1 martie 2018

Autoritate contractanta: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Numar anunt: 183158 / 01.03.2018
Denumire contract: Organizarea evenimentului „9 mai 2018-Ziua Europei”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, nr. 1 , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620048 , Romania , Punct(e) de contact: VALENTINA HARABOR , Tel. +40 372372446 , Email: contact@cjvrancea.ro , Fax: +40 372372447 , Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Organizarea evenimentului „9 mai 2018-Ziua Europei”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
2 – Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale
Locul principal de prestare: Municipiul Focsani
Codul NUTS: RO226 – Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Operatorul economic declarat câstigator va asigura organizarea si desfasurarea in bune conditii a „9 mai 2018-Ziua Europei” in municipiul Focsani din judetul Vrancea.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79952000-2 – Servicii pentru evenimente (Rev.2)
39294100-0 – Produse informative si de promovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractantul va asigura urmatoarele categorii de servicii necesare desfasurarii in bune conditii a „9 mai 2018-Ziua Europei”:
-Organizarea concursului „Cross-ul Europei”
-Organizare eveniment „Targul ofertelor scolare”
-Organizarea evenimentului „Harta Europei”
-Organizarea evenimentului „Stelutele Europei”
-Organizarea concursului velo „Pedaland cu stelele”
-Organizare spectacol artistic Ziua Europei
-Servicii anexe si conexe organizarii si prestarii evenimentelor

Valoarea estimata fara TVA: 398,024 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 3.000 lei (sau echivalentul in alta valuta). Echivalenta pentru garantiile depuse in alta valuta se va determina la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (art. 36 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Contul IBAN al achizitorului este RO09TREZ6915006XXX000122, deschis la Trezoreria Focsani iar codul fiscal este 4350394. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie scanata si incarcata pe SEAP pana cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului de achizitie publica se va face din bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) sau membrii organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic precum si persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: Completarea Documentului unic de achizitie european cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: cazierul judiciar al operatorului economic/persoanelor mentionate la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sau alte documente echivalente).

Cerinta 2 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: Completarea Documentului unic de achizitie european cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: Certificatul de atestare fiscala privind datoriile restante la bugetul consolidat general sau documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul nu si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii lor).

Cerinta 3 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Referitor la situatile de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu prezenta procedura precizam ca la nivelul autoritatii contractante sunt persoane cu functie de decizie urmatorii: Presedintele Consiliului Judetean Vrancea – Oprisan Marian, Vicepresedintii Consiliului Judetean Vrancea – Cel – Mare Ionel, Cristian Danut, Directorii executivi – Sacalus Mihail – Gabriel, Dita Dumitru, Iordache Romeo, Negulescu Dana, Consilierii judeteni – Guguianu Constantin, Balan Doru Geany, Melinte Vasile, Buzarnescu Stefan, Blindu Nicusor, Marin Laurentiu Daniel, Ochean Valentin, Esanu Aura – Lacramioara, Raducanu Aurelian – Catalin, Ghetu Catalin, Badiu Adrian, Adam Mircea, Nica George – Claudiu, Mocanu Dan – Adrian, Stoica Elena, Atarcicov Adrian, Sapunaru Dorina, Bostan Liviu, Vraciu Dorina, Nedelcu Florin, Stroe Norocel – Pompiliu, Irimia Cristinel, Diaconu Emilian, Cretu Adrian – Vasile, Burdusa Ovidiu, Epure Alexandru – Ciprian, Lungu Paul Andrei, Olteanu Alin – Daniel, Oprea Ion, Ciumac Victor.

Modalitate de indeplinire: Completarea Documentului unic de achizitie european cu informatiile aferente situatiei lor.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate in prezeta sectiune sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: caziere judiciare, certificate de atestare fiscale etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.

De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Conditie de calificare: Operatori economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Astfel, ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune) trebuie sa faca dovada faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul sau de activitate (in cazul asociatilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicita ca obiectul contractului sa aiba echivalent in obiectul principal de activitate al ofertantului ci poate sa se regaseasca si in activitatile secundare.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider/asociat/ofertant/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic (lider/asociat/ofertant/subcontractant/tert sustinator) clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

Pentru persoane fizice/juridice romane:

a) Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau documente echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului (în cazul asociatilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în obiectul de activitate al ofertantului(lider/asociat/ofertant/subcontractant/tert sustinator). Nu se solicita ca obiectul contractului sa aiba echivalent în obiectul principal de activitate al ofertantului (asa cum este înscris el în certificatul constatator sau documentul echivalent) ci poate sa se regaseasca si în activitatile secundare. Informatiile din Cerificatul Constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acesteia. Achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul în oricare din formele permise de lege (original sau copie legalizata).

Pentru persoane fizice/juridice straine:

a)- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilit.

b)- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.

Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.

Dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei respectiv parti executate integral din contract se vor prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti conform art 174 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada faptului ca media cifrei totala de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2017, 2016 si 2015) este in valoare de minimum 700.000 lei.

Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare.
In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu D.U.A.E., si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta). Documentele justificative (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca media cifrei totale de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile este in valoare de minim: 700.000 lei. Numarul anilor de referinta se micsoreaza în mod normal în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc). Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea economica si financiara. Conform art. 184 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul sustinator/tertii sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului. Raspunderea solidara a tertului sustinator/tertilor sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 90 % 90
Descriere: Pretul ofertei care se compara in vederea acordarii punctajului este pretul declarat de ofertant in cadrul Formularului de oferta, fara T.V.A. – maxim 90 puncte.
2. Experienta personalului implicat în derularea contractului: 10 % 10
Descriere: Experienta coordonator proiect– maxim 10 de puncte
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate – pret”. În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentului astfel refacut. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul ofertei!
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii Publice si Monitorizarea Contractelor
Adresa postala: Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1 , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620098 , Romania , Tel. +40 372372446 , Email: achizitii@cjvrancea.ro, contact@cjvrancea.ro , Fax: +40 372372447 , Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 14:12