5 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Numar anunt: 183186 / 03.03.2018
Denumire contract: ACORD CADRU APARATURA MEDICALA

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Adresa postala: str.Progresului, nr.18, jud.Gorj , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210218 , Romania , Punct(e) de contact: FLORIN BRINCUS , Tel. +40 0253237804 , Email: BCATGJIU@INTERGORJ.RO , Fax: +40 0253237804 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU APARATURA MEDICALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Progresului, nr 18,
Codul NUTS: RO412 – Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 2 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 14,182,291 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual si in functie de fonduri
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparatura medicala conform caietului de sarcini
Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi in a 10 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33100000-1 – Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate minima si maxima acord cadru:
LOT 1 – Aparat anestezie minim 1 buc – max 3 buc
LOT 2 – Gastrocolonoscop cu accesorii minim 1 buc – max 3 buc
LOT 3 – Linie endoscopica ORL cu instrumentar minim 1 buc – max 3 buc
LOT 4 – Microscop chirurgical cu lentila unica pentru laringe ?i ureche minim 1 buc – max 3 buc
LOT 5 -Paturi ATI minim 1 buc – max 25 buc
LOT 6 – Targa hidraulica minim 1 buc – max 10 buc
LOT 7 – Trusa esofagoscopie cu instrumentar pentru adul?i minim 1 bucata – max 3 buc
LOT 8 – Trusa de laringoscopie suspendata minim 1 buc – max 3 buc
LOT 9 – Laser oftalmologic minim 1 buc – maxim 3 buc
LOT 10 – EKG 12 canale minim 1 buc – max 3 buc
LOT 11 – Tomograf ocular minim 1 buc – 3 buc
LOT 12 – Topograf cornean minim 1 buc – 3 buc
LOT 13 – Biomicroscop minim 1 buc – max 3 buc
LOT 14 – Lampa frontala clar pentru ORL minim 1 buc – max 3 buc
LOT 15 – Endoscop rigid cu trusa completa pentru chirurgie endoscopica FESS minim 1 buc – 3 buc
LOT 16 – Linie endoscopie urologica completa minim 1 buc – 3 buc
LOT 17 – Lampa operatii minim 1 buc – max 5 bucati
LOT 18 – Masa operatii minim 1 buc – max 5 buc
LOT 19 – Ecograf 4D minim 1 buc – max 3 buc
LOT 20 – Trusa recuperare pasiva minim 1 buc – 3 buc
LOT 21 – Aparat de ventila?ie minim 1 buc – maxim 4 buc
LOT 22 – Audiometru cu cabina minim 1 buc – max 3 buc
LOT 23 – Pulsoximetru minim 1 buc – maxim 3 buc
LOT 24 – Aspirator chirurgical minim 1 buc – maxim 3 buc

Cantitate minima si maxima contract subsecvent:
LOT 1 – Aparat anestezie minim 1 buc – max 2 buc
LOT 2 – Gastrocolonoscop cu accesorii minim 1 buc – max 2 buc
LOT 3 – Linie endoscopica ORL cu instrumentar minim 1 buc – max 2 buc
LOT 4 – Microscop chirurgical cu lentila unica pentru laringe ?i ureche minim 1 buc – max 2 buc
LOT 5 – Paturi ATI minim 1 buc – max 2 buc
LOT 6 – Targa hidraulica minim 1 buc – max 2 buc
LOT 7 – Trusa esofagoscopie cu instrumentar pentru adul?i minim 1 bucata – max 2 buc
LOT 8 – Trusa de laringoscopie suspendata minim 1 buc – max 2 buc
LOT 9 – Laser oftalmologic minim 1 buc – maxim 2 buc
LOT 10 – EKG 12 canale minim 1 buc – max 2 buc
LOT 11 – Tomograf ocular minim 1 buc – 2 buc
LOT 12 – Topograf cornean minim 1 buc – 2 buc
LOT 13 – Biomicroscop minim 1 buc – max 2 buc
LOT 14 – Lampa frontala clar pentru ORL minim 1 buc – max 2 buc
LOT 15 – Endoscop rigid cu trusa completa pentru chirurgie endoscopica FESS minim 1 buc – 2 buc
LOT 16 – Linie endoscopie urologica completa minim 1 buc – 2 buc
LOT 17 – Lampa operatii minim 1 buc – max 2 bucati
LOT 18 – Masa operatii minim 1 buc – max 2 buc
LOT 19 – Ecograf 4D minim 1 buc – max 2 buc
LOT 20 – Trusa recuperare pasiva minim 1 buc – 2 buc
LOT 21 – Aparat de ventila?ie minim 1 buc – maxim 2 buc
LOT 22 – Audiometru cu cabina minim 1 buc – max 2 buc
LOT 23 – Pulsoximetru minim 1 buc – maxim 2 buc
LOT 24 – Aspirator chirurgical minim 1 buc – maxim 2 buc

