1 martie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL ARAD
Numar anunt: 183164 / 01.03.2018
Denumire contract: Adaptare la teren a documenta?iei Sala de sport tip I pentru Colegiul Na?ional Vasile Goldi?, Arad

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75 , Localitatea: Arad , Cod postal: 310130 , Romania , Punct(e) de contact: PETRU STELIAN ADAM BEZSNEI , Tel. +40 257281850/289/350 , In atentia: D-soarei. Iancu Ancuta Bogdana , Email: adam.bezsnei@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro , Fax: +40 257281450 , Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Adaptare la teren a documenta?iei Sala de sport tip I pentru Colegiul Na?ional Vasile Goldi?, Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Municipiul Arad, Colegiul Na?ional Vasile Goldi?
Codul NUTS: RO421 – Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Adaptare la teren a documenta?iei Sala de sport tip I pentru Colegiul Na?ional Vasile Goldi?, Arad – servicii de proiectare ?i servicii de asisten?a tehnica din partea proiectantului, conform cerin?elor temei de proiectare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71242000-6 – Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
79933000-3 – Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Adaptare la teren a documenta?iei Sala de sport tip I pentru Colegiul Na?ional Vasile Goldi?, Arad – servicii de proiectare ?i servicii de asisten?a tehnica din partea proiectantului, conform cerin?elor temei de proiectare
Valoarea estimata este de 37.815 lei, din care:
Proiectare ?i documenta?ii avize : 37.000 lei
Asisten?a tehnica din partea proiectantului: 815 lei

Valoarea estimata fara TVA: 37,815 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum garantiei de participare este de 370 lei sau echivalentul în lei/alta valuta la cursul stabilit de BNR de la data aparitiei anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi minim egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile de la data limita de depunere oferte). Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii (conf. art. 36 alin. (1) – (4) din HG 395/2016). GP trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Contul pentru garantiile de participare la licitatii al Mun. Arad deschis la Trez. Mun. Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669. Pentru scrisoare de garantie, ea va fi eliberata de preferin?a de o banca/societ. De asigurari din România; pt. scrisorile emise de banca/soc de asigurari din strainatate, se prezinta în anexa traducerea autorizata. Dovada constituirii GP se va încarca în SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de participare. În cazul în care un grup de operatori depune oferta comuna, instrumentul de garantare va fi emis în numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca aceasta acopera, în mod solidar, toti membrii asocierii, cu nominalizarea acestora Cuantum garantie buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Constituire garantie buna executie (conf. art. 40 din HG 395/2016): a) Virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/soc de asigurari, b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie buna executie în documentatia de atribuire. Modul de restituire a garantiei de buna executiese face în conformitate cu art. 42 alin.4 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se încadreaza în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016.
Fiecare operator economic este obligat sa completeze DUAE. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE, de catre to?i operatorii economici participan?i la procedura. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care nu depune acest formular. Persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: dl. Gheorghe Falca, primar; dl. Levente – Grigorie Bognar, viceprimar; dl. Laurentiu-Calin Bibart, viceprimar; dl. Ionel Bulbuc, consilier local; dna. Andre? Laura, consilier local; dna. Handra Arsenie, consilier local; dl. Ciupe Ionel, consilier local; dl. Furde Gheorghe, consilier local; dl. Rivis-Tipei Lucian, consilier local; dl. Boca Bogdan-Vlad, consilier local; dna. Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; dna. DINGA Stefania-Patricia, consilier local; dna.Cismasiu Mariana, consilier local; dna. TABUJA Roxana-Adriana, consilier local; dl. Furau Gheorghe-Oto, consilier local; dna. Dumitrean Adina-Liana, consilier local; dl. Lupas Marin, consilier local; dl. Che?a Ilie, consilier local; dl. FILIP Flavius-Emanuil, consilier local; dl. Varcu? Beniamin-Narcis-Cristian, consilier local; dl. Saplacan Gheorghe, consilier local; dl. Buruc Cosmin Alexandru, consilier local; dl. Szabo Mihai-Iosif, consilier local; dna. Stoenescu Anca-Patricia, consilier local; dra. Burza Han Camelia Galina, consilier, dna. Claudia Macra, Administrator Public; dna. Grozavu Claudia, Director Economic; Miculi?a Daniela, ?ef Birou, Rusu Dorina, ?ef Birou, Radu Carmen, ?ef Serviciu, dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ple? Ramona, consilier juridic; dl. Elena Portaru, Director Executiv; dl. Chira Robert, membru de rezerva; d-?oara Ancu?a Iancu, presedinte comisie evaluare; dna. Marcela ?andor, membru, dl. ?uca Eugen, membru. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadreaza în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016.
Observatii: Neprezentarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016 se va încarca în SEAP concomitent cu încarcarea DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa.
DUAE se va încarca în SEAP si se va semna cu semnatura electronica extinsa. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
DUAE se va incarca in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privind asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori.
Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se încadreaza în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta si angajamentul tertului (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016.Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se încadreaza în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Partea II – litera D si partea IV: Criterii de selectie – C: CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA – punctul 10) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta si angajamentul tertului (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2018 11:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 06.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeasi valoare ofertata, departajarea ofertantilor se va face prin reofertarea propunerii financiare. Conform art 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei financiare care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea Documente. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintelor de calificare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute în L. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75 , Localitatea: ARAD , Cod postal: 310130 , Romania , Tel. +40 257281850-134 , Fax: +40 257284744 , Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 15:39