5 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA AUTONOMA „MONITORUL OFICIAL ”
Numar anunt: 183185 / 03.03.2018
Denumire contract: Achizitionarea, instalarea si punerea în functiune a unui SISTEM COMPUTER-TO-PLATE, concomitent cu preluarea contracost de catre furnizor a doua sisteme computer-to-plate HEIDELBERG TOPSETTER PF 102 existente la sediul Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA AUTONOMA „MONITORUL OFICIAL ”
Adresa postala: Str. Parcului Nr. 65, sector 1, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 012329 , Romania , Punct(e) de contact: Bogdan Istudor , Tel. +40 0213185120 , Email: bogdanistudor@ramo.ro , Fax: +40 0213185109 , Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea, instalarea si punerea în functiune a unui SISTEM COMPUTER-TO-PLATE, concomitent cu preluarea contracost de catre furnizor a doua sisteme computer-to-plate HEIDELBERG TOPSETTER PF 102 existente la sediul Regiei Autonome „Monitorul Oficial”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Str. Parcului nr. 65, sector 1
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitionarea, instalarea si punerea în functiune a unui SISTEM COMPUTER-TO-PLATE, cu respectarea tuturor conditiilor minimale prevazute in cadrul caietului de sarcini, în conditiile preluarii obligatorii de catre furnizorul acestuia, contracost la valoarea impusa de 94.000 lei + TVA, a celor doua sisteme computer-to-plate HEIDELBERG TOPSETTER PF 102, proprietatea achizitorului. De asemenea, contractul de achizitie include si instruirea operatorilor care vor lucra pe SISTEMUL COMPUTER-TO-PLATE care se va livra prin contractul care face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, precum si a personalului de întretinere.
Valoarea totala estimata a contractului: 1.890.623 lei + TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30232000-4 – Echipament periferic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala contractuala estimata este de 1.890.623 lei (fara TVA).
Valoarea totala a contractului include toate cheltuielile pentru achizitionarea, instalarea si punerea în functiune a unui sistem computer-to-plate, cu respectarea tuturor conditiilor minimale prevazute în cadrul caietului de sarcini, în conditiile preluarii obligatorii de catre furnizor, contracost la valoarea impusa de 94.000 lei + TVA a celor doua sisteme computer-to-plate HEIDELBERG TOPSETTER PF 102, proprietatea achizitorului. De asemenea, contractul de achizitie include si instruirea operatorilor care vor lucra pe sistemul computer-to-plate, precum si a personalului de întretinere.

Valoarea estimata fara TVA: 1,890,623 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantii vor constitui garantia de participare in cuantum de 18.906,23 lei. Modalitati de constituire: conform prevederilor art. 36 din HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in SEAP. Garantia de participare se constituie fie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (Formular 6 din Sectiunea „Modele de formulare”), fie prin virament in contul autoritatii contractante IBAN RO55RNCB0082006711100001 deschis la BCR – Sucursala Unirea, avand mentiunea: „Garantie de participare la procedura de achizitie publica sistem computer-to-plate”. Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa, in suma si pentru perioada de valabilitate prevazute in documentatia de atribuire, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu art. 38 din HG nr. 395/2016. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie se va constitui in LEI si va fi in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui potrivit prevederilor art. 40 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, aceasta se va intocmi conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. In acest caz, este de preferat ca emitentul sa fie o banca din Romania sau care a are corespondent in Romania. In cazul in care garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, documentul de constituire a garantiei de participare nu va prevede existenta unor fransize si nu va prevede conditii de modificare a valorii garantiei de buna executie pe parcursul derularii contractului. Garantia de buna executie se va debloca in conditiile art. 42 alin. (2) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire.
In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 se adreseaza fiecarui membru al asocierii, astfel ca, in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte un DUAE distinct.
Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza, de asemenea fiecarui subcontractant si fiecarui tert sustinator, conform art. 170 alin. 1 si art. 183 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. Atat subcontractantul, cat si tertul sustinator (daca este cazul) completeaza cate un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin. (3) si art. 183 din Legea nr. 98/2016.
In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba / semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica sunt:
– Costescu Adriana – director general
– Basulescu Violeta – director economic
– Toma Gheorghe – Director tehnic

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), conform art. 193 – 195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.
1. Documentele justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2. Documente justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
2.1. Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va indeplini cerinta prin completare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Prezentarea certificatului de atestare fiscala va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.2. Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va indeplini cerinta prin completare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Prezentarea certificatului va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Prezentarea acestor documente va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.4. Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu privire la persoanele cu functii de decizie mentionate in fisa de date a achizitiei. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va indeplini cerinta prin completare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Prezentarea declaratiei va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.5. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia (asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv), eliberat de serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Politie Judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz (pentru persoanele juridice) sau de orice subunitate de politie in care exista ghiseu de cazier judiciar (pentru persoanele fizice), aflate inlauntrul termenelor de valabilitate la momentul prezentarii. Prezentarea acestor documente va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.6. Alte documente edificatoare, dupa caz, deoarece din certificatele fiscale nu rezulta toate situatiile de neincadrare in art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Nota
1. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens, conform prevederilor art. 168 alin. (3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
3. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata in limba romana. Cerinta nr. 1
Operatorii economici (ofertant, ofertant asociat) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca este in functiune, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va indeplini cerinta prin completare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 – 195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.

