5 martie 2018

Autoritate contractanta: S.C. CARDIOMED S.R.L.
Numar anunt: 183216 / 03.03.2018
Denumire contract: Furnizare de medicamente oncologice (Fluorouracilum) – 2 loturi

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

S.C. CARDIOMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Republicii, nr. 17, apartament 2 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400015 , Romania , Punct(e) de contact: Cristian Teodorescu , Tel. +40 729697769 , Email: achizitiipublice@cardiomedcluj.ro , Adresa internet (URL): http://www.cardiomedcluj.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Centru Medical
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de medicamente oncologice (Fluorouracilum) – 2 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: strada Republicii, nr. 30 (locatia farmaciei apartinand CARDIOMED SRL)
Cod NUTS RO113 –
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 73,929.6 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente lunar sau bilunar, in functie de necesitatile beneficiarului si de fondurile disponibile. Cantitatile minime si maxime pe durata acordului-cadru precum si ale celui mai mare contract subsecvent se regasesc in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte si in Anexa B a fisei de date.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui numar estimat total de 7680 unitati medicamente antineoplazice si imunomodulatoare impartite in cadrul a 2 loturi. Componenta loturilor este descrisa in anexa B a fisei de date si in caietul de sarcini. Se poate depune oferta pe un lot sau pe toate loturile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33652000-5 – Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru precum si cantitatile minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent sunt cuprinse in Caietul de Sarcini din sectiunea Documente si sunt descrise pentru fiecare lot in parte in Anexa B.
Achizitia unui numar de 7680 unitati medicamente antineoplazice si imunomodulatoare impartite in 2 loturi, dupa cum urmeaza:
– lot 1 FLUOROURACILUM 250mg, cantitate minima 1 cutie, cantitate maxima 480 cutii (acord-cadru); cantitate minima 1cutie, cantitate maxima 60 cutii (contract subsecvent);
– lot 2 FLUOROURACILUM 1000mg, cantitate minima 1 cutie, cantitate maxima 7200 cutii (acord-cadru); cantitate minima 1cutie, cantitate maxima 900 cutii (contract subsecvent);
Valoare estimata totala fara TVA: 73 929.6 RON

Valoarea estimata pe loturi exprimata in lei fara TVA:
LOT 1 val min 2,97 RON si val max 1425,6 RON (acord-cadru); val min 2,97 RON si val max 178,2 RON (contract subsecvent);
LOT 2 val min 10,07 RON si val max 72 504 RON (acord-cadru); val min 10,07 RON si val max 9063 RON (contract subsecvent);

Valoarea estimata fara TVA: 73,929.6 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Gar de part: 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent conf caietului de sarcini. Lot 1 – 1,78 RON, Lot 2 –90,63 RON. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (conform art. 36 alin (1) din HG 395/2016), având în vedere Formularul nr. 2 (Scrisoare de garantie bancara – model). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a autoritatii contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. În cazul în care se constituie prin virament bancar, garan?ia de participare se va vira în contul RO08BTRLRONCRT0203809802 deschis la Banca Transilvania. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi insotita de un centralizator – garantie de participare cu toate produsele ofertate si in care se vor specifica loturile pentru care a fost constituita.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de finantare al CJAS Cluj Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1605/875/2014 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa si se va prezenta de catre operatorii economici participanti la procedura DUAE (Documentul unic de achizitie european conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016), ca dovada preliminara a indeplinirii cerintei.
In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Modul in care se poate accesa DUAE: in format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP pana la data si ora limita prevazuta in anuntul de participare.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitatea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie acord cadru cu maxim 3 operatori economici.
Aceste documente justificative sunt:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;
4. declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016, care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Director si Presedinte al Comisiei de evaluare: Cristian-Claudiu TEODORESCU
Farmacist si membru al Comisiei de evaluare: Elena MOS
Membru al Comisiei de evaluare: Doru-Alin PARVU
5. alte documente edificatoare, dupa caz.
Autoritatea contractanta accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca participantul nu se incadreaza in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care participantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit participantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe proprie raspundere , sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta: Orice operator economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (furnizarea medicamentelor oncologice – FLUOROURACILUM 250mg ?i FLUOROURACILUM 1000mg).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitatea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. Certificat constatator emis de ONRC sau, pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Din certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul acordului-cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.
2. Autorizatie pentru desfasurarea activitatii de distribuitor angro de medicamente (autorizatie de distributie angro) emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) sau echivalent. Detinerea autorizatiei de distributie angro este ceruta de legislatia relevanta, in special art. 800 din Legea 95/2006 si art. 2 din Normele privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 131/2016. Pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
3. Autorizatie de punere pe piata / autorizatie emisa conform procedurii centralizate pentru produsele ofertate conform prevederilor legale relevante, in special art. 704 si urm. din Legea 95/2006, art. 3 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 131/2016, Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr.263/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea de punere pe piata, supravegherea, publicitatea, etichetarea si prospectul produselor medicamentoase de uz uman, Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea de punere pe piata si supravegherea medicamentelor de uz uman, Regulamentul (CE) nr.726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii Europene pentru Medicamente sau, pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara in tara de origine in mod legal activitati economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S138 / 28.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2018 17:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 12.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul in care se poate accesa DUAE: in format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii lor se va solicita reofertarea in SEAP, astfel incat valoarea ofertei sa nu afecteze locul superior. Daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale, acesta nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 în clasament.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.C. CARDIOMED S.R.L.
Adresa postala: Republicii nr. 17 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400015 , Romania , Tel. +40 264406600/ +40 72969776 , Email: achizitiipublice@cardiomedcluj.ro , Fax: +40 264406601 , Adresa internet (URL): www.cardiomedcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2018 17:15