5 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183198 / 02.03.2018
Denumire contract: Acord cadru prestari servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare D.S. Botosani

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: prin Directia Silvica Botosani , Localitatea: BOTOSANI , Cod postal: 710135 , Romania , Punct(e) de contact: Comp. achizitii , Tel. +40 231512882 , In atentia: Iosub Titiana , Email: office@botosani.rosilva.ro , Fax: +40 231512882 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020976 , Romania , Tel. +40 213032997 , Fax: +40 213032997

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 020976 , Romania , Tel. +40 213032997 , Fax: +40 213032997
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie nationala
Activitate (activitati)

Altele: Silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru prestari servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare D.S. Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
15 – Servicii diverse
Locul principal de prestare: Pe raza administrativa a mun. Botosani, orasului Darabani, orasului Dorohoi, orasului Flamanzi, orasului Trusesti
Codul NUTS: RO212 – Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual, in cazul in care se vor termina valoric inainte de termen se vor incheia alte contracte subsecvente. Valoarea estimata a contractelor subsecvente se regaseste in Anexa aferenta fiecarui lot. Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este lot 1- 6352.59lei, lot 2-3335.78lei, lot 3- 3088.96lei, lot 4- 3520.68lei, lot 5-1702.27lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru prestari servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 10 a zi inainte de termenul limta stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunerea ofertelor/candidaturilor: 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50116500-6 – Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru prestari servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare conform cantitatiilor specificate in caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 18,004.48 si 35,985.69 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: pentru Lot nr.1 – 63,00 lei, pentru Lot nr.2 – 33,00 lei, pentru Lot nr.3 – 30,00 lei, pentru Lot nr.4 – 35,00 lei, pentru Lot nr.5 – 17,00 lei (echivalenta pentru garantia de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din H.G. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei într-unul din conturile RO91 RZBR 0000 0600 0767 7954 – în lei si RO71 RZBR 0000 0600 1285 6077 – în euro, deschise la Raiffeisen Bank sucursala Botosani. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare”, împreuna cu DUAE, documentele de calificare si oferta tehnica, pâna la data si ora limita limita de depunere a ofertelor prevazute în anun?ul de participare. Modul de restituire a garantiei de participare. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din H.G. 395/2016 în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;
2. cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Se solicita declaratie conform art 60 din legea nr. 98/2016 care va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: Havris Marius, Andronachi Viorica, Aprotosoaei Genoveva, Irimia Maria, Iosub Titiana, Ipser Heinrich, Havris Catalina, Cardas Gabriel, Alexa Iulian, Mititelu Cristian. Cerinta nr. 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Document obligatoriu: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca sunt atestati de RAR minim clasa III, pentru tipul de activitate A1(Activita?i de repara?ii a vehiculelor rutiere, activitatea A1.3.1.(ro?i), în conformitate cu prevederile RNTR 9 – Reglementarea privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, din 08.12.2005, aprobata prin Ordinul nr. 2131/2005 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ale art.1 din Ordonanta nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz,
Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Document obligatoriu: Autoriza?ia tehnica emisa de RAR minim clasa III, pentru tipul de activitate A1(Activita?i de repara?ii a vehiculelor rutiere, activitatea A1.3.1.(ro?i), VALIDA LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Atestat eliberat de Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizeaza proiectarea de drumuri forestiere, sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a principalelor servicii prestate, similare celor solicitate prin documentatia de atribuire, ce va contine valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Nu se solicita o anumita valoare, perioada de prestare sau un anumit nr. de beneficiari/contracte pentru a fi calificat.
Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv experienta similara, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de la ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv experienta similara, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de la ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1719/22.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe email. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se vor posta pe SEAP, la sectiunea „Intrebari”.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Contractul de achizitie publica poate fi modificat in conformitate cu prevederile art. 221 Sectiunea a 2-a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial partea I nr. 390 din 23.05.2016. Completarea si depunerea DEAU in format xml este obligatorie (inclusiv cu semnatura electronica digitala). DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si 8 din Legea nr.101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Silvica Botosani, comp. juridic
Adresa postala: Str. Pacea nr 47 , Localitatea: BOTOSANI , Cod postal: 710135 , Romania , Tel. +40 231512882 , Email: office@botosani.rosilva.ro , Fax: +40 231512882
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 13:35