7 martie 2018

Autoritate contractanta: ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Numar anunt: 183168 / 07.03.2018
Denumire contract: “Servicii de proiectare pentru lucrari de investitii si racordarea la RED in instalatiile MT-JT a consumatorilor – zona Bucuresti,Ilfov si Giurgiu, E- Distributie Muntenia”

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011172 , Romania , Punct(e) de contact: ROXANA DUMITRESCU , Tel. +40 372115073 , In atentia: ROXANA DUMITRESCU , Email: roxana.dumitrescu@enel.com , Adresa internet (URL): www.enel.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
“Servicii de proiectare pentru lucrari de investitii si racordarea la RED in instalatiile MT-JT a consumatorilor – zona Bucuresti,Ilfov si Giurgiu, E- Distributie Muntenia”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: BUCURESTI
ILFOV
GIURGIU
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: 4,375,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea celui mai mare contract subsecvent este: 35.000,00 lei Frecventa este de 1 contract la 2 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“Servicii de proiectare pentru lucrari de investitii si racordarea la RED in instalatiile MT-JT a consumatorilor – zona Bucuresti,Ilfov si Giurgiu, E- Distributie Muntenia”
Elaborare documentatii tehnico-economice pentru lucrari de investitii si racordarea la RED in instalatiile MT-JT a consumatorilor de energie electrica.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
Autoritatea va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10 – a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Valoarea estimata maxima a Acordului cadru este 4.375.000,00 lei fara TVA cuprinzand cantitatile estimate definite prin Anexele 1.
Valoarea estimata minima a Acordului cadru este de 140.000,00 lei fara TVA cuprinzand cantitatile estimate definite prin Anexele 1.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71221000-3 – Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71335000-5 – Studii tehnice (Rev.2)
71421000-5 – Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea maxima a procedurii de achizitie este de 4.375.000,00 lei fara TVA.
Cantitati estimate ale acordului cadru sunt: cantitate minima de 4.000 op/ cantitate maxima 125.000 op;
Cantitati estimate pentru cel mai mare contract subsecvent: cantitate minima de 19 op/ cantitate maxima 1000 op;

Valoarea estimata fara TVA: 4,375,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare (GP) se constituie doar de candidatii selectati sa participe in etapa a doua, astfel: 700,00 lei fara Cursul referinta pentru echivalenta GP depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare. 2. Valabilitate: 120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. 3. Mod de constituire: a) prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/ societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta entitatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, in cf. cu art.42 alin.4/HG394/2016; b) prin virament bancar: în contul E- DISTRIBUTIE MUNTENIA: pentru moneda RON- RO33 CITI 0000 0007 6002 3019 sau pentru moneda euro – RO11 CITI 0000 0007 6002 3027, conturi deschise la CITIBANK EUROPE plc. DUBLIN SUC. ROMANIA; 4. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 5. Neprezentarea GP conduce la respingerea ofertei, cf HG 394/2016 art. 71, alin. (3). 6. Garantia de participare se prezinta in etapa a doua, pana la data limita de depunere a ofertelor. 7. Entitatea Contractanta are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmaroarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art.44 alin(3);c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei – cf. HGR 394/2016 ,art.43, alin (1), lit a) si c). Restituirea garantiei de participare cf. art.44 din HG nr.394/2016. Cuantum: 10% din valoarea (fara T.V.A.) contractului; 2. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial, conf. HGR 394/2016 art.45,alin.(3). 2. Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului sectorial de servicii. 3. Mod de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/soc.de asigurari,in conditiile legii,conf.HGR 394/2016 art.45,alin.(1); 4. Restituirea garantiei de buna executie se face cf. HGR 394/2016 art.48 alin.(4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. Candidatii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178,180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;

B. Candidatii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile potential generatoare de conflict de interese prevazute la art 73 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor de mai sus: se va completa DUAE de candidatii participanti la procedura de atribuire (candidati/asociati/ terti sustinatori/subcontractanti – fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de candidatii selectati, la finalizarea etapei I, inainte de transmiterea catre acestia a invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii, conform art 205. alin 3 din Legea 99/2016.

DUAE se va prezenta pe suport hartie si copie scanata pe suport electronic – CD/DVD (preferabil scan in format .pdf al celui prezentat in original).

Documentele justificative se vor prezenta in original sau copie legalizata/autentificata, sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, pe suport hartie si copie scanata pe suport electronic – CD/DVD (preferabil scan in format .pdf al celui prezentat in original).

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii acestora;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2),art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

4. alte documente, dupa caz.

Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la prezenta procedura, vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara in care acestea sunt rezidente, cum ar fi certificate constatatoare, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa dovedeasca îndeplinirea cerintelor mentionate mai sus, la momentul prezentarii acestora.

DUAE se va completa in mod obligatoriu de catre operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire (candidati/asociati/ terti sustinatori/subcontractanti – fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de candidatii selectati, la finalizarea etapei I, inainte de transmiterea catre acestia a invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii, conform art 205. alin 3 din Legea 99/2016, exceptie facand urmatoarele documente (mentionate la Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, a prezentului document), care se vor depune odata cu DUAE: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, persoanele împlicate în procedura de atribuire si persoanele ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire, în vederea atribuirii acordului cadru:

Director General – Federico PANONE

Director Achizitii – Lucia Di MARCO

Manager Achizitii – Cristian Ljubomir BOGDAN

Presedinte Comisie Evaluare – Roxana DUMITRESCU

Membru comisie evaluare – Ana Maria PARASCHIV

Membru comisie evaluare – Georgiana TANASE

Membru rezerva comisie evaluare – Catalin NICOLAE

Membru rezerva comisie evaluare – Andreea ION

Membru rezerva comisie – Alina Florentina LEONTE Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC (sau pentru ofertanti straini documente echivalente emise in tara de rezidenta sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a 2 a a procedurii, conform art.205 alin. 3 din Legea 99/2016.