A. Persoane juridice/fizice romane
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 – 195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentul justificativ, respectiv Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului de pe langa tribunalele teritoriale sa fie prezentat in copie „conform cu originalul” la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, din care sa rezulte:
a) faptul ca operatorul economic este legal constituit si ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii
b) starea ofertantului
c) obiectul de activitate al ofertantului si faptul ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
d) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

Atentie:
a. Certificatul constatator va fi prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul in copie „conform cu originalul”.
b. In cazul unei asocieri, atat liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.

B. Persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Se va completa Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193 – 195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantul va prezenta documente edificatoare emise in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis), insotite de traducerea autorizata in limba romana, care trebuie sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar (ofertant, ofertant asociat) – in „copie conform cu originalul”, din care sa rezulte:
a) faptul ca operatorul economic este legal constituit si ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
b) starea ofertantului
c) obiectul contractului include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice
d) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident

Atentie:
a. Documentul care dovedeste forma de inregistrare va fi prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar in copie „conform cu originalul”.
b. In cazul unei asocieri atat liderul asociatiei cat si fiecare asociat sunt obligati sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 –
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare), insotita de certificate de buna executie / documente pentru livrarile cele mai importante, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care sa indice beneficiarii livrarilor (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati), valorile contractelor, perioada de derulare a contractului si din care sa rezulte ca a fost efectuata cel putin o livrare de produse similare cu cel care face obiectul prezentei proceduri.
Prin „livrari de produse similare” se inteleg livrari de sisteme computer-to-plate pentru expunere si developare placi termale.
In cazul in care nu a actionat ca si contractant unic, ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii indeplinite in cadrul asocierii, precum si obiectul livrarilor efectuate de acesta.
Pentru contractele care mai includ si livrarea altor produse decat cele solicitate, se vor lua in considerare doar acele parti din contract si valorile aferente cu care operatorul economic dovedeste indeplinirea cerintei privind experienta similara.
Cerinta 2 –
Angajamentul tertului sustinator
Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui / unor tert / terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul / tertii respectiv / respectivi conform art. 182 din Legea nr.98 /2016.
Autoritatea contractanta va verifica daca tertul / tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, precum si art. 59 din Legea 98 /2016.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul / tertii sustinator /sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va / vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Se va completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), conform art. 193 – 195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Ofertantii sunt obligati sa depuna DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. 2. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul livrarii (descriere), beneficiarul livrarii, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea contractului (valorile aferente doar acelor parti din contract cu care operatorul economic dovedeste indeplinirea cerintei privind experienta similara), perioada de derulare a contractului, data receptiei livrarii. 3. Documentele justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 4. Documente justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: pentru demonstrarea experientei similare solicitate ofertantii vor prezenta: – copii de pe contractele specificate (numai paginile din care sa rezulte: numarul si data contractului, partile contractului, obiectul contractului si faptul ca acesta este similar cu obiectul prezentei proceduri de achizitie, perioada de derulare a contractului, valoarea contractului si semnaturile partilor) – certificate de buna executie, procese verbale de receptie, recomandari sau orice alte documente justificative emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, care sa ateste receptionarea fara obiectiuni a obiectului contractului respectiv, data receptiei. Aceste documente trebuie sa contina elemente care sa confirme toate informatiile prezentate in DUAE. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), conform art. 193 – 195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Ofertantii sunt obligati sa depuna DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament) din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea, certificate, documente. Se va prezenta Angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, sprecizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Se va prezenta Angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 85 % 85
Descriere: Valoarea totala a ofertei exprimata in LEI cu maximum 2 zecimale.
2. Termen de garantie 15 % 15
Descriere: Termenul de garantie al sistemului computer to plate cu toate componentele sale, exprimat in luni de la semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3.18.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor care obtin punctaje egale: in cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte care obtin punctaje egale, care se claseaza pe primul loc, contractul de achizitie va fi atribuit ofertantului a carei oferta are pretul cel mai mic; daca si preturile sunt egale, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertanti. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf. Legii 455/2001.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit LEGII 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic, RA Monitorul Oficial
Adresa postala: Str. Parcului Nr. 65, sector 1, Bucuresti , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 012329 , Romania , Tel. +40 213185128 / +40 213185129-253 , Email: roxanavasiliu@ramo.ro , Fax: +40 213185109 , Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 11:19