7 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Numar anunt: 183210 / 07.03.2018
Denumire contract: „Modernizare statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Adresa postala: Str. Olteni nr.2-4,sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010325 , Romania , Punct(e) de contact: DIRECTIA COMERCIALA , Tel. +40 213035786 , In atentia: Moscu Agatha , Email: agatha.moscu@transelectrica.ro , Fax: +40 213035980 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Adresa postala: Str. OLTENI nr.2-4,sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010325 , Romania , Punct(e) de contact: DIRECTIA COMERCIALA , Tel. +40 0213035912 , In atentia: Agatha Moscu , Email: agatha.moscu@transelectrica.ro , Fax: +40 213035980 , Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Adresa postala: STRADA OLTENI NR.2-4, sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010325 , Romania , Punct(e) de contact: DIRECTIA COMERCIALA , Tel. +40 0213035912 , In atentia: Agatha Moscu , Email: agatha.moscu@transelectrica.ro , Fax: +40 213035980 , Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
„Modernizare statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: statia Munteni
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului este subordonat conceptiei Transelectrica prevazuta în „Conceptia generala privind strategia conducerii la distanta a sta?iilor electrice retehnologizate”.
In acest sens, statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI va fi telecondusa 100% (având asigurata telecomanda, telesemnalizarea, telemasurarea) de la sediul DEN/DET/CTSI.
Lucrarile de modernizare a statiilor se vor desfasura în conformitate cu Licenta nr. 161/2000, revizia 4/2012 (Decizia ANRE nr.121/20.01.2012) pentru transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem.
Se impune ca necesara modernizarea statiei 400(220)/110/20 kV MUNTENI într-o solutie optima din punct de vedere tehnico-economic, având în vedere importanta, starea tehnica actuala a instalatiilor care nu mai prezinta siguranta în exploatare, în vederea evitarii avariilor si incidentelor cu implicatii asupra stabilitatii SEN, pentru asigurarea continuitatii în functionare si minimizarea riscurilor asociate.

Necesitatea investitiei rezulta totodata din importanta deosebita a obiectivului: statia 400(220)/110/20 kV MUNTENI care reprezinta un nod, atat pentru comunicatii cat si pentru asigurarea redundantei alimentarii statiilor de transport din amonte – statiile FAI si Suceava. Nu au fost efectuate anterior lucrari de retehnologizare, iar starea tehnica actuala a echipamentelor (realizate in tehnologia anilor `70) pe toate nivelele de tensiune pericliteaza functionarea in conditii de siguranta a sistemului in zona.

Pentru îndeplinirea scopului investitiei s-a tinut cont de urmatoarele cerinte:
– starea tehnica a echipamentelor, importanta statiei în functionarea SEN, rezultatele calculelor în regim permanent si tranzitoriu, functionarea fara personal a statiei, pierderile în retele etc;
– montarea de echipamente primare si secundare de nivel tehnologic avansat, indicatori de fiabilitate adecvati realizarii la un nivel înalt de siguranta în functionare;
– utilizarea unui sistem de comanda – control – protectii performant, complet (400(220) – 110 – 0,4 kV), unitar, numeric, integrat, redundant, configurabil de la distanta;
– asigurarea telecomenzii de la DET/DEN/CTSI a noilor instalatii;
– asigurarea cerintelor de securitate privind Sistemul integrat de securitate;
– realizarea sistemelor de contorizare (de decontare si local) si monitorizare a calitatii energiei electrice.
Lucrarile de modernizare se vor realiza etapizat, prin utilizarea metodei „pas cu pas”, conform programului de executie a lucrarii prezentat in Sectiunea 1 – Proiect tehnic, Anexa A.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: in a 10-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45232221-7 – Statie electrica de transformare (Rev.2)
31600000-2 – Echipament electric (Rev.2)
45262600-7 – Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
71323100-9 – Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata supusa licitatiei este compusa din urmatoarele componente:
– Valoarea estimata a produselor – 32.710.374,00 lei;
– Valoarea estimata a serviciilor (inclusiv servicii de proiectare)– 691.174,00 lei;
– Valoarea estimata a lucrarilor (de constructii, instalatii, montaj) – 19.951.854,00 lei.

