5 martie 2018

Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Numar anunt: 183209 / 02.03.2018
Denumire contract: Computere portabile (service in perioada de garantie)
Anulata (In SEAP la data 05.03.2018 12:12)
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Motive anulare:
– Altele

Observatii: S-a incarcat din greseala alt caiet de sarcini.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Adresa postala: Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr.28 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400114 , Romania , Punct(e) de contact: Delia Lenghel , Tel. +40 264401299 , Email: utcn.licitatie@utcluj.ro , Fax: +40 264594831 , Adresa internet (URL): www.utcluj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Computere portabile (service in perioada de garantie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele UTC-N:
– Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 34,
– Cluj-Napoca, Str. C. Daicoviciu nr. 15,
– Centrul universitar Baia Mare, str. Victor Babes nr. 62A
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 6 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 79,242.5 si 223,106 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza a se incheia 5 contracte subsecvente pe perioada derularii acordului-cadru. Valorile estimate pentru un contract subsecvent sunt: min. 1600 lei, maxim 30000 lei, in functie de lot. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, pe fiecare lot este:lot 1 = 11764.60 lei; lot 2=10924.20 lei; lot 3=31512.00 lei; lot 4=10084.00 lei; lot 5=7563.00 Lei; ; lot 6=13445.20 lei; lot 7=13445.20 lei; lot 8=3361.20 lei; lot 9=3865.40 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare computere portabile (cu service pe perioada garantiei)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30213100-6 – Computere portabile (Rev.2)
50321000-1 – Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)
50322000-8 – Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona computere portabile, conform caietului de sarcini:

lot 1-Computer portabil 1: min.1 buc, max.5 buc; pt. cel mai mare CS=2 buc; pt.un CS: min.1,max.2
lot 2-Computer portabil 2: min.2 buc, max.5 buc; pt. cel mai mare CS=2 buc; pt.un CS: min.1,max.2
lot 3-Computer portabil 3: min.15 buc, max.20 buc; pt. cel mai mare CS=15 buc; pt.un CS: min.1,max.15
lot 4-Computer portabil 4: min.1 buc, max.2 buc; pt. cel mai mare CS=1 buc; pt.un CS: min.1,max.2
lot 5-Computer portabil 5: min.1 buc, max.5 buc; pt. cel mai mare CS=2 buc; pt.un CS: min.1,max.2
lot 6-Computer portabil 6: min.1 buc, max.5 buc; pt. cel mai mare CS=2 buc; pt.un CS: min.1,max.2
lot 7-Computer portabil 7: min.1 buc, max.5 buc; pt. cel mai mare CS=2 buc; pt.un CS: min.1,max.2
lot 8-Computer portabil 8: min.1 buc, max.5 buc; pt. cel mai mare CS=2 buc; pt.un CS: min.1,max.2
lot 9-Computer portabil 9: min.1 buc, max.5 buc; pt. cel mai mare CS=2 buc; pt.un CS: min.1,max.2

Valoarea estimata fara TVA: intre 79,242.5 si 223,106 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
– Garantia de partic.pt.fiecare lot in parte este: lot 1=230 lei;lot 2=210 lei;lot 3=330 lei; lot 4=160 lei;lot 5=150 lei; lot 6=260 lei; lot 7=260 lei; lot 8=60 lei; lot 9=70 lei; – Pentru partic. cu oferta la mai multe loturi, gar. de partic. se cumuleaza. – Perioada de valab.a gar.de partic.trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valab.a ofertei. – Dovada constit.gar.de partic. se prezinta în SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor (Art. 36 alin.4 si 7 din HG 395/2016). – Forme de constituire acceptate: a) prin viram.bancar sau printr-un instrum.de garantare emis în condit.legii de o societ.bancara ori de o societ.de asig., care se prezinta, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în docum.de atrib. b) OP confirmat de catre banca emitenta pâna la data limita de depunere a ofertelor (Cont gar.:RO11TREZ2165005XXX006888-Trezoreria Cluj. Nota: Garantia de participare trebuie sa respecte prevederile art. 36 din HG 395/2016 si art II, al. 2 din HG 866/2016. Garantia de participare se restituie conform art. 38 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare si extrabugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si a art. 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de indeplinire :
– Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
– Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (acestea pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.)
– Se va solicita certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii
-Se va prezenta, de catre toti operatorii economici, Formularul 6 – Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016
Referitor la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul UTC-N, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 60, pct. 1, lit. d) si e) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, sunt: Rector Prof. dr. ing. Vasile Topa, Prorector Prof. dr. ing. Daniela-Lucia Manea, Prorector Conf. dr. ing. Hortensiu-Liviu Cucu, Prorector Prof. dr. ing. Daniela Popescu, Prorector Prof. dr. ing. Dan-Silviu Mandru, Prorector Prof. dr. ing. Dan Pitica, Prorector Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi, Prorector Prof. dr. ing. Petrica-Claudiu Pop- Sitar, Director general administrativ Ec. Cornel Muresan, Dir. Economic Ec. Adriana Ochis, Director achizitii si desfacere Ing. Adrian Munceanu.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire : completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
– Tipul de finantare: Fonduri bugetare si extrabugetare – Se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor, solicitate in fisa de date a achizitiei. DUAE se poate accesa la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau la adresa https://www.e-licitatie.ro – In cazul in care doi sau mai multi operatori economici clasati pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte, la o data si o adresa care vor fi anuntate. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Acestea sunt cele prevazute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, potrivit art.6 alin (1) lit.b) si art.8
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Juridic al UTC-N
Adresa postala: str. Memorandumului nr. 28 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400114 , Romania , Tel. +40 264202212 , Email: cris_szekely@yahoo.com , Fax: +40 264597074 , Adresa internet (URL): www.utcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 14:30