5 martie 2018

Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Numar anunt: 183179 / 03.03.2018
Denumire contract: Achizitie mezeluri

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2018 Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2018 Mezeluri

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
Adresa postala: Str. Olari, Nr. 15 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 024056 , Romania , Punct(e) de contact: Carmen Ciobanu , Tel. +40 213110029 , In atentia: Mihaela Modroi , Email: licitatii@social2.ro , Fax: +40 213110029 , Adresa internet (URL): www.social2.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie mezeluri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform Anexei nr. 3 la propunerea de contract
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 218,146.74 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si disponibilitati: lunar, trimestrial sau semestrial. Valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de 145.000,00 lei fara tva
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie mezeluri
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari, astfel incat raspunsul clarificarilor sa fie transmis operatorilor economici cu maxim 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15131500-0 – Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)
15131130-5 – Carnati (Rev.2)
15131230-6 – Salam (Rev.2)
15131400-9 – Produse pe baza de carne de porc (Rev.2)
15131700-2 – Preparate pe baza de carne (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Denumire/cantit max AC/cantit min AC/cantit max contract/cantit min contract
Cârnati cabanos/1009,5/504,75/673/84,13
Crenvrusti piept pui/1158/579/772/96,5
Muschi file/1487,4/743,7/991,6/123,95
Parizer piept de pui/950/475/633,33/79,17
Salam cu sunca/1516,4/758,2/1010,93/126,37
Sunca piept de pui/1923,40/961,70/1282,27/160,28
Sunca presata porc/183/91,50/122/15,25
Salam de vara/216/108/144/18
Coasta de porc afumata/240/120/160/20

Valoarea estimata fara TVA: 218,146.74 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare va fi de 2.181,46 lei. Garantia se constituie conform art. 36 alin. 1, 2, 3, 4, din H.G. 395/2016. In cazul operatorilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte commune, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre operatorii economici asociati. Instrumentul de garantare trebuie sa fie insotit de chitanta de plata a primei de asigurare. Plata prin virament bancar se va face in contul RO66TREZ7025006XXX005592 deschis la Trezoreria Sector 2, CIF 17093691, beneficiar DGASPC Sector 2. In cazul in care valoarea garantiei este mai mica de 5000 lei,se constituie si prin depunere la casieria autoritatii contractante (Str. Olari nr.15, Sector 2, Bucuresti), in numerar. Valabilitatea va fi de minim 120 zile cel putin egala cu valabilitatea ofertei. Garantia se restituie conf. prev. art. 38 alin 1, 2, 3, 4, 5 din HG 395/2016. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare conform art. 37 alin 1 din HG 395/2016. Garantia de buna executie va fi de 2% din pretul contractului subsecvent fara TVA. Modalitati de constituire: – scrisoare de garantie bancara; – depunere in cont deschis pentru garantii de buna executie la Trezorerie, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2; „Contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritãtii contractante” Conform Hotararii 1045/18.10.2011. – garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari; – virament bancar conf. art. 40 din HG nr. 395/201, CIF 17093691, beneficiar DGASPC Sector 2; – in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 lei, se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar de luni pana joi intre orele: 8:30 – 16:00 si vineri intre orele: 8:30 – 13:30
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea 98/2016, document valabil la momentul prezentarii; Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea 98/2016, document valabil la momentul prezentarii; Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea 98/2016, document valabil la momentul prezentarii; Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Certificat constatator privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii. – în copie conform cu originalul semnata si stampilata. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Certificat constatator privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la momentul prezentarii. – în copie conform cu originalul semnata si stampilata. Se va completa DUAE – ofertantul ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Eliberarea certificatului se va face conform prevederilor art. 112 alin.3 din Codul de procedura fiscala referitoare la modalitatea de emitere a certificatelor fiscale (form-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul / ofertantul este rezident) original/copie lizibila conf cu originalul semnata si stampilata-(Se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta; traducere autorizata in limba romana de traducator autorizat de Min.de Just.- (daca este cazul);

Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp.art. 59 Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie / organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire” (Razvan -Ionut Cirica- Director General; Adrian Andor – Director General Adjunct Protectia Sociala; Carmen Ciobanu – Director General Adjunct Directia Economica; Cornelia Pârvanu –Director Executiv Directia Juridica; Claudia-Georgeta Uzun – Director Executiv Protectia Copilului; Antonela -Mariana Radulescu – Director Executiv Directia Resurse Umane; Ionut Alexandru Ciornohac – Director Executiv Directia Administrativ; Lazar Viorica – Director Directia Coordonare Servicii Comunitare; Cristina Negru – Sef Serviciu Administrativ; Florentina Dragan – Sef Birou Buget -Contabilitate; Angelica Constantinescu – Sef Serviciu Financiar) Se va completa DUAE – ofertantul ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor informatii si documente:

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.
Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitare de clarificari, acesta situatie fiind considerata o inadvertenta de forma Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – original/copie conform cu originalul semnata si stampilata. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii; Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Pentru persoane juridice/fizice straine – prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.

Se va completa DUAE – documentele justificative vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul(inclusiv pentru asociat /subcontractant /tert sustinator) clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in urma aplicarii criteriului de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) in valoare
de minim 290.000,00 lei fara TVA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractatnte. Prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) prin care ofertantul îsi poate dovedi capacitatea economica-financiara.(ex. bilantul contabil vizat si înregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decât lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara

Autoritatea contractanta solicita ca experienta similara prezentarea unor
certificate/documente pentru contracte de furnizare cu o valoare cumulata
de minim: 40.000 lei fara TVA, valoare ce reprezinta 30% din valoarea fara
TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat ca se va încheia.
Prezentarea unor certificate/documente conform solicitarilor de mai sus
prezinta o garantie minima pentru îndeplinirea in conditii optime a
contractului ce urmeaza a se derula si pentru a permite participarea unui
numar cat mai mare de operatori economici.
Informatii privind subcontractantii.
Ofertantul va completa Lista cuprinzand asociatii / terti sustinatori /
subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, cu indicarea produselor
care vor fi livrate de subcontractantii si specializarea acestora, daca este
cazul, în conformitate cu art. 12 din Legea 98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va demonstra ca a mai livrat produse similare in ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor,modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial) cu o valoare cumulata de minim 40.000 lei fara TVA pentru 1 (unul) sau mai multe contracte, dovedite cu certificate/documente din partea beneficiarilor/ clien?i pentru livrarile ce fac obiectul contractelor de mai sus. Informatiile vor fi completate in DUAE, ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele. Se va completa DUAE Odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 08.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Adresa postala: Str. Olari nr.15, Sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 024056 , Romania , Tel. +4 0212522202 , Fax: +4 0212522202
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 10:18