Valoarea estimata fara TVA: 53,353,402 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
34 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul GP:Of.treb.sa constituie GP în cuantum de 500.000,00 lei. 2.a)Perioada de valab. a GP: 120 de zile de la term.limita de primire a of. b) Modul de constituire: GP trebuie sa fie irevocabila. GP se constiuie: -prin virament bancar-In cazul constituirii GP prin virament bancar,contul IBAN pentru constituirea GP este:-RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1,Buc.(pt LEI);- RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei,Buc.(pentru EURO),SWIFT BRDEROBU; – prin instrum.de garantie emis in conditiile legii de o soc.bancara/soc.de asigurari neconditionat,respectiv la prima cerere a benef, pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta en.contrac., cel mai tarziu la data-ora limita de depunere a ofertelor cf. art.42 alin4/HG394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. GP se va depune doar in SEAP pana la data-ora limita de depunere a ofertelor, indiferent de modul de constituire. Pt.conversia valorilor constituite in alte monede decat leul, se va utiliza cursul leu/valuta stabilit de BNR si valabil in ziua publicarii an.de particip. Restituirea GP cf. art.44 din HG nr.394/2016 5.En.Contrac.are oblig.de a retine GP, atunci cand of.se afla in oricare dintre urm.situatii:a)îsi retrage oferta în perioada de valab.a acesteia;b)of.sa fiind stabilita castig.nu const.GBE in ter.prevazut la art.45(3);c) of.sa fiind stabilita câstig.,refuza sa semneze ct.sectorial/AC în perioada de valab.a ofertei-cf.HGR 394/2016,art.43,alin(1),lit a),b),c). Garantia de buna executie (GBE) trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de Entitatea Contractanta. Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 45 din HG 394/2016, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestuia; Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul total al contractului, fara T.V.A. Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera in conformitate cu art. 48 alin.4 din HG 394/2016. Nerespectarea tuturor conditiilor enuntate in prezenta sectiune cu privire la Garantia de buna executie, atrage executarea Garantiei de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177,178, 180 din Legea nr. 99/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1 .certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.
(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4.« alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din
documentatia de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt: POPESCU Georgeta – Corina, FLOREA Andreea – Georgiana, ARDELEAN Dan – Valeriu, MODRAN Mircea – Toma, TATARU Florin – Cristian, CERNOV Radu-Stefan, STOIAN Cristina, STANCIU Florin, ZIRNOVAN Cristiana, RADUCANU Florentina, DAVID Adina – Georgiana, CROITORU Oana, VLASCEANU Aurelia, BADEA Alexandra, COJOCARU Claudia, POP Radu, IZVORAN Alin Ion, POPOVICI Nicoleta Raluca, MOSCU Agatha, MARCIU Roxana, IOAN Cristian, MALAIA Vasile, SIMON Catalin, MUNTEANU Emilia, GHEORGHITA Cristian, PASARICA Titus Constantin, GHEORGHE Sergiu, MARTINAS Alexandru, MALAESCU Ion, MAZARE Carmen. Cerinta 1.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Modalitatea de indeplinire:completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv ONRC sau pentru ofertantii straini document
echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în
clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestare ANRE tip E1, E2
Atestate A.N.R.E. conform prevederilor art. 8 din Ordin A.N.R.E. nr. 45/2016 si art. 93 alin. (1) punctul 2) din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012. (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).
Conform Ordin A.N.R.E. nr. 45/2016, art. 4:
(1) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-un stat membru UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, daca îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) detine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzator tipurilor de lucrari ce vor fi realizate, emis de o autoritate publica din tara de origine sau de orice alta entitate din tara de origine, îndreptatita sa emita un astfel de document;
b) transmite la ANRE o cerere redactata în limba româna, conform modelului din anexa nr. 1, însotita de o traducere necertificata în limba româna a documentului prevazut la lit. a) si o declaratie pe propria raspundere, întocmita sau tradusa în limba româna conform modelului din anexa nr. 2, semnata de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îsi asuma respectarea obligatiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum si un document de înregistrare la autoritatile competente tara de origine, tradus în limba româna în forma necertificata;
c) detine o confirmare emisa de ANRE prin care se recunoaste acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmita conform modelului din anexa nr. 3, si se confirma îndeplinirea cerintelor de la lit. a), b) si e);
d) respecta, pe durata desfasurarii activitatilor de proiectare, executare si verificare a instalatiilor electrice, obligatiile prevazute la art. 31, corespunzator tipurilor de lucrari realizate;
e) face dovada achitarii unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12, pentru tipul de atestat pentru care se solicita echivalarea competentelor. [cf.art.4 din Anexa la Ordinul ANRE 45/2016].
(2) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-o tara membra UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevazut la alin. (1) lit. a).
(3) Operatorul economic, persoana juridica straina înregistrata într-un alt stat decât Elvetia sau într-un stat care nu este stat membru UE/SEE, poate solicita si obtine acordarea unui atestat emis în conditiile prezentului regulament daca îndeplineste conditiile de acordare corespunzatoare tipului de atestat solicitat prevazute în prezentul regulament si daca are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durata de valabilitate a atestatului. Respectarea cerintelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise în acest scop în tara de origine a societatii, traduse în limba româna în forma necertificata.
Echivalenta atestatelor se va realiza conform Ordinului A.N.R.E nr. 45/2016.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:completare DUAE, urmând ca
documentul justificativ care probeaza îndeplinirea cerintei
( atestaul ANRE sau pentru ofertantii straini document echivalent
emise în tara de rezidenta) va fi prezentat, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.
Experienta similara: 1.Prin experienta similara se întelege indeplinirea de activitati de complexitate comparabila cu cele ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, pentru realizarea, modernizarea sau retehnologizarea de statii electrice, respectiv realizarea fiecareia din cele 3 categorii de activitati care
fac obiectul contractului, astfel:

