparatie si max.5 reparatii.
(val.estimata a tarifului de reparatie este de 415 lei/ora, iar ore maxim estimate pentru o reparatie = 20 ore).

Valoarea estimata fara TVA: 166,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare va fi de 1600 lei. Perioada de valab. a gp este de 90 de zile de la data limita de dep. a of.; Mod. de const. este conform art. 42 din Hotararea nr. 394/2016. Daca gp se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul nr. 3 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 42 alin. (2) – (4) din Hotararea nr. 394/2016. Pentru echivalenta lei/valuta se va lua in considerare cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 al entitatii contractante, deschis la BCR, Sucursala Medias. Modul de prezentare al instrumentului de garantare este în original cel mai tarziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor. În cazul în care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare, achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine gp conform art. 43 alin. 1 din Hotararea nr. 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Se constituie conform art. 46 Hotararea nr. 394/2016 dupa cum urmeaza: – printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (formularul nr. 4) sau de o societate de asigurari (care se prezinta in original in max 5 zile lucratoare de la incheierea contractului subsecvent); – prin retinerea din suma datorata pentru factura emisa, caz in care: prestatorul va prezenta entitatii contractante, in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, un extras al contului de garantie de disponibil, distinct, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea sa pe numele prestatorului. Suma initiala care se va depune de catre prestator, va fi de 0,5% din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din platile cuvenite pentru facturile emise, a unui procent de 9,5% din valoarea fiecarei facturi, si alimentarea contului de garantie pana la concurenta sumei stabilite drept garantie. Asupra acestui cont nu se poate opera decat cu consimtamantul achizitorului.Modalitatea de restituire: în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract si/sau de la plata facturii, daca nu s – a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. – in cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178,180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
1.• certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (buget de stat) la momentul prezentarii;
2.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
3. • cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• alte documente edificatoare, dupa caz.”

La completarea formularului Duae se va tine cont de conflictul de interese cu privire la persoanele cu functie de decizie:
– Sorin GHEORGHIU, Director Tehnic SIRCOSS Medias, presedinte comisie de evaluare;
– Viorica BORDEU, Director Economic SIRCOSS Medias
– Angela MELINESCU, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare;
– Milica GHINDOC, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare;
– Constantin TOTAN, membru comisia de evaluare, Serviciul Tehnic

– George LUHA, membru comisia de evaluare, Serviciul Tehnic
– Aurica CATANA, Serviciul Protectia Mediului
– Andrei POPESCU, Biroul Juridic, consilier juridic;
– Valentin ZAMFIRACHE, Serviciul Costuri, membru comisie de evaluare.

Odata cu DUAE se va atasa in SEAP si declaratia conform art. 73 din legea 99/2016 de catre ofertanti/ terti sustinatori /asociati.

II. Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala actualizat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia.
Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta si vor fi însotite de traducere autorizata, insa doar la solicitarea entitatii contractante.
Cerintele mai sus mentionate sunt considerate ca fiind îndeplinite în masura în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor si din care reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii restante la data prezentarii documentului.
Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate, fara compensari, cu datorii mai mari de 4.000 lei si mai mare de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate la cea mai recenta data scadenta vor fi exclusi din procedura de atribuire a acordului cadru de achizitie.
Acest certificat trebuie prezentat de ofertant/fiecare ofertant asociat.

