5 martie 2018

Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI”
Numar anunt: 183161 / 03.03.2018
Denumire contract: Difractometru pentru monocristale cu sursa duala si sistem de racire

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI”
Adresa postala: Kogalniceanu nr.1 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400084 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 264405340 , Email: dana.chis@ubbcluj.ro , Fax: +40 264450675 , Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Difractometru pentru monocristale cu sursa duala si sistem de racire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Chimicale, Arany Janos nr.11
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Difractometru pentru monocristale cu sursa duala si sistem de racire, conform caietului de sarcini.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:13.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor /informatiilor suplimentare,respectiv nu mai tarziu de 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

38530000-9 – Aparate de difractie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Difractometru pentru monocristale cu sursa duala si sistem de racire – 1 buc

Valoarea estimata fara TVA: 2,145,539 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in valoare de: 20.000,00 lei, garantie care este irevocabila. Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire respectiv perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. ( se va completa Formularului nr.8 din sectiunea Modele de formulare). 2. Virament bancar / ordin de plata în contul autoritatii contractante RO86TREZ2165005XXX006896, Trezoreria Cluj-Napoca. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si va acoperi in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici asociati. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv minim 60 de zile. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Data de referinta la care se va face echivalenta lei/alta valuta comunicat de BNR va fi data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de buna executie va fi în cuantum de 10% din valoarea contractului de furnizare, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de furnizare. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Virament bancar/ Ordin de plata sau Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari care se prezinta în original, prin depunere în casierie pentru garantii reduse ca valoare sau alta modalitate din cele prevazute la art. 40, alin (1) din H.G. nr. 395/2016, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire în favoarea Autoritatii Contractante. In masura in care partile convin, se accepta si constitirea garantiei prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conditiile alin. (3) al art. 40 din H.G nr. 395/2006. Restituirea garantiei de buna executie a contractului:în termen de 14 zile de la emiterea documentelor care atesta îndeplinirea obligatiilor asumate de furnizor,daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016. In acest sens se va completa formularul DUAE de catre operatorii economici (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc,dupa aplicarea criteriului de atribuire .

Aceste documente sunt:
1.Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii acestuia , mai mari decat cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166 alin (2) din Legea 98/2016.
2.Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, in baza prevederilor art. 165 si 166 alin (2) din Legea 98/2016.
3.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
4.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter,https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
b. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016 – ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA ODATA CU DUAE de catre toti operatorii economici(ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti).

Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante
Rector Acad.Prof.Ioan Aurel Pop,
Prorector Prof.dr.Dan-Tudor Lazar,
Prorector Prof.dr.Ioan Bolovan,
Director General Ad-tiv.Ec.Ioan Neag,
Director General Adjunct, ec. Simona-Cornelia Tatomir,
Director financiar contabil Ec.Istvan Pusok,
Sef Serv.Achizitii Ing.Liviu Sava,
Sef Birou Achizitii Produse, Servicii si Lucrari Ec.Diana-Monica Andrea,
Director Directia Juridica si Achizitii Publice Consilier juridic Alexandru Brasoveanu,
Consilier juridic Ana-Maria Spinean,
Consilier juridic Monica Laura Adi,
Responsabil achizitie: ing.Dana Chis,
Ing.Olimpia Dumitru,
Ec.Muntean Ocsana,
Adm.patrimoniu Anca Suciu,
Adm.patrimoniu Marcel Constantin Maris,
Adm.financiar Raveca Dragan,
Ing.Ana Vadan,
Conf.dr. Varga Richard.

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196, alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestarea formei de înregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:
a) pentru persoane juridice/fizice române:
1) pentru persoane juridice
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie
valabile /reale la momentul prezentarii acestuia.
2) pentru persoane fizice
Autorizatie de functionare va fi valabila cu viza la zi,astfel incat acest document sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii acestuia,emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial ,conform art.7 alin. (1) din O.U.G.Nr.44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

b) pentru persoane juridice /fizice straine:
Prezentarea de Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de
rezidenta a ofertantului traduse în limba româna.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter,https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196, alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. Atestarea formei de înregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:
a) pentru persoane juridice/fizice române:
1) pentru persoane juridice
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie
valabile /reale la momentul prezentarii acestuia.
2) pentru persoane fizice
Autorizatie de functionare va fi valabila cu viza la zi,astfel incat acest document sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii acestuia,emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial ,conform art.7 alin. (1) din O.U.G.Nr.44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

b) pentru persoane juridice /fizice straine:
Prezentarea de Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de
rezidenta a ofertantului traduse în limba româna.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter,https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196, alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz; conform Notificarii 258/2017. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz; conform Notificarii 258/2017. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3LD-VP/13.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 cu acelasi pret – in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi; 2.Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, pe adresele indicate in oferta, se considera efectuate in momentul transmiterii. 3.Se solicita depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform legii. 4.In scopul aplicarii prevederilor art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va depune Cerere de participare la procedura – Se va completa Formular 1. 5.Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantul de pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. – conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. 6.In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa dedate, DUAE urmand a fi revizuit in mod corespunzator, in conformitate cu art. 20 alin (7) din H.G. 395/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf art.6 si 8 din L101/2016, pers care se considera vatamate de deciziile aut contr, au obligatia sa notifice autcontr, iar daca notif nu se solutioneaza amiabil pot sesiza CNSC in 10 zile din ziua urmat luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

BIROUL JURIDIC
Adresa postala: str.IIC Bratianu nr.14 , Localitatea: CLUJ-NAPOCA , Cod postal: 400079 , Romania , Tel. +40 264405300-5266 , Fax: +40 264592838
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 15:01