5 martie 2018

Autoritate contractanta: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Numar anunt: 183176 / 03.03.2018
Denumire contract: Furnizare hartie fotocopiatoare A4, A3, A4 colorata si plicuri

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala: STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050741 , Romania , Punct(e) de contact: Registratura Generala ANAF , Tel. +40 213872370 , In atentia: D-na Corina Dobre, consilier superior , Email: dobre.corina@mfinante.ro , Fax: +40 213102051 , Adresa internet (URL): www.anaf.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare hartie fotocopiatoare A4, A3, A4 colorata si plicuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile A.N.A.F.
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2,701,504.3 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui minim 1 contract subsecvent pe an, maxim 2 contracte subsecvente pe an in functie de necesitatile autoritatii contractante.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei consta in achizitionarea hartiei fotocopiatoare A4, A3, A4 colorata si plicuri conform Caietelor de sarcini.
Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru de furnizare Lot 1 Hartie fotocopiatoare A4, A3, A4 colorata si un acord cadru de furnizare Lot 2 Plicuri, cu operatorii economici declarati castigatori. În situatia în care un operator economic participa si câstiga ambele loturi se va încheia un acord cadru pentru fiecare lot în parte.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari: 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30197643-5 – Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30199230-1 – Plicuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile si valorile minime si maxime pe fiecare lot pentru acordul cadru/contract subsecvent:
Cantitatea minima a acordului cadru: 22.550 topuri hartie – Lot 1 si 121.200 bucati plicuri – Lot 2.
Valoarea minima a acordului cadru: 282.891,50 lei pentru hartie – Lot 1 si 46.724,25 lei pentru plicuri – Lot 2.
Cantitatea maxima a acordului cadru: 152.600 topuri hartie – Lot 1 si 1.931.000 bucati plicuri – Lot 2.
Valoarea maxima a acordului cadru:1.974.430,00 lei pentru hartie – Lot 1 si 727.074,30 lei pentru plicuri – Lot 2.
Cantitatea celui mai mic contract subsecvent: 1.011 topuri hartie – Lot 1 si 40.400 bucati plicuri – Lot 2.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent:12.487,45 lei pentru hartie – Lot 1 si 15.574,75 lei pentru plicuri –Lot 2.
Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: 38.140 topuri hartie – Lot 1 si 480.200 plicuri – Lot 2.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent:493.319,00 lei pentru hartie – Lot 1 si 185.035,36 lei pentru plicuri – Lot 2.

Valoarea estimata fara TVA: 2,701,504.3 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii si va fi în cuantum de 1% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Garantia de participare este defalcata astfel: Lotul 1 – 4.933,19 lei, Lotul 2 – 1.850,35 lei. Valabilitatea garantia de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia va fi irevocabila. Contul ANAF in care se poate constitui garantia de participare: RO26TREZ7005005XXX000860. Pentru o evaluare si raportare unitara ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor). Garantia de buna executie, în cuantum de 10% din pretul contractului subsecvent, fara TVA, se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Modalitati de constituire: instrument de garantare, virament bancar, numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei). Contul ANAF in care se poate constitui garantia de buna executie : RO26TREZ7005005XXX000860. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate ( se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii si documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru ofertantii straini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
2. Ofertantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.
Autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul art. 167 alin. (1) lit. e din Legea nr. 98/2016, sunt urmatoarele:
1. Valentin-Claudiu Constantin, secretar general adjunct,
2. Narcisa Stefania Bajenaru, director general, Directia generala de buget si contabilitate,
3. Florina Lucretia Pasca, sef serviciu, Directia generala de buget si contabilitate,
4. Lacramioara Golban, sef birou, Directia generala de buget si contabilitate,
5. Alina Stefan, director general, Directia generala juridica,
6. Luiza Magdalena Geambasu, director general adjunct, Directia generala juridica,
7. Gabriel Ioan Avramescu, director general, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne,
8. Alina-Gabriela Vacarus, director general adjunct, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne,
9. Nicu-Razvan Dobarceanu, Director general adjunct, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne,
10. Claudia Radu, Sef serviciu, Serviciul administrativ, gospodarirea patrimoniului si intretinere,
11. Gheorghe Gachi, sef Serviciu achizitii publice, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne,
12. Corina Dobre, consilier superior, Serviciul achizitii publice. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca sunt legali constituiti, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a furniza produsele care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constator emis de O.N.R.C.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul are obligatia de a completa DUAE semnat electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada:
– Capacitatii de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare si obiectul de activitate), prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante a certificatului O.N.R.C. sau pentru ofertantii straini document echivalent emis în tara de rezidenta (în limba în care a fost emis, însotit de traducerea în limba româna efectuata în mod obligatoriu de catre traducatori autorizati);
– Toate documentele solicitate vor fi depuse copie cu specificatia “conform cu originalul “.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici) va prezenta informatii privind cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile, in functie de data infintarii sau inceperii activitatii ofertantului. Pentru ofertantii straini valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale de catre Banca Centrala Europeana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantul are obligatia de a completa DUAE semnat electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada: – Cifrei de afaceri prin depunerea de declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, extrasul de bilant contabil sau extrase din situatiile financiare (in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara:
Lotul 1. Operatorii economici trebuie sa fi furnizat produse similare, in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, in valoare cumulata de minim 490.000,00 lei fara TVA. Prin produse similare se va intelege produse de papetarie.
Lotul 2. Operatorii economici trebuie sa fi furnizat produse similare, in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, in valoare cumulata de minim 185.000,00 lei fara TVA. Prin produse similare se va intelege produse de papetarie.
Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat initial. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Ofertantul are obligatia de a completa DUAE semnat electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada, la solicitarea autoritatii contractante, a îndeplinirii cerintei prin prezentarea de documente justificative care sa confirme derularea corespunzatoare a contractelor respective: (documente constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, orice alte documente relevante in sustinerea cerintei) din care sa reiasa valorile, datele si beneficiarii publici sau privati.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 16:30

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
DUAE- Documentul Unic de Achizitii European se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Conform Legii nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, Sectorul 5, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050741 , Romania , Tel. +40 0213872370 , Email: corina.dobre@anaf.ro , Fax: +40 213102051 , Adresa internet (URL): www.anaf.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 09:39