Nota
Odata cu oferta se vor depune si urmatoarele documente:
-DUAE (inclusiv pentru asociati/tert, daca este cazul)
-angajamentul ferm al tertului sustinator, daca este cazul, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia
-acordul de subcontractare si/sau a acordului de asociere, daca e cazul Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele mai jos mentionate.
I. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine), operatorii economici care depun oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Acest certificat trebuie prezentat de ofertant sau fiecare ofertant asociat care are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala, pe ultimii trei ani.
`Nu se solicita indeplinirea unui anumit nivel al cifrei de afaceri.
Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa reiasa datele complete ale ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE completata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind Subcontractarea – DACA ESTE CAZUL
Ofertantul care participa la procedura, cu subcontractanti trebuie sa prezinte datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, informatiile privind partea/partile din contracte care urmeaza sa le subcontracteze.
Precizam ca se ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care
urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
Subcontractantii trebuie sa prezinte si declaratiile pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 177, art. 178, 180 si art. 73 din
Legea nr. 99/2016.
La incheierea acordului cadru, in cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi
subcontractanti, se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la acordul cadru de achizitie publica. Pe parcursul derularii acordului cadru, contractantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea
substantiala a contractului sectorial.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate
La solicitarea entitatii contratante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Contractul de subcontractare/alte documente concludente care probeaza cele asumate prin DUAE.
Experienta similara – “Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani”, care sa contina valori, perioade de prestare si beneficiari, indiferent daca
acestia sunt Ent. Ctr. sau clienti privati.
Ofertantul va face dovada ca a prestare servicii obiectului acordului cadru in ultimii 3 ani, prin prezentarea de copii dupa cel putin un
document/parti relevante din contract/proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat.
În cazul în care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari /confirmari
din partea acestuia, demonstrarea experientei similare se poate realiza si printr-o declaratie a operatorului economic.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor iar modul de
calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial. Deasemenea se va avea in
vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
In caz de asociere, cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul unei sustineri de catre un
tert/terti, experienta poate fi indeplinita de catre tert.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE.
La solicitarea entitatii contratante, doar ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele mai jos mentionate.
Documentele care confirma experienta similara – copii dupa cel putin un document/parti relevante din contract/proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o entitate ori de catre
clientul privat beneficiar.
Informatii privind Asocierea – DACA ESTE CAZUL
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii îsi asuma
raspunderea solidara pentru îndeplinirea viitorului acordului cadru sectorial, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca
instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea acordului cadru.
Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramâna în Asociatie pe întreaga durata a acordului
cadru.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala cerinta
privind autorizatii specifice este considerata îndeplinita, in comun sau de un membru pentru partea de contract pentru care este solicitata autorizatia
respectiva.
Capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita si proportional cu cota de implicare al fiecarui asociat.
Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte:

Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a ofertantului
si Sectiunea III.2.1.b) I si II – Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cate o DUAE de catre fiecare membru al asocierii completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate.
Dovada indeplinirii urmatoarelor criterii de calificare care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Sectiunea III.2.1.a)
Situatia personala a ofertantului si Sectiunea III.2.1.b) I si II – Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Informatii privind Angajamentul ferm – DACA ESTE CAZUL
Ofertantul poate sa îsi demonstreaze situatia economica si financiara respectiv capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert,
avand obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului respectiv.
Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia excluderii din procedura de atribuire. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza experienta similara,
tertul va depune documente din care sa rezulte propria sa experienta conform cerintelor prevazute in documentatia de atribuire si ca va putea in
mod concludent sa – si mobilizeze resursele /utilajele / personalul indiferent tara in care este stabilit. Documentele transmise ofertantului de catre
tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere,
se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va prezenta DUAE completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate.
La solicitarea entitatii contratante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative (angajamentul
ferm) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008, sau alte documente echivalente, care sa permita
atât prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, spre
exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc. similar cu cele prevazute drept condtie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001/2008.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE completata astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate
La solicitarea entitatii contratante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001/2008, sau alte documente echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 03.07.2018
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=en si va fi competat in conformitate cu Notificarea 240/2016 care se regaseste pe pagina web: ww.anap.ro. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=en Eventualele clarificari se vor solicita in SEAP, dar si pe e mail: milica.ghindoc@romgaz.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice entitatea contr. inainte de a se adresa CNSC sau instantei de judecatam competente cu privire la sol. de remediare in cond. art. 6 si 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – S.I.R.C.O.S.S. – Biroul Juridic
Adresa postala: Soseaua Sibiului nr. 5 , Localitatea: Medias , Cod postal: 551129 , Romania , Tel. +40 269805154 , Email: andrei.popescu@romgaz.ro , Fax: +40 269830283 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 12:30