Prezentarea urmatoarelor atestate ANRE:

-atestatele C1A sau C1B sau E1 sau D1 conform Ordinului ANRE nr.45/2016;

In conformitate cu Ordinului 45/2016(art.1) – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza executa si verifica instalatiile electrice, operatorii economici trebuie sa prezinte urmatoarele atestate ANRE solicitate, deoarece sunt obligatorii pentru serviciile care fac obiectul acordului cadru.

Mentionam ca in conformitate cu Ordinul 45/2016 toti operatorii economici trebuie sa prezinte atéstatele ANRE la solicitarea entitatii contractante pentru persoanele juridice romane sau un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament conform art.4 alin 1(lit a) pentru persoanele juridice straine.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii, conform art 205. alin 3 din Legea 99/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015,2016,2017), in masura
in care informatiile respective sunt disponibile, trebuie sa fie de cel putin:

35.000,00 lei, fara TVA

Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor
fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare mai sus
mentionate conf. art.190 Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
-completare DUAE -documentele justificative care probeaza indeplinirea cifrei de afaceri (bilanturi/extrase de bilant sau orice alte documente din care sa reiasa situati economica a ofertantilor)

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii, conform art 205. alin 3 din Legea 99/2016.
Se vor prezenta informatii privind tertul /tertii sustintori ( daca este cazul)
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate.

Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul).Tertul
sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.72,73 Legea
nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 alin 1 si 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art.178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Tertul va prezenta informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului cadru.
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE cu informatiile aferente.

La data depunerii Candidaturii, tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta angajamentul ferm de sustinere si DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Se solicita tuturor candidatilor angajamentele ferme privind tertul sustinator, daca este cazul, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora;

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamnet, urmeaza a fi solicitate de entitatea contractanta, doar candidatilor selectati, la finalizarea etapei I, inainte de transmiterea catre acestia a invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii, conform art 205. alin 3 din Legea 99/2016.
Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul)
Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înreg.),la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf Art 67/Legea nr.99/2016. Situatia economico – financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati.În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face doar cu liderul.
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE cu informatiile aferente.

La data depunerii Candidaturii, se va prezenta Acordul de asociere si DUAE aferent asociatului/asociatilor, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, completand sectiunile aferente situatiei acestora.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere, urmeaza a fi solicitate de entitatea contractanta, doar candidatilor selectati, la finalizarea etapei I, inainte de transmiterea catre acestia a invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii, conform art 205. alin 3 din Legea 99/2016.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii vor prezenta lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata, realizata in baza unui contract sau mai multe contracte este de minim:

35.000,00 lei, fara TVA.

Listele cu serviciile similare efectuate in ultimii 3 ani(perioada raportata la
data limita de depunere a candidaturilor, modul de calcul al perioadei nu va fi
afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de
participare publicat initial), vor prezenta valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau
clienti privati, prin care sa se dovedeasca experienta in proiectare conform
domeniilor de tensiune specificate in documentatia de atribuire. Se vor prezenta avizele Comisiei Tehnice de Avizare ale studiilor de solutie realizate sau
inscrisuri oficiale emise de beneficiarii studiilor de solutie ori alte
certificate/doumente din care sa reiasa serviciile similare prestate.
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii,
conform art.205 alin. 3 din Legea 99/2016.
Se vor prezenta informatii privind subcontractantii(daca este cazul).
Conform art. 68/Legea nr.99/2016 se va preciza partea/partile din contract
pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Modalitatea de indeplinire
Se prezinta odata cu depunerea DUAE (se solicita tuturor candidatilor acordul de subcontractare, daca este cazul, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere sa fie solicitate, inainte de transmiterea
invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii conform art.205 alin. 3 din Legea 99/2016.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
completare DUAE -dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi pentru activitatea principala care face obiectul Acordului Cadru.

Documentele vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii,conform art.205 alin. 3 din Legea 99/2016
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 15:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2018 15:00
Locul: Bd Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucuresti, Registratura orar: 8:00 – 15:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cf cu art.22 alin(6)din HG 394/2016 modul de completare DUAE se va face conform notificarii ANAP nr.240/2016. Ofertantii vor completa DUAE, utilizand formularul atasat documentatiei de atribuire (document editabil – format .xml). DUAE poate fi deschis utilizand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/. Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. De asemenea, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului. Entitatea contractanta nu intentioneaza sa limiteze numarul de operatori economici; Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati sa depuna oferta in etapa a II-a. In cazul in care, punctual este necesar a se face un proiect pentru posturi de transformare , ofertantul are obligatia ca la momentul respectiv sa detina atestatele E1 sau sa subcontracteze catre un prestator ce detine atestatul E1, cu informarea in prealabil a entitatii contractante. Cerinta din Caietul de sarcini, de la pct. 1.3(referitoare la atestatele ANRE) se anuleaza. Atestatele solicitate ofertantilor sunt cele prevazute la pc. III 2.1.b) Intocmirea clasamentului se va face dupa derularea etapei de negociere. Entitatea contractanta are dr de a exclude din proced pentru atrib ctr orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos oblig contr fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g). Perioada minima pe parcursul careia ofertantul tb sa isi mentina oferta: 120 zile de la term limita de depunere a candidaturilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

ENEL – SERVICIUL JURIDIC SI AFACERI CORPORATISTE
Adresa postala: Bdul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1 , Localitatea: Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011172, , Romania , Tel. +40 212065045 , Fax: +40 372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2018 16:51