a) – Executia lucrarilor de constructii-montaj pentru realizarea sau modernizarea / retehnologizarea de statii electrice de transformare cu tensiunea de minim 110 kV;
b) – Furnizarea de echipamente necesare pentru realizarea sau modernizarea/ retehnologizarea de statii electrice de transformare;
c) – Prestarea serviciilor de proiectare necesare pentru realizarea sau modernizarea/ retehnologizarea de statii electrice de transformare de inalta tensiune.
2. *Pentru demonstrarea experientei similare în sensul mentionat mai sus ofertantul va dovedi, in baza a minim 1 contract sau maxim 5 contracte, din care sa rezulte ca lucrarile similare au fost executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), produsele similare au fost livrate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) si serviciile similare au fost prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), prin prezentarea de recomandari/ certificate/documente/certificari de buna executie, a caror valoare cumulata a lucrarilor, serviciilor si furnizarilor sa fie de minimum 30.000.000 lei fara TVA.

Modul de calcul al perioadei (5 ani/3ani) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut în anuntul de participare publicat initial.

In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.

Din documente va rezulta clar valoarea de contract in sarcina ofertantului in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (executie, livrari, servicii).

3. Pentru componenta de executie si proiectare, in cazul in care ofertantii vor prezenta ca experienta similara documente/contracte realizate in statii electrice cu tensiune mai mica de 110 kV (de ex: statii de 20/110 kV) atunci din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii experintei similare, trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati realizate la instatiile electrice din statie, cu tensiunea de minim 110. Valoric nu se va lua in considerare valoarea activitatilor realizate la instalatiile cu tensiune mai mica de 110 kV.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea
DUAE, urmand ca documentele solicitate pentru indeplinirea
experientei similiare (certificate/documente/certificari de buna
executie), sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii referitoare la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
La termenul limita de depunere a ofertelor operatorii economici
vor completa in DUAE indeplinirea acestei cerinte, urmand ca
operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar sa prezinte orice documente doveditoare, doar la
solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii
ofertelor;
Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înreg.), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf Art.67/Legea nr.99/2016 Capacitatea tehnica si/sau profesionala se
demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE; Odata cu depunerea DUAE se va
depune si Acordul de asociere, urmand ca documentele
justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi
solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze;
Subcontractarea se va face in conditiile Capitolului VI – Sctiunea I – Subcontractarea din L99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE; Odata cu depunerea DUAE se va
depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele
justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi
solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
In cazul in care operatorul economic/ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii
privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016 si in situatiile prevazute de art.177,178 si 180 din Lg nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE;-Toti ofertantii, odata cu depunerea
DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna
cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) urmand ca
documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajament sa fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
Implementarea si mentinerea standardului de management al calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala de executie ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE; Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente pot fi: -un certificat emis de un organism de certificare acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform seriei de standarde ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatea principala de executie ce face obiectul contractului, valabil la momentul prezentarii. -orice alte probe prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Documentul se depune copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau împuternicit al ofertantului si stampila. Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere in limba romana.
Implementarea si mentinerea standardului de management de mediu în conformitate cu ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatea principala de executie ce face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE; Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente pot fi: -un certificat emis de un organism de certificare acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform seriei de standarde ISO 14001 un sistem de management de mediu pentru activitatea principala de executie ce face obiectul contractului, valabil la momentul prezentarii. -orice alte probe prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al managementului de mediu. Documentul se depune copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau împuternicit al ofertantului si stampila. Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 5084
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 08.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cf. cu art. 54 3) din HG 394/2016, op. ec. are oblig de a include in of.o lista cuprinzand intrep.afiliate, in masura in care acestea exista. Orice posibil of.are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Clauzele ct.oblig. sunt: 3, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28, 39.1, 42, 43, 44, 45 si 46. Clauzele oblig. trebuie insusite ca atare de of.si nu pot fi modificate.Orice modif. a cl.cont.oblig. va conduce la declararea of. ca neconforma. In cazul in care of. au neclaritati, obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor specifice (altele decat cele oblig.), acestea vor fi transmise in perioada clarif.. Prin obiectiunile sau propunerile privind clauzele specifice nu se vor distorsiona sau anula prevederile cl.r oblig. Este la latitudinea EC de a accepta sau a nu accepta obiectiunile sau propunerile remise de of. la clauzele specifice ale ct. 1. Orice modif.a cl. Oblig. din ct., va conduce la declararea of. ca neconforma potrivit art. 143 (3) lit. b) dinHG394/2016. 2. La semnarea ct., of. castig.va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, ct.de subcontractare. 3. Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa -” https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter „. Vizita la amplas- Op.ec.care isi exprima in scris intentia de a vizita Amplas.poate participa la vizita organizata de EC in cea de a 21-a zi, a 22-a zi si a 23-a zi de la data public. AP, intre orele 9–15. Pt. a participa la viz.Amplasamentului op.ec.tb.sa remita EC o sol.scrisa in acest sens. Sol. trebuie sa fie primita de AC cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email: agatha.moscu@transelectrica.ro a Formul.pt. acces din Sect II-Form.(completat, stampilat si semnat de reprez. firmei). In anexa la Form.de acces se va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea se va remite impreuna cu Form.de acces si o copie a actului de identitate (CI sau pasaport) al pers. nominalizate in anexa. La vizitarea Amplas vor putea participa numai persoanele nominal. in solicitare mentionata anterior. Costurile ocazionate de viz.Amplas.(transport, cazare, etc) pentru pers. care vor partic. din partea op. ec. vor fi suportate de catre acestia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 14:58