5 martie 2018

Autoritate contractanta: APA CANAL 2000 S.A.
Numar anunt: 183174 / 03.03.2018
Denumire contract: Achizitie energie electrica 16400 Mwh (11300 Mwh medie tensiune si 5100 Mwh joasa tensiune)

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

APA CANAL 2000 S.A.
Adresa postala: B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110016 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii , Tel. +40 0248625050 , In atentia: Angelescu Constantin , Email: achizitii@apa-canal2000.ro , Fax: +40 0248223540 , Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

operator regional de apa
Activitate (activitati)

-Apa
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie energie electrica 16400 Mwh (11300 Mwh medie tensiune si 5100 Mwh joasa tensiune)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pitesti,Costesti, Stefanesti,Topoloveni, comunele:Maracineni,Albota,Bascov, Bîrla,Bradu,Cateasca,Lunca Corbului,Stolnici,Teiu,Mosoaia, Merisani,Budeasa,Buzoiesti, Ungheni,Poiana Lacului- judetul Arges
Codul NUTS: RO311 – Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie energie electrica 16400 Mwh (11300 Mwh medie tensiune si 5100 Mwh joasa tensiune) conform caiet de sarcini pentru perioada 01.06.2018-31.05.2019.
Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este de 10 zile fata de data limita de depunere a ofertelor conform prevederilor legale. Ofertantii se vor asigura ca transmit solicitarile de clarificari astfel incat sa permita entitatii contractante sa respecte prevederile art. 173 din Legea 99/2016 care impun acest termen. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

09310000-5 – Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie energie electrica 16400 Mwh (11300 Mwh medie tensiune si 5100 Mwh joasa tensiune) conform caiet de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 5,375,628 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei: 50000 lei. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de min. 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui în conformitate cu art. 42 din HG nr. 394/2016. În cazul constituirii garantiei prin virament bancar, aceasta se va vira în contul RO93BRDE030SV05734580300, deschis la BRD Pitesti. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor scanata in SEAP. În cazul în care garantia de participare se constituie în alta moneda, decât moneda nationala, se va lua în calcul cursul BNR din data publicarii anuntul de participare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire conform art.46 alin (1)- (3) din HG nr. 394/2016: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 1 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial/contractului subsecvent, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în contractul sectorial si va înstiinta contractantul despre varsamântul efectuat, precum si despre destinatia lui.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea in situatile prevazute la art. 177, art. 178, art. 180 si art. 73 din Legea 99/2016. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Gentea Cristian,Janta Constantin Daniel, Oprea Gheorghe-Gabriel, Ionescu Dumitru,Catrinu Ionut, Stoicea Alin-Mihail, Neacsu Elena, Sorescu Adrian, Musat Valerica, Cristescu Darius Constantin, Stoicescu Alexandru, Stanciu Iulian, Badiu Nicu, Mihalcea Florea Aurel, Frîntura Adrian-Dumitru, Vorovenci Ion, Paduroiu Mihai Cristian, Foamete Mihai, Staicu Octavian Miron, Mihail Marinescu, Uta Ion Octavian, Deonise Dumitru, Marinescu Mihail, Burcus Mihai Viorel, Zamfira Cristian Andrei, Glodeanu Monica Mariana, Visoiu Ovidiu Ion, Angelescu Constantin Liviu, Zaidel Mihaela Alice, Leitao Pais Oana Amalia, Stoian Crisian. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
2. Licenta de furnizare a energiei electrice emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei conform art. 8 alin (3) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 / 2012 cu modicarile si completarile ulterioare. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv licenta de furnizare a energiei electrice urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii straini vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc sa prezinte documentul solicitat la cererea entitatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin egala cu suma de 5.375.628 lei.
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare DUAE. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, vor depune scanat, în SEAP documente care sa probeze nivelul cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi/balante contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse livrate, in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa reiasa ca ofertantul a livrat produse similare aferente în valoare/valoare cumulata de cel putin: 5.375.628 lei fara TVA;
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare DUAE. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, vor depune scanat, în SEAP, certificate/documente/ recomandari/ procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar – o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma furnizarea unor produse similare în conditiile mentionate, inclusiv beneficiarul contractului; tipul produselor furnizate si cantitatile aferente; durata contractului; valoarea produselor; modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: În cazul în care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea în SEAP, în vederea departajarii ofertelor. – Orice operator economic participant va dovedi calitatea reprezentantului sau legal pe baza unui document care atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta). În cazul în care oferta si documentele de calificare sunt semnate de o alta persoana decât reprezentantul legal, pe lânga documentele mentionate anterior ce atesta calitatea de reprezentant legal, se va prezenta procura/împuternicire speciala data de reprezentantul legal pentru acea persoana, în original. În cazul asocierii, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare asociat. Conditii de executare si de plata a contractului: – termenul de plata a facturilor este de maxim 30 zile de la data primirii pe baza de documente justificative ; – procentul penalitati de intarziere este de 0,02%/zi din valoarea obligatiilor neonorate la termen. Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legii 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii
Adresa postala: Calea Craiovei nr. 38 , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110004 , Romania , Tel. +40 0248222445 , Email: achizitii@apa-canal2000.ro , Fax: +40 0248222445 , Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 09:12