Valoarea estimata fara TVA: 14,182,291 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, conform art 36 din hotararea 395/2016. Valoarea garantiei de participare conform art. 35 din hotararea 395/2016: Lot 1 – 5210 lei, Lot 2 – 6941 lei, Lot 3 – 6554 lei, Lot 4 -6235 lei, Lot 5 – 319 lei, Lot 6 – 319 lei, Lot 7 – 924 lei, Lot 8 – 1865 lei, Lot 9 – 3176 lei, Lot 10 – 369 lei, Lot 11 – 5394 lei, Lot 12 – 1663 lei, Lot 13 – 840 lei, Lot 14 – 302 lei, Lot 15 – 8991 lei, Lot 16 – 7109 lei, Lot 17 – 2117 lei, Lot 18 – 8168 lei, Lot 19 – 9831 lei, Lot 20 – 2722 lei, Lot 21 – 2689 lei, Lot 22 – 1411 lei, Lot 23 – 268 lei, Lot 24 – 84 lei Perioada de valabilitate care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei.Garantia de participare se va depune si in SEAP,scanata conform cu originalul. Conform Hotararii 395/2016 si a Legii 98/2016. Daca garantia se constituie prin virament bancar,transferul va fi efectuat in contul:RO72TREZ3365006XXX007224 Cod fiscal 4448067 al autoritatii contractante deschis la Trezoreria Tg-Jiu Garantia de buna executie se va constitui in procent de 7% din valoarea contractului/contractului subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie:in conformitate cu prevederile art.40 din HG395/2016 si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia conform art 60/legea98/2016, care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
“Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor”.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
OOfertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor,. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; alte documente edificatoare, dupa caz
Persoanele ce au functie de decizie in aceasta procedura sunt: Manager – Capota Gigel Gheorghe, Director Medical – Tistea Marcoci Oana-Diana, Director Financiar Contabil – Udristioiu Steliana, Director Ingrijri Stoicoiu Voichita-Gabriela,Sef Serviciu Aprovizionare – BrincusFlorin Gabriel, Ing. Tunaru Paul, Jr. Cornescu Nelu- Calin Persoane juridice/fizice romane – Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini,document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pep rimele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani
(2014,2015, 2016) – se solicita realizarea unei cifre de afaceri anuale pe
ultimii 3 ani de cel putin:

Lot – 260504 lei

Lot 2 – 347058 lei

Lot 3 – 327731 lei

Lot 4 – 311764 lei
Lot 5 – 15966 lei
Lot 6 – 15966 lei
Lot 7 – 46218 lei
Lot 8 – 93277 lei
Lot 9 – 158823 lei
Lot 10 – 18487 lei
Lot 11 – 269747 lei
Lot 12 – 83193 lei
Lot 13 – 42016 lei
Lot 14 – 15126 lei
Lot 15 – 449579 lei
Lot 16 – 355462 lei
Lot 17 – 105882 lei
Lot 18 – 408403 lei
Lot 19 – 491596 lei
Lot 20 -136134 lei
Lot 21 – 134453 lei
Lot 22 – 70588 lei
Lot 23 – 13445 lei
Lot 24 – 4200 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE. Documentele justificative (bilanturi contabile,extrase de bilanturi sau orice alte documente justificative ) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasatii pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada implementarii unui sistem de mamagement al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent prin prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare sau a altor documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea DUAE. Documentele justificative (certificate/alte documente edificatoare) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasatii pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2018 10:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 18.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati se ca accesa linkul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter”
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM LEGII 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 11:49