5 martie 2018

Autoritate contractanta: JUDETUL GIURGIU
Numar anunt: 183204 / 02.03.2018
Denumire contract: „Reabilitare si modernizare DJ 411, Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana – Budeni – Branistari – Calugareni – Singureni -Iepuresti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” – rest de executat

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080045 , Romania , Punct(e) de contact: LIDIA PANA , Tel. +40 0372462635 , Email: achizitiipublicecjg@gmail.com , Fax: +40 0372462666 , Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
„Reabilitare si modernizare DJ 411, Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana – Budeni – Branistari – Calugareni – Singureni -Iepuresti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” – rest de executat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana – Budeni – Branistari – Calugareni – Singureni -Iepuresti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)
Codul NUTS: RO314 – Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si modernizare DJ 411, Limita judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiusu – Mironesti – Comana – Budeni – Branistari – Calugareni – Singureni -Iepuresti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” – rest de executat
Lucrarile se vor executa pe urmatoarele tronsoane, precum si la urmatoarele poduri:
1. Sector km 18+000 – 22+165.77 (L=4165.77m)
2. Sector km 36+860 – 43+000.00 (L=6140.00m)
• Lucrari de poduri – Pod km 42+901
3. Sector km 46+100 – 69+946.73 (L=23846.73m)
• Lucrari de poduri Pod km 61+552
• Lucrari de poduri Pod km 62+992
4. Sector km 74+922 – 87+029 (L=12107.00m)
Tipul lucrarilor ce se vor executa la drum:
– Protectia acostamentelor cu emulsie cationica;
– Rosturile la santurile pereate;
– Definitivarea lucrarilor de realizare a santurilor pereate;
– Definitivarea lucrarilor de realizare a santurilor de pamant;
– Decolmatarea podetelor existente;
– Definitivarea lucrarilor de realizare a podetelor la drumurile laterale si la accesele in proprietati;
– Realizarea de podete transversale sau prelungiri ale celor existente;
– Definitivarea lucrarilor la drumurile laterale;
– Definitivarea lucrarilor la trotuare;
– Semnalizari si marcaje.
Iar la poduri:
– Finalizarea montarii de parapete directional;
– Finalizarea montarii parapetului pietonal;
– Definitivarea lucrarilor la trotuare;
– Montare parapete directionale in zona rampelor;
– Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere;
– Realizarea racordurilor intre pod si rampe.
Toate lucrarile rest de executat se vor realiza conform proiect initial, a caietelor de sarcini aferente, a documentatiilor tehnice atasate prezentei.
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)
45221100-3 – Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform specificatiilor tehnice din documentatia tehnica anexata.
Valoarea estimata fara TVA:11.336.663,56 lei

Valoarea estimata fara TVA: 11,336,663.56 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum de 100.000 lei Garantia de participare se va constitui în conf. cu art.36 din H.G.nr.395/2016, cu modif si completarile ulterioare astfel: (1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. (2) Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire (minim 5 luni de la data limita de depunere a ofertelor). (3) Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. (4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezenta autoritatii contractante o copie semnata cu semnatura electronica extinsa, în SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Contul Consiliului Judetean Giurgiu de constituire a garantiei de participare este: RO27TREZ3215006XXX000137, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, CUI: 4930842 Autoritatea Contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare, ofertantul se afla în oricare dintre situatiile prevazute la art. 37. alin (1) din HG nr. 395/2016. Este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Echivalenta pentru o garan?ie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anun?ului de participare/simplificat in SEAP. Se returneaza conform prevederilor legale. Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul fara TVA al contractului. Conform art.39 si art.40 din H.G. nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie poate fi constituita: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.40, alin.1); – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale alin.(3). În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, cu TVA. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu (bugetul local) al judetului Giurgiu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii/ tertii sustinatori/ subcontractantii, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerintei:
Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a urmatoarelor informatii si documente justificative:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
NOTA:
a) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
b) Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana.
c) potrivit prevederior Art. 60. – (1) din HG nr. 395/2016, Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare.
d) Se vor mai depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator + anexa din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

2. In scopul evitarii conflictului de interese (Art.60 din Legea 98/2016), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspunderea, in acest sens, odata cu DUAE
Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE.

Odata cu DUAE, operatorii economici – lider/asociat/subcontractant/tert sustinator, vor face dovada neancadrarii in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, prin completarea DECLARATIEI pe popria raspundere, declaratie care va fi prezentata, odata cu DUAE de catre ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:
1. Marian Mina Presedinte
2. Corozel Lucian Vicepresedinte
3. Andronache Vasile Vicepresedinte
4. Gratianu Cristian Administrator al judetului
5. Patru Daniela Secretar al judetului
6. Stanculescu Florentina Director executiv adjunct, Directia economica si investitii
7. Cioaca Daniela Director executiv, Directia juridica si achizitii publice
8. Popescu Daniela Sef serviciu, Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului
9. Ciobanu Vlad Cosmin Sef serviciu, Serviciul buget-finante, contabilitate
10. Burcea Daniela Director executiv, Directia logistica, tehnologia informatiei si
managementul spitalelor
11. Mihaila Alin Sef serviciu, Serviciul logistica, tehnologia informatiei si
Aprovizionare
12. Mardale Nicu Coordonator, Compartiment dezvoltare regionala
13. Pana Lidia Doina Coordonator, Compartiment achizitii publice
14. Mihaila Mihaela Consilier, Compartiment investitii Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitate de îndeplinire:
Se va depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, completat cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016.
Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale,valabile la data prezentarii acestuia.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.(acolo unde este aplicabil), în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare, a dus la bun sfârsit lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 11.000.000 lei lei fara TVA .

Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii lucarilor la nivelul a unul sau mai multor contracte de lucari care au avut ca obiect executia de lucari similare

Se vor considera lucari similare,
lucrari de constructii si/sau modernizari si/sau reabilitari si/sau reparatii curente de
drumuri expres / drumuri nationale europene / drumuri nationale principale/drumuri nationale secundare/autostrazi/drumuri judetene cu doua benzi de circulatie
Nota:
Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei STABILITA INITIAL IN ANUNTUL DE PARTICIPARE, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.
Informatii privind subcontractarea
(daca este cazul)

In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta:
a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si
b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.”

In conformitate cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului.

Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, niciun subcontractantnu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016.

De asemenea, subcontractantii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016.

Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.
Informatii privind asocierea
(daca este cazul)

Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazut la Art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se mentioneaza ca Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta lege.”

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.

De asemenea, asociatii au obligatia depunerii declarariei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016.

Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.
Informatii privind tertul sustinator(daca este cazul)

Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

Potrivit prevederilor art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „În ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educa?ionale ?i profesionale prevazute la art. 179 lit. g) sau la experien?a profesionala relevanta, operatorul economic poate sa se bazeze pe capacitatea ter?ului sus?inator doar atunci când acesta va desfa?ura efectiv lucrarile sau serviciile în legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.”

În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor
prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
– Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, completat cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, lucarile executate in cadrul contractului, valoarea acestora in lei fara TVA, data si numarul documentului de receptie a lucarilor. – Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. – Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Certificate saudocumente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului de lucrari, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. – Prin sintagma ”LUCRARI duse la bun sfarsit” se intelege: a) lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala; sau b) lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal dereceptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice dindomeniul din care face parte obiectul contractului. – Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.; – In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, dupa caz, anterioara datei de depunere a ofertei iar ofertantul a prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor lucrari în perioada de referinta, se va lua în calcul toata valoarea care face obiectul respectivului document, în conditiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independent – In cazul in care contractul/ contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere. – In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare. – Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vederecursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Toate documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. Modalitatea de îndeplinire: Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, În cazul în care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. – Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art.193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel, Subcontractantii vor precizeaza în DUAE si informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate in Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 193 alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odata cu DUAE si acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractant in original sau in copie legalizata. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea tehnica si profesionala Conf. Notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 ofertantiivor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Potrivit prevedrilor art. 185 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare „În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca ace?tia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.” DUAE completat de ofertant în care se vor include informa?iile cu privire la existenta unei sus?ineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului susTinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Potrivit prevederilor art. 193 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioar „În cazul în care ofertantul/candidatul demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica ?i profesionala bazându-se pe capacita?ile altor entita?i, invocând, dupa caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, împreuna cu angajamentul de sus?inere, trebuie sa fie completat separat ?i de catre ter?ul/ter?ii sus?inator(i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de ter?ul/ter?ii sus?inator(i) va include toate informa?iile men?ionate la alin. (1) lit. a), precum ?i informa?iile de la alin. (1) lit. b) ?i c) care prezinta relevan?a pentru sus?inerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective. (Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sus?inerii acordate, si nu trebuie sa se afle în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167din Legea 98/2016 ) De asemenea, tertii sustinator au obligatia depunerii declarariei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge ter?ul sus?inator propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorita?ii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea tehnica ?i profesionala. Conf. Notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 se va depune, odata cu oferta, a DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
– criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 90 % 90
Descriere: Componenta financiara
2. Durata de garantie acordata lucrarilor 10 % 10
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
5 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.09.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa de?ina/instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); 2. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea ”Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila. 3. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, la sectiunea “Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Pentru completarea DUAE se vor accesa linkurile https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) vor completa in acest document informatiile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta. 4. Ofertantii vor specifica în cuprinsul ofertei informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa ramana confidentiale. 5. In situatia in care oferta si documentele care o însotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi considerata inacceptabila. Garantia de buna executie Nota: 1. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obliga?ia de a completa garan?ia în corela?ie cu noua valoare. 2. În cazul in care garantia de buna executie va fi emisa în alta limba decât limba româna, acesta si va fi însotita de traducerea autorizata în limba romana. 3. Este recomandabil ca garantia de buna executie sa fie emisa de catre o banca sau societate de asigurari care sa aiba corespondent în România.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia juridica si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: str. Bucuresti, nr 10 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080045 , Romania , Tel. +40 0372462622 , Email: cjg@cjgiurgiu.ro , Fax: +40 0372462651
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 14:06