1 martie 2018

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt: 183160 / 01.03.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii Autorizatiei MTI si a Autorizatiei de construire CFR pentru obiectivul Reparatie capitala pod peste râul Mures cu pasaj superior peste linia CF Deda- Tîrgu Mures- strada Calarasilor

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Muresan Mihaela , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii Autorizatiei MTI si a Autorizatiei de construire CFR pentru obiectivul Reparatie capitala pod peste râul Mures cu pasaj superior peste linia CF Deda- Tîrgu Mures- strada Calarasilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Municipiul Tg Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii Autorizatiei MTI si a Autorizatiei de construire CFR pentru obiectivul Reparatie capitala pod peste râul Mures cu pasaj superior peste linia CF Deda- Tîrgu Mures- strada Calarasilor
Termenul pana la care Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari potrivit prevederile art. 160 alin. 1 si 2 din Legea 98/2016 asa cum a fost modificat prin OUG 107/2017 din 20 decembrie 2017, stabilit prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare pentru întocmirea documenta?iei în vederea ob?inerii Autoriza?iei MTI ?i a Autoriza?iei de construire CFR pentru obiectivul Repara?ie capitala pod peste râul Mure? cu pasaj superior peste linia CF Deda- Tîrgu Mure?- strada Calara?ilor
La alegerea procedurii s-a luat în considerare valoarea estimata a achizitiei care este de 14.997.876,20 lei fara TVA.
?i se compune din urmatoarele componente:
a) cheltuieli cu proiectare: 25.167,40 fara TVA;
b) cheltuieli cu asistenta tehnica din partea proiectantului: 5.046,80 lei faraTVA
c) C+M: 14.949.862,00 fara TVA
Valoarea estimata pentru aceaste servicii de proiectare suplimentare este de 17.800 lei.

Valoarea estimata fara TVA: 17,800 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
– 170 LEI Echivalenta pentru o Garantie de participare (constituita printr-un instrument de garantare, respectiv, scrisoare bancara sau polita de asigurare) depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Modul de constituire a garantiei de participare –conform prevederilor art.36 din HG 395/2016 prin virament bancar în contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Conform prevederilor H.G. nr.866/2016, instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va scana si se va atasa in SEAP la sectiunea „Documente de calificare” cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este : 10 % din valoarea contractului fara TVA Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica/contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie: in numerar (pentru valori mai mici de 5.000 lei), prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prev. Art. 40 alin. (1) si (3) din HG 395/2016. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conform prevederilor Art. 40 alin. (4) – (9) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor art. 42, alin. (1) din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Târgu Mures si Program National de Dezvoltare locala (PNDL)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Motive de excludere
Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii NU trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu exceptarile prevazute la art.166 ?i art.171
1.Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

2.Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

3. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile . art. 167 din Legea 98/2016.
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

4. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea nr.98/2016
Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului sustinator, daca este cazul

Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Primarul Municipiului Targu-Mures – Dorin Florea, p Secretarul Municipiului Targu-Mures – Catana Dianora, Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures – Naznean Ana, Direc. Exec. Adj. Damian Alina, Sef Serviciu Achizitii – Moldovan Daniela;

Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures :
Makkai Grigore (viceprimar), Peti Andrei, Magyary Elod, Szaszgaspar Barnabas, Csiki Zsolt, Bakos Levente Attila, Bako Szabolcs, Furo Judita, Mozes Levente Sandor, Kovacs Lajos Alpar, Matei Dumitru, Benedek Theodora Mariana Nicoleta, Miculi Vasile, Dumitru Pavel, Papuc Sergiu Vasile (viceprimar), Moldovan Calin, Todoran Liviu Radu, , Bratanovici Cristian, Pui Sebastian Emil, Bogosel Constantin, Balas Radu Florin, Hermann Mark Cristian, Gyorfi Julia
Membrii comisiei de licitatie:Popistan Dorin Dir. Exec. adj – Directia Tehnica, Simon Stefan-Referent superior Directia Tehnica, Szabo Lorand insp superior Directia Tehnica, pre?edinte fara drept de vot: Muresan Mihaela- inspector. Serviciul Achizitii
Membrii înlocuitori: Racz Lucian – Director exec. Directia Tehnica, Sotan Ramona – Consilier superior – Directia Tehnica , Muresan Maria consilier superior – Directia Tehnica, – pre?edinte înlocuitor fara drept de vot – Horhat Alina- inspector Serviciul Achizitii

Initial se va prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documente de confirmare:

– Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
– Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii.
-Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul
constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; – pentru straini se accepta documente echivalente -Daca este cazul operatorii economici vor prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la art.166(2), 167(2) si art 171 din Legea 98/2016.

Se va prezenta DUAE, accesand urmatorul link:https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
!!!Nota:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerinta 1
– Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire – completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, va fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
! Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii, pt.partea din contract pe care o realizeaza. Pentru subcontractanti se aplica prevederile art.51 alin.2 din H.G.395/2016.
-Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 2
Documente care atesta dreptul de practica:
– Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina:
Autorizatie furnizor feroviar AFER ?i agreement tehnic feroviar valabil la momentul prezentarii acestuia, (conform prevederilor legale in vigoare Ordinul MTI 158/1996 Activitatea de proiectare privind infrastructura de transport trebuie sa fie facuta de societa?i autorizare AFER) pentru Servicii de proiectare pentru întocmirea documenta?iei în vederea ob?inerii Autoriza?iei MTI ?i a Autoriza?iei de construire CFR pentru obiectivul Repara?ie capitala pod peste râul Mure? cu pasaj superior peste linia CF Deda- Tîrgu Mure?- strada Calara?ilor.

-Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca a realizat in ultimii 3 ani (împliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor), la nivelul unui contract sau mai multor contracte, servicii similare (servicii proiectare pentru infrastructura de transport) a caror valoare cumulata este de minimum 17.000 lei fara TVA.
Cerinta Informatii privind subcontractantii/tertii sustinatori/asociatii (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. La nivelul DUAE, trebuie precizate urmatoarele informatii, cum ar fi: numarul si data contractului serviciilor relevante prestate invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei la cererea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta documente relevante care certifica prestarea serviciilor: copii ale unor contracte sau parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, certificate de predare-primire/ procese verbale de receptie la terminarea prestatiilor/finale, recomandari din partea beneficiarului/informatii privind modul de indeplinirea al obligatiilor contractuale/alte documente. Ofertantii vor declara subcontractantii/tertii sustinatori/asociatii la momentul depunerii ofertei, care vor completa un DUAE distinct in acest sens. Documentele justificative, care probeaza cele asumate in angajamente, vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta obligatoriu angajamentul tertului sustinator(impreuna cu documentele anexe la angajament, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul acordul de asociere si acordul de subcontractare .
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12564/28.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 31.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfa?ura dupa urmatoarele reguli: ? Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa de?ina/instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semnaturii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); ? Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autorita?ii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 modificate de OUG 107/2017. ? Pentru ofertele clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici au nevoie de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Durata contractului: 6 luni. Termenul de realizare a documentatiilor : 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere din partea achizitorului. !!! În aten?ia ofertan?ilor care depun oferte: acestea trebuie sa con?ina documentele solicitate respectiv, DUAE, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara, precum si restul documentelor care insotesc oferta asa cum sunt acestea enumerate în prezenta fi?a de date, în conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, prin SEAP in format electronic, in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa a semnatarului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf prev Lg privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a ctr de achizitie publica,a ctr sectoriale si a ctr de conc. de lucr si concesiune de servicii, precum si ptr org. si fct CNSC nr 101/2016;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tg Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +40 265260813
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 14:49