5 martie 2018

Autoritate contractanta: ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Numar anunt: 183184 / 03.03.2018
Denumire contract: Achizitie 2 pilotine fluviale

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800025 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice , Tel. +40 236460016 / 106 , In atentia: Avram Cristina , Email: avram.cristina@afdj.ro , Fax: +40 236460847 , Adresa internet (URL): www.afdj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

-Activitati portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie 2 pilotine fluviale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform destinatiei finale din Caietul de sarcini- Galati, dana AFDJ
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia a 2 pilotine fluviale in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, cu respectarea regulilor si regulamentelor relevante pentru tipul, destinatia si zona de navigatie.
Solicitarile de clarificari se vor face cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 10 zile inainte data data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34521000-5 – Ambarcatiuni specializate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pilotina fluviala: 2 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 3,200,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 32.000 lei In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul RO75BRDE180SV03879541800 deschis la BRD Galati sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In cazul instrumentelor de garantare se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituita si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, astfel cum prevede art. 42, alin. (3) si alin. (4) din HG 394/2016 actualizata. Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Ofertele care nu sunt insotite de dovada garantiei de participare asa cum este reglementat de legislatia in achizitii publice vor fi respinse. Entitatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îsi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator. În situatia în care ofertantul nu extinde valabilitatea ofertei si/sau a garantiei de participare se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului fara TVA si se constituie in conformitate cu art. 46 din HG 394/2016 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti si înregistrarii acestuia la sediul achizitorului. Garantia de buna executie va avea valabilitatea pâna la finalizarea de drept a contractului plus 30 zile. Restituirea garantiei de buna executie se face cf. art. 48 din HG nr. 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii (ofertanti individuali / ofertanti asociati), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99 / 2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP doar formularul DUAE (completat conform link: https://ec.Europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) din documentatia de atribuire.

2. Odata cu documentul DUAE, se va incarca in SEAP si Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99 / 2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire de catre ofertanti (ofertanti individuali / ofertanti asociati), terti sustinatori si subcontractanti.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in procedura de atribuire sunt:
Dorian Dumitru – director general,
Felicia Tãnase – director economic,
Cristian Sendrea – director comercial,
Corneliu Carp – inginer sef,
Catalina Dumbrava – sef Serviciu Investitii Programe Finantare Externa,
Radu Mihail Rus – sef Birou Investitii,
Lucian Ionu? Gradinaru – economist Biroul Investitii,
Constantin Bica – sef Serv. Tehnic, Radiocomunicatii, Modernizari Nave,
Emil Romi Satnoeanu – coord. Comp. Modernizari Mecano-Energetic, Radiocomunicatii,
Florin Alexandru Movila – ing. Comp. Modernizari Mecano Energetic, Radiocomunicatii,
Mihaela Violeta Lisinschi – sef Serv. Achizitii Publice si Evidenta Materialelor,
Catalina Mihaila – sef Birou Achizitii Publice,
Cristina ?tefanache – economist Biroul Achizitii Publice,
Cristina Avram – economist Biroul Achizitii Publice,
Livia Daniela Cristea – economist Biroul Achizitii Publice,
Camelia Madalina Soare – economist Biroul Achizitii Publice,
Elena Ungureanu – sef Serv. Contabilitate,
Gina Constantinescu – sef Serv. Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Organizatiile Sindicale,
Doina Otilia Perianu – consilier juridic Serv. Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Organizatiile Sindicale,
Daniela Lupu – consilier juridic Serv. Juridic, Recuperare Debite si Relatia cu Organizatiile Sindicale,
Adriana Dimitriu – coordonator Compartiment Financiar Preventiv,
Aurelia Daniela Vlad – economist Compartiment Financiar Preventiv. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4. In cazul in care operatorul economic/ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Tertul sustinator va prezenta declaratia privind neincadrarea in art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
Alte documente aferente situatiei tertilor sustinatori, precum si documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3. Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul).

Capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE si actul de asociere.
Alte documentele solicitate referitoare la asociere (daca este cazul) vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. Informatii privind subcontractantii
Ofertantii vor mentiona partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Subcontractantii propusi vor prezenta declaratii privind neincadrarea in art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE si acordul de subcontractare (daca este cazul).
Alte documentele referitoare la situatia subcontractantilor precum si documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1. Experienta similara
Se solicita ca ofertantul sa fi furnizat constructii navale propulsate noi in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei, in valoare cumulata de minim 3.000.000 lei fara TVA. Pentru demonstrarea experientei similare în sensul mentionat mai sus ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru experienta similara din 2018, se va aplica cursul leu/valuta afisat de BNR pentru data in care se publica anuntul de participare.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE.
Documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Eventualele solicitari de clarificari privind prezenta documentatie vor fi transmise pe adresa de email: avram.cristina@afdj.ro, pe fax: +40 236460847 sau la Sectiunea Intrebari din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta va publica raspunsurile la clarificarile solicitate sau eventualele modificari in legatura cu documentatia de atribuire, la Sectiunea Documentatie si Clarificari, prin crearea unui nou fisier electronic in SEAP, la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial. Ofertantii vor include in oferta si proiectul de contract de furnizare produse, prezentat în Documentatia de atribuire, Sectiunea IV, insusit. Potrivit art. 22, alin. (1) din HG 394/2016 documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit cu privire la clauzele contractuale obligatorii ce sunt parte a documentatie de atribuire. Astfel daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile va solicita entitatii contractante clarificari inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostiinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de data limita de depunere a ofertelor. Potrivit art. 143, alin (3) din HG 394/2016, oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a cluzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta, iar ofertantul desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective. La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractul/contractele de subcontractare. Entitatea contractanta poate solicita candidatilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Entitatea contractanta nu va fi responsabila fata de ofertanti pentru nici un fel de pagube datorate intarzierii sau anularii procedurii, in cazul in care nu se poate asigura sursa de finantare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

R.A. ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS – SERVICIUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE SI RELATIA CU ORGANIZATIILE SINDICALE
Adresa postala: strada Portului, nr. 32 , Localitatea: Galati , Cod postal: 800025 , Romania , Tel. +40 236460016/308 , Email: constantinescu.gina@afdj.ro , Fax: +40 236460847
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 10:53