5 martie 2018

Autoritate contractanta: S.C.ONCOLAB S.R.L.
Numar anunt: 183171 / 03.03.2018
Denumire contract: Acord cadru achizitie medicamente oncologie

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C.ONCOLAB S.R.L.
Adresa postala: STR.MARASTI NR 16 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200494 , Romania , Punct(e) de contact: DAN LUNGULESCU , Tel. +40 251531088 , Email: oncolabcraiova@yahoo.com , Fax: +40 351423912 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

SPITAL cu monospecialitate oncologica medicala cu regim de spitalizare de zi – diagnostic si tratament citostatic al bolnavilor oncologici
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru achizitie medicamente oncologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO411 – Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 22,292.01 si 5,296,037.5 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente trimestrial in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile. Cantitatile estimate minime si maxime solicitate pe intreaga acordului cadru, precum si cele care pot face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in caietul de sarcini atasat in Sectiunea „Documente
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
medicamente PN ONCOLOGIE.
Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari trebuie sa fie transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33652100-6 – Antineoplazice (Rev.2)
33632000-9 – Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
33693000-4 – Toate celelalte produse terapeutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate minime si maxime solicitate pe durata acordului cadru, precum si cele care pot face obiectul unui contract subsecvent se gasesc in Caietul de sarcini atasat in sectiunea „Documente”.
Valoarea estimata a fost determinata prin consultarea pretului cu ridicata maximal de decontare prevazut in Ordinul M.S./C.N.A.S.(sectiunea C2 – lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare – conform denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de sanatate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc) si a preturilor maximale cu ridicata prevazute in Catalogul National al Preturilor cu ridicata si amanuntul la medicamentele de uz uman .

Valoarea estimata fara TVA: intre 22,292.01 si 5,296,037.5 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: a se vedea anexa B – informatii privind loturile. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 1% din valoarea estimata a acordului cadru. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO02CRDZ006A223350476001, deschis la Patria Bank Sa Craiova , cod fiscal: 22599572 Pentru garantiile constituite prin instrumente de garantare, instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante, cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara T.V.A., doar pentru contractele subsecvente a caror valoare este egala sau mai mare decat valoarea prevazuta la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016, in termen 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri din contractele incheiate cu CAS Dj pentru „Programul National de Oncologie”
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente vor fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care
acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in
conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana
2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, din Legea nr. 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincradrarea
situatiilor prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire, sunt: Dr. Dan Lungulescu – Administrator, Ec. Moise Cristina, Ghimpau Valentina-Farmacist specialist, Radu Carmen – Asistent farmacie, As.Farm. Neicu Nadia
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta,a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea
acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, poate face subiectul unei solicitari de clarificare. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va
completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul
ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru
subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele
trebuie sa fie valabile LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA
Justificam solicitarile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in vederea verificarii capacitatii ofertantului de a încheia acte
juridice cu autoritatea contractanta, respectiv daca domeniul de activitate corespunde obiectului procedurii, acesta din urma în calitate de
autoritate contractanta va solicita ofertantilor sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana
fizica sau juridica de atestare sau de apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul
este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în cursul unei
perioade care acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, perioadei de
livrare si a beneficiarilor publici sau privati
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante . – procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, produsele livrate/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani); În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, de subcontractare, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, vor fi vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2018 23:59

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
– Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. – DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro) iar depunerea avcestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016 In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul S.E.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
caile de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC ONCOLAB SRL
Adresa postala: Str. Bujorului, Nr.7 , Localitatea: CRAIOVA , Cod postal: 200642 , Romania , Tel. +40 251530500 , Email: oncolabcraiova@yahoo.com , Fax: +40 251530500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 08:10