5 martie 2018

Autoritate contractanta: SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Numar anunt: 183218 / 05.03.2018
Denumire contract: Servicii de intretinere, verificare si reparatii linii ferate si aparate de cale – SRTFC Craiova

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SNTFC „CFR CALATORI” S.A.
Adresa postala: SRTFC Craiova, Bdul Dacia , Nr. 221 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200044 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii , Tel. +40 251418177 , In atentia: Biroul Achizitii , Email: achizitiicrv@cfrcalatori.ro , Fax: +40 251419540 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere, verificare si reparatii linii ferate si aparate de cale – SRTFC Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Subunitati apartinand SRTFC Craiova
Codul NUTS: RO411 – Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciului este necesara pentru asigurarea activitatii de întretinere, reparatii si verificare linii si aparate de cale astfel incat sa fie asigurata functionarea normala si continua a activitatii de exploatare material rulant din subunitatile achizitorului in conditii de siguranta a circulatiei si securitatea transportului, calitatea de transport public, sanatatea oamenilor si protectia mediului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50225000-8 – Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini atasat la documentatia de atribuire

Valoarea estimata fara TVA: 111,663 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constit GP în cuantumul de 1116 lei valab 90zile de la term limita de primire a ofert.In cazul constit GP in valuta,echiv leu/alta valuta se va calc la cursul BNR, cu 6 zile inainte de term limita al dep ofertelor.GP se exprima în lei si va fi constit conf prev art.42 din H.G.nr.394/2016.Contul pentru dep GP RO70BPOS17002858301ROL01,deschis la BancPost – Craiova.Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa respectând modelul prevazut în Sectiunea Formulare-Formularul 3.Prin exceptie, GP se poate constitui prin dep la casieria entitatii contr in numerar,in cazul in care val GP este mai mica de 5.000 lei.Avand in vedere disp art.138(3)dinHG394/2016, event neconc cu privire la îndepl condit de forma a GP, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor. Tinand seama de dispozitiile art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare este irevocabila.ENTITATEA CONTRACTANTA are obligatia de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:a)îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul prevazut la art. 44 alin. (3);c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garantiei se realizeaza potriv art.44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conform Formular 8 transmisa entitatiicontractante in copie. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA si poate fi constituita astfel: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,care devine anexa la contract; – prin depunerea la casierie în numerar in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei; – prin deschiderea de furnizor a unui cont de garantie de buna executie la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, cu o depunere initiala de 0.5% din valoarea contractului fara TVA urmand a fi alimentat lunar prin retineri succesive din valoarea fiecarei facturi, pana la constituirea integrala a garantiei de 5% din valoarea contractului fara TVA. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regasasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016;
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor
2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regasasca in situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016; Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE se va depune si o declaratia de neincadrare in prevederile art. 73 din Legea 99/2016
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
NINEL CERCEL – DIRECTOR; ALDEA RODICA – CONTABIL SEF; MOCANU CATALIN – SEF DIVIZIE COMERCIAL; DAVIDESCU AURICA – SEF SERV POTD; PIRVU MARIA – SEF OFICIU JURIDIC; OPRANESCU FLORINA – SEF BIROU ACHIZITII; DASCALU NICUSOR – BIROU ACHIZITII. In cazul unui grup de operatori economici care îsi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant); Aceasta declaratie va fi depusa si de tertul sustinator daca este cazul
In conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016 cu modificata si actualizata:
alin. (2) În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective.
alin.(3) În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a).
Conform art. 205 (2) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Aceste documente pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz a)Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al Ofertantului sau documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/autorizare Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC sau in documentele echivalente. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentele echivalente trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii lor.
Pentru persoane fizice/juridice straine: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. (documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata). Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct.
b) Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar sau echivalente, valabile la data prezentarii ofertelor, eliberate de catre AFER pentru servicii de intretinere curenta si reparatii periodice linii cale ferata fara sudare a sinelor, in conformitate cu cerintele OMT 290/2000, art. 1 (1), (2). Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentul se va incarca in SEAP semnat electronic, valabil la data prezentarii.
Pentru persoane fizice/juridice straine: Certificate sau alte documente echivalente, emise de organisme abilitate în acest sens în tara de origine a ofertantului, valabile la data prezentarii acestora. (documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata)
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC respectiv Autorizatia de Furnizor Feroviar , Agrementul Tehnic Feroviