7 martie 2018

Autoritate contractanta: Institutul Regional de Oncologie Iasi
Numar anunt: 183172 / 07.03.2018
Denumire contract: ACORD CADRU SERVICII DE CATERING

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Institutul Regional de Oncologie Iasi
Adresa postala: Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 2-4, Iasi , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700483 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice , Tel. +40 751193776 , In atentia: Ec. Madalina Sava , Email: achizitii@iroiasi.ro , Fax: +40 374278802 , Adresa internet (URL): www.iroiasi.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU SERVICII DE CATERING
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
7 – Servicii hoteliere si restaurant
Locul principal de prestare: LA SEDIUL PRESTATORULUI
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani

Valoarea estimata fara TVA: 4,565,000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial in functie de solicitarile si fondurile alocate cu aceste destinatii. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului cadru, precum si ale contractului subsecvent se regasesc in documentul „Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini catering” aferent acestei proceduri. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 876,480.00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are in vedere prin derularea prezentei proceduri achizitia de servicii de catering – preparare si livrare hrana pentru pacientii IRO si medicii de garda.
Concret, prestatorul va avea obligatia de a asigura hrana bolnavilor cu internare de zi si continua, conform orarului stabilit de autoritatea contractanta/achizitor, in conformitate cu necesitatile calorice, cantitative, calitative si de regimuri alimentare solicitate, cu respectarea intocmai a dispozitiilor HG nr. 429/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor sanitare, sanitar-veterinare, aplicabile la data prestarii serviciului.
Prestatorul se obliga prin urmare sa asigure prepararea si transportul hranei pacientilor in caserole unifolosibile compartimentate adecvat pana la punctul de distribuire a hranei al IRO Iasi.
Unitatea de masura folosita este meniul, un meniu cuprinzand cele 3 mese principale ale zilei.
Se vor asigura in pretul ofertat de SERVICII CATERING atat ambalajele/caserolele unifolosibile, cat si tacamurile de unica folosinta la toate cele 3 mese principale.
Autoritarea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare/: a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

55523000-2 – Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului cadru, precum si ale contractului subsecvent se regasesc in documentul „Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini catering” aferent acestei proceduri.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 876,480.00 lei fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: 4,565,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este de 45,650.00 ron, estimata conform noilor modificari aduse la art 35 alin 3 din HG 395/2016 prin HG 866/2016, potrivit carora în cazul atribuirii contractelor a caror valoare estimata este mai mica decât echivalentul în lei a 25.000.000 euro, valoarea garantiei de participare reprezinta 1% din valoarea estimata a acordului cadru/lotului ce urmeaza a fi atribuit. Potrivit art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016 se poate constitui si prin virament bancar, vizat de banca ( cont Trezorerie de garantii al Institutului de Oncologie Iasi, respectiv RO14TREZ4065005XXX017267 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau ori de o societate de asigurari. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita stabilita de depunere a ofertelor. Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata si semnata obligatoriu cu semnatura electronica EXTINSA a semnatarului) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor de catre toti operatorii economici. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie, care va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent de achizitie fara TVA, conf. art. 39, 40 din HG nr. 395/2016 DOAR pentru acele contracte subsecvente a caror valoare fara TVA depaseste pragurile prevazute la art.7 alin.1 lit b) din Legea 98/2016(conform art.39 alin.2 din HG 395/2016) Modalitate de constituire: garantia de buna executie a contractului se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care va deveni anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat, Fonduri alocate de Ministerul Sanatatii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
NOTA: Se solicita atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului. Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59, 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii;
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1.documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale la momentul prezentarii;
NOTA: In cazul unei asocieri certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

CERINTA 2) Declaratia conf art. 60/Legea 98/2016 sa fie prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE (Formularul nr. 10 indicat în sectiunea „Formulare si modele”)
Nota:
1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerintele de calificare aferentei asociatilor, conform legii.
2. In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerintele de calificare sferente subcontractantilor, conform legii.
3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerintele de calificare aferente tertilor sustinatiri, conform legii.

Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:
– Membrii Comitetului Director
Manager: Ec. Mirela Grosu
Director Medical: Prof. Dr. Gabriel Dimofte
Director Financiar contabil: Ec. Mihaela Cucu

– Comisia de evaluare
Presedinte cu drept de vot: Dr. Raluca Mihaela Filimon
Membrii: Asist. igiena Eugen Tcaciuc, Nutritionist si dietetician Laura Ioela Tanase, Economist Achizitii Publice Dorela Madalina Sava Cerinta 1: Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016.
Mod de dovedire:
Se va depune certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii in original sau in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul.
NOTA: In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.
CERINTA 2: Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii autorizatiei sanitare de functionare/avizului sanitar emisa de DSP conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 976/1998, cap. I, art. 2 alin. 1 – Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, PENTRU SEDIUL/PUNCTUL DE LUCRU UNDE VOR FI PRESTATE SERVICIILE in termen de valabilitate la data prezentarii.
2) Mod de dovedire CERINTA 2: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la autorizatia sanitara de functionare/avizului sanitar emisa de DSP pentru sediul/punctul de lucru unde vor fi prestate serviciile. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte autorizatia sanitara de functionare/avizul sanitar emis de DSP – în copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata), valabila la momentul prezentarii. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta traduse in limba romana, in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate) valabile la momentul prezentarii.
CERINTA 3: Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii documentului de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru obiectivul catering conform art. 18 alin. 2 si Anexa 3 din Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 emisa de ANSVSA, pentru punctul de lucru in care se presteaza serviciile pentru IRO si pentru autivehiculele care distribuie mancarea conform art. 43 din Ordinul MS 976/1998 si Anexa 14 din Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 emisa de ANSVSA, valabile la momentul prezentarii.
3) Mod de dovedire CERINTA 3: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la cerinta de calificare impusa. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentului de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru obiectivul catering, pentru punctul de lucru in care se presteaza serviciile pentru IRO si pentru autivehiculele care distribuie mancarea, valabile la momentul prezentarii. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta traduse in limba romana, in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate) valabile la momentul prezentarii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1) În cazul în care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea financiara, tertul susttinator nu trebuie sa se încadreze în prevederile art. 59, 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Nota1: Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Mod de dovedire: Se va atasa odata cu DUAE Formularul nr. 9 indicat în sectiunea „Formulare si modele catering” – în original (scanat) impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative (certificate/documente care probeaza cele asumate in angajamente) vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Ofertantii participanti la procedura vor prezenta Lista cu principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca acestia au mai prestat in acest interval servicii similare, respectiv servicii de catering, in valoare cumulata minim egala cu valoarea estimata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate in baza celui mai mare contract subsecvent si anume 876,480.00 lei.
CERINTA 2: PENTRU SEDIUL/PUNCTUL DE LUCRU UNDE VOR FI PRESTATE SERVICIILE ofertantii vor prezenta acte prin care sa faca dovada ca detin mijloace fixe / utilaje / echipamente corespunzatoare si suficiente prestarii in bune conditii a activitatii.
NOTA: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, acestia urmand sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Asociatii vor tb. sa depuna imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din val. contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executiei contractului. Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copia dupa aceste acorduri si traducerea in limba romana dupa acestea.
CERINTA 1: Ofertantii vor prezenta dovada implementarii unui standard de asigurare a calitatii care sa demonstreze implementarea unor proceduri pe baza principiilor HACCP conform art. 5 din Hotararii nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare prin prezentarea de documente valabile la data prezentarii acestora.
CERINTA 2: Ofertantii vor prezenta orice document prin care vor face dovada implementarii unui sistem de management al mediului în conformitate cu SR EN ISO 14001, sau echivalent (in termen de valabilitate la data prezentarii), respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Mod de dovedire CERINTA 1: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la experienta similara. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor SA PREZINTE DOCUMENTE / CERTIFICATE / CONTRACTE – IN COPIE LIZIBILA CU MENTIUNEA CF. CU ORIGINALUL (SCANATE) – minim un DOCUMENT / CERTIFICAT / CONTRACT, care sa releve faptul ca acestia au mai prestat in acest interval servicii similare in valoare cumulata minim egala cu valoarea estimata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate in baza celui mai mare contract subsecvent si anume 876,480.00 lei. 2) Mod de dovedire CERINTA 2: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la mijloacele fixe / utilajele / echipamentele ce vor fi folosite pentru prestarea serviciilor. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte actele prin care sa faca dovada ca dispune de echipamente/utilaje/dotari cu care se va asigura prestarea serviciilor. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire se va atasa odata cu DUAE Formularul nr. 5 si Formularul nr. 6 indicate în sectiunea „Formulare si modele catering”– in original (scanat), documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. 1) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la cerinta de calificare impusa. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor prezentarea de certificate emise de organisme acreditate care sa ateste implementarea principiilor HACCP conform Hotararii nr. 924/2005 si/sau a altor tehnici si masuri echivalente privind siguranta alimentara fie prin prezentarea unor documente ce sustin existenta procedurilor permanente bazate pe principiile HACCP insotite de dovezi care sa ateste inregistrarile de conformitate potrivit masurilor impuse de HG 924/2005. Documentele se vor prezenta in copie simpla cu mentiunea cf. cu originalul (scanate). 2) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la cerinta de calificare impusa. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelorprezentarea documentelor necesare (orice document prin care vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 14001, sau echivalent respectiv un certificat emis de un organism de certificare – in termen de valabilitate la data prezentarii, sau alte documente care probeazain mod concludent indeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001) care probeaza cele declarate prin completarea DUAE. Documentele se vor prezenta in copie simpla cu mentiunea cf. cu originalul (scanate).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 95 % 95
Descriere: Componenta financiara
2. Experienta personalului de specialitate 5 % 5
Descriere: Prin personal de specialitate se intelege bucatar/ajutor de bucatar. Prin experienta a personalului de specialitate se intelege vechimea cea mai mare, convertita in ani, a unui bucatar/ajutor de bucatar, la nivelul fiecarui operator economic. Fiecare ofertant va prezenta pentru un singur specialist (bucatar/ajutor de bucatar) o copie dupa contractul de munca, precum si diplome, autorizatii, certificate din care sa rezulte specializarea acestuia.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 08.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si termenele
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Institutul Regional de Oncologie Iasi
Adresa postala: Str. G-ral Henri Matthias Berthelot, nr. 2-4 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700483 , Romania , Tel. +40 374278810 , Email: achizitii@iroiasi.ro , Fax: +40 374278802 , Adresa internet (URL): www.iroiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 09:00