5 martie 2018

Autoritate contractanta: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Numar anunt: 183201 / 02.03.2018
Denumire contract: SERVICII DE REPARTIE SI REVIZIE TEHNICA STERILIZATOARE

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010825 , Romania , Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII , Tel. +40 213193072 , In atentia: COL.MIREL DUICA / ANDREEA ANGHELESCU , Email: biroulachizitiisicontractari@gmail.com , Fax: +40 213193072 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARTIE SI REVIZIE TEHNICA STERILIZATOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, STRADA MIRCEA VULCANESCU NR.88 SECTOR 1 BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatii suplimetare care nu au fost adresate in termenul stabilit la Sectiunea I.1 din Fisa de date a achizitiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50421000-2 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE REPARTIE SI REVIZIE TEHNICA STERILIZATOARE:
1 Reparatie si revizie tehnica sterilizator cu abur si formaldehida Getinge, model HS6613, seria 2512636-010-1, nr.inv.25259 – 1 buc.
2 Reparatie si revizie tehnica sterilizator cu abur Getinge, model HS6617, seria 2512131-010-01, nr.inv.24429- 1 buc.
3 Reparatie si revizie tehnica sterilizator cu abur Getinge, model HS33, seria 14183009, nr.inv.24808- 1 buc.
4 Revizie tehnica sterilizator cu plasma Sterrad 100NX, seria 1042141035, nr.inv.24885- 1 buc.
5 Reparatie si revizie tehnica sterilizator cu abur Getinge, model HS22 K7, seria 06022324, nr.inv.23744- 1 buc.
6 Reparatie si revizie tehnica sterilizator cu abur Getinge, model HS22 K7, seria 06022290, nr.inv.23743- 1 buc.
7 Reparatie si revizie tehnica sterilizator cu abur Getinge model HS22 K7 seria 08414950, nr.inv.24432- 1 buc.
8 Revizie tehnica sterilizator cu abur Getinge, model HS22 K5+, seria 12058070
(din completul sistemului integrat pentru sala de operatii dermatologie, nr.inv.24771)- 1 buc.
9 Reparatie si revizie tehnica sterilizator cu abur Getinge, model HS22 K7, seria 08414946, nr.inv.24431- 1 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 68,116.85 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea g.de p.: 1% din valoarea estimata fara TVA a contractului, conform noilor prevederi cuprinse in art.II alin.2 din H.G. nr.866/2016 publicata in Monitorul Oficial Partea I, cu nr. 972 din data 05.12.2016. Viramentul bancar în favoarea SUUMC, se poate realiza în urmatorul cont de virament RO77TREZ7015005XXX000171 deschis la Trezoreria sectorului 1. Valabilitate va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei – 120 de zile. Perioada de valabilitate se va calcula incepand cu data limita de depunere a ofertelor (a se vedea data din SEAP).In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancarasau de o societate de asigurari,documentul doveditor va fi postat OBLIGATORIU IN SEAP scanat si semnat cu semnataura electronica , pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Pentru constituirea garantiei in alte valute se va utiliza echivalenta leu/alta valuta raportat la cursul de schimb BNR din ziua publicarii anuntului.In conformitate cu prevederile art. 36 aliniatul (3) din HG 395/2016, garantia de participare este irevocabila. Garantia de participare poate fi depusa si in numerar la casieria autoritatii contractante conf. art.36 alin 6 din HG 395/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului, pa baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare, in conditiile art. 37 din HG 395 / 2016. GARANTIA DE PARTICIPARE SE INCARCA OBLIGATORIU IN SEAP (OP, SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA, POLITA DE ASIGURARI,CHITANTA), SCANATA SI SEMNATA CU SEMNATURA ELECTRONICA.A SE AVEA IN VEDERE CA LA DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR GARANTIA TREBUIE SA SE REGASEASCA IN CONTUL AUTORITATII CONTRACTANTE. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie este de 10% din valoarea fara T.V.A. a contractului . Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: în conformitate cu art. 39 si art. 40 alin (1) din H.G. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare – asigurari sociale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea documentului DUAE operatorii economici vor depune si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la rt.59-60 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorii economici clasati pe primul loc – in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Reprezentantul A.C. este doamna Florentina IONITA-RADU.
Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Bazga Ionut, Jinga Mariana, Dumitrescu Gheorghe, Oczlak Cristina Georgescu George, Boboc Daniela, Tudor Gabriela, Amariei Ligia, Duica Mirel, Badea Florinel, Anghelescu Andreea, Preda Dumitru.
Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2006.

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarat castigatoare.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.
Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.
Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.
Toate documantele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016.
La finalizarea evaluarii ofertelor , autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE

Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ subcontractant/ tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator/ subcontractantului, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise
in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc – in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis
de O.N.R.C. Imposibilitatea demonstrarii înregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice având in obiectul de activitate furnizarea
produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2018 08:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 17.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in S.E.AP. mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale pentru locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P., caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta va continua sa solicite imbunatatirea pretului pana la departajare. Op. ec.participanti la procedura de atribuire ( candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obigatia de a completa DUAE, instituit la nivelul UE prin Regulamentul CE nr 7/2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca formular on-line de catre Comisia Europeana la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. DOCUMENTELE SE INCARCA IN SEAP SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic (Sef Birou Juridic – lt.col.just.mil.George GEORGESCU)
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu nr.88, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010825 , Romania , Tel. +40 213195839 , Fax: +40 213193072
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 13:48