5 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON
Numar anunt: 183183 / 03.03.2018
Denumire contract: ACHIZITIE MEDICAMENTE PE LOTURI

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON
Adresa postala: B-dul CAROL I nr. 50 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700503 , Romania , Punct(e) de contact: ALINA BENDESCU , Tel. +40 232410218 , Email: aprovizionare@spitalulparhoniasi.ro , Fax: +40 232410218 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

SPITAL CLINIC
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MEDICAMENTE PE LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: FARMACIE
Codul NUTS: RO213 – Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 1,051,905 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunara si trimestriala,functie de finantare si necesitati.Valorile pt cel mai mare contract subsecvent pt. fiecare lot in parte se regasesc la nivelul Caietului de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MEDICAMENTE PE LOTURI,CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETULUI DE SARCINI.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33690000-3 – Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE MEDICAMENTE PE LOTURI,CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETULUI DE SARCINI.

Valoarea estimata fara TVA: 1,051,905 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Se exprima si se completeaza(anexa B) pentru fiecare lot in parte . Perioada de valabilit:60 de zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor •Garantia de particip se poate constitui prin : instrum de garantare emis în cond. legii de o societ. bancara sau de o societ de asig ;Cont garantii RO27TREZ4065006XXX015625.Garantia de participare se posteaza scanata in SEAP pana la data termenului limita de depunere a ofertelor.Cod Fiscal 4540895.Data pentru care se determina echivalenta lei/valuta : data publicarii anuntului de participare. Banca pt echivalenta leu/valuta:B.N.R
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri din contractul cu CAS Iasi.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
nr.98/2016. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute l art.60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si

subcontractanti, oadata cu DUAE.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii

economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea

celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul

I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare din care sa reiasa

lipsa datoriilor restante la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate(buget local, buget de stat etc.)

la momentul prezentarii;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau

a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de

ONRC / actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.

(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de

atribuire, sunt:

Director Medical- dr. Irina Luanda Mititiuc

Farmacist Sef – Aida Toma

Director Financiar-contabil Ec.Camelia Hen

sef Serviciu Achizitii Ec.Alina Bendescu

Consilier juridic Dan Pahopol Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar , documentele justificative ce vin in sustinerea informatiilor asumate prin DUAE, acestea pot fi copii de pe partile relevante ale contractelor/procesului verbal/ certificate/recomandari/ orice alte documente.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.04.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform L 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SERVICIUL ACHIZITII AL SPITALULUI CLINIC DR.C.I.PARHON IASI
Adresa postala: B-DUL CAROL I,NR.50 , Localitatea: IASI , Cod postal: 700503 , Romania , Tel. +40 232410218 , Email: aprovizionare@spitalulparhoniasi.ro , Fax: +40 232410218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 10:52