1 martie 2018

Autoritate contractanta: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Numar anunt: 183159 / 01.03.2018
Denumire contract: Contracte de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de curatare a birourilor din cadrul ANCOM DR Timis (cod CPV: 90919200-4)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Horia nr 24 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300342 , Romania , Punct(e) de contact: Ramona Botoroaga , Tel. +40 372845872 , Email: ramona.botoroaga@ancom.org.ro , Fax: +40 256471699 , Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contracte de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de curatare a birourilor din cadrul ANCOM DR Timis (cod CPV: 90919200-4)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: ediile Oficiilor Judetene din Arad, Hunedoara, Gorj, Dolj, Mehedinti, Caras Severin
Codul NUTS: RO424 – Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contracte de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de curatare birouri, în conformitate cu prevederile din Sectiunea a 2-a – Caietul de sarcini. Achizitia este impartita in 6 (sase) loturi conform Sectiunii 2: Caietul de sarcini.
Ofertele se vor elabora si se vor evalua avand în vedere cantitatea si valoarea estimata a contractelor pana la 31.12.2018
Valoarea estimata fara TVA : între 49.500 lei si 71.500 lei fara TVA din care:
– lot 1 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA
– lot 2 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA
– lot 3 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA
– lot 4 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA
– lot 5 între 6.750 lei fara TVA si 9.750 lei fara TVA
– lot 6 între 6.750 lei fara TVA si 9.750lei fara TVA
Precizari cu privire la valoarea estimata pentru fiecare lot in parte:
i) Valoarea minima a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezinta valoarea estimata a contractului pana la data de 31.12.2018, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a contractului ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prevazute la pct. ii) de mai jos;
ii) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica aferent unui lot, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 165 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata a acestor suplimentari pentru fiecare lot in parte este urmatoarea:
– pentru lotul 1 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 2 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 3 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 4 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 5 – 3.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 6 – 3.000,00 lei fara TVA.
Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90919200-4 – Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1 – Sediul OJ Hunedoara, constructie (P+1), suprafata utila 94 mp/nivel, compusa din 4 camere, 1 oficiu, 2 grupuri sanitare, suprafata parchet laminat 100mp, gresie 50 mp, suprafata geamuri 25mp. Curte cu pavele si spatiu verde 180 mp;
LOTUL 2- Sediul OJ Dolj, constructie (P+1) , suprafata utila 90 mp/nivel, compusa din 6 camere,1 oficiu, 2 grupuri sanitare, suprafata parchet laminat 11mp, parchet lemn 49 mp, gresie 110 mp, suprafata geamuri 21mp . Curte betonata si spatiu verde 220 mp;
LOTUL 3 – Sediul OJ Caras Severin , constructie (P+1), suprafata utila 170 mp, compusa din 5 camere, 1 oficiu,1 magazie, 1 grup sanitar, suprafata parchet laminat 12mp, parchet lemn 64mp, gesie 27mp, linolem 6mp, suprafata geamuri 17mp . Curte cu dale 70mp;
LOTUL 4 – Sediul OJ Mehedinti, constructie P+1, suprafata utila 130 mp , compusa din 5 camere, 1 oficiu, 3 grupuri sanitare, 1 garaj, suprafata parchet laminat 18mp, gresie 58 mp, mocheta 54mp, suprafata geamuri 16 mp, curte cu pavele si spatiu verde 121 mp;
LOTUL 5 – Sediul OJ Arad , apartament 3 camere, suprafata utila 70 mp, suprafata parchet laminat 40mp, gresie 21 mp, suprafata geamuri 30mp;
LOTUL 6 – Sediul OJ Gorj , apartament 3 camere, suprafata utila 61,10 mp , suprafata parchet laminat 40mp, gresie 21 mp, suprafata geamuri 14mp.

Valoarea minima a intervalului de mai jos (49.500 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata a contractelor pana la data de 31.12.2018, iar valoarea maxima a intervalului de mai jos (71.500 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata a contractelor ce contine si valoarea posibilelor suplimentari), din care:
– lot 1 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA;
– lot 2 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA;
– lot 3 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA;
– lot 4 între 9.000 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA;
– lot 5 între 6.750 lei fara TVA si 9.750 lei fara TVA;
– lot 6 între 6.750 lei fara TVA si 9.750lei fara TVA.
i) Valoarea minima a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezinta valoarea estimata a contractului pana la data de 31.12.2018, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a contractului ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prevazute la pct. ii) de mai jos;
ii) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica aferent unui lot, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 165 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata a acestor suplimentari pentru fiecare lot in parte este urmatoarea:
– pentru lotul 1 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 2 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 3 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 4 – 4.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 5 – 3.000,00 lei fara TVA;
– pentru lotul 6 – 3.000,00 lei fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: intre 49,500 si 71,500 RON
II.2.2) Optiuni
Da
DA, aplicarea prev. art. 165 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 9 luni incepand de la data atribuirii contractului

Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
i. Cuantum: Lot 1: 90,00 Lei; Lot 2: 90,00 Lei; Lot 3: 90,00 Lei, Lot 4: 90,00 Lei, Lot 5: 67,00 Lei, Lot 6: 67,00 Lei. Nota: In situatia in care se depun oferte pentru mai multe loturi se va constitui gar de part al carei cuantum va fi determinat insumand val gar de part pt toate loturile pentru care se depune oferta. ii. Mod const: conform art. 36 alin. 1 si 6 din Normele aprobate prin HG nr 395/2016, prin: a) virament bancar in favoarea ANCOM, CIF: 14751237 -pt. persoanele juridice/fizice romane – plati in Lei, in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la ATCPMB, sau -pt.persoanele juridice/fizice straine – plati in Euro, in contul nr. RO86RNCB0082044181470003, deschis la BCR– Unirii, b) instrument de garantare; c) depunerea sumei in numerar la casieria ANCOM – DT Timis din Str. Horia nr 24 iii. Instrumentul de garantare trebuie const irevocabil in favoarea ANCOM de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentat in conf cu formularul din Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare. Se vor respecta prevederile art 36 alin 4 din Normele aprobate prin HG nr 395/2016. In cazul in care instrum de gar nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana de un traducator autorizat. Nota: Instrum de gar prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu cele 2 situatii prevazute in cuprinsul formularului din Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare la lit a – b iv. Perioada de vale a gar de part: cel putin 190 zile de la data limita de primire a ofertelor. v. Dovada constituirii gar de part se depune pana la data limita (data si ora) de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. vi. Pentru o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. vii. In cazul unei oferte comune, gar de part va fi emisa in numele asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 256/2016, odata cu DUAE trebuie depus si acordul de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
Sorin Mihai GRINDEANU – Presedinte, Viorel Ioan BOTA – Director/Directia Regionala Timis, Morocza Ladislau ZOLTAN – Sef Serviciu Autorizari/DRT, Cristina RABULEA – Sef Serviciu Economic si Administrativ/ DRT, Violeta Rodica RISCUTA – Sef Birou Economic/DRT, Raluca VASILCAN, Expert, Birou Economic, Cristian Ioan DANCIU – Consilier Juridic/DRT, Ramona HUMITA – Sef Birou Administrativ/DRT, Emilian Lucian TABARCIA – Expert, Birou Administrativ, Mircea Adrian PANTEA – Expert, Birou Administrativ, Ramona BOTOROAGA – Expert, Biroul Achizitii Regionale
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, iar acesta are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
– cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
– certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, etc., din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentarii acestora;
– documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).
– declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu privire la persoanele cu functii de decizie mentionate in fisa de date a achizitiei.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.

Nota: Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de catre fiecare asociat in parte in caz de oferta comuna, iar in caz de subcontractare atat de ofertant, cat si de subcontractant/ti, iar in cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atat de ofertant, cat si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii si, daca este cazul, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca sunt legal constituiti, ca sunt în functiune si ca au capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193 – 195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.
In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, iar acesta are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
– pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

– pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

NOTA: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform celor de mai sus din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: DOTAREA TEHNICA
Ofertantul va prezenta, în original, o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu formularul din Anexa nr. 5 din Sectiunea a4-a.
. Prestatorul va asigura cel putin urmatoarele
SUBCONTRACTAREA
Ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta denumirea eventualilor subcontractanti si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, în conformitate cu prevederile art. 55 si ale art.193 alin.(3) din Legea nr.98/2016
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, iar acesta are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: – Declaratie privind dotarea tehnica in conformitate cu formularul din Anexa nr. 5 din Sectiunea 4: Formulare. Nota: În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la dotarea tehnica se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarilor ANAP nr. 240/2016. si 256/08.12.2016. De asemenea, conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 si acesta va avea anexat acordul de subcontractare.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DRT/BAR/50/22.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 30.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A. Ofertele vor fi deschise in SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere. B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare. C. Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. IV.2.1. 1. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor totale ofertate în Lei, fara TVA, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte. 2. In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare (Formularul de oferta si Propunerea financiara detaliata), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in Lei, fara TVA, pentru lotul respectiv. E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. F. In situatia in care un ofertant se claseaza pe primul loc in cazul mai multor loturi dupa aplicarea criteriului de atribuire, documentele justificative solicitate de catre autoritatea contractanta conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi prezentate intr-un singur exemplar pentru toate loturile, cu mentiunea ca din documentele justificative sa rezulte indeplinirea cerintelor solicitate corespunzator fiecarui lot pentru care se solicita prezentarea documentelor justificative.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Notificare prealabila – in termen de 5 zile cf. art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016. Contestatie – in termen de 5 zile cf. art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Adresa: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030925 , Romania , Tel. +4 0372845339 , Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro , Fax: +4 0372845402 , Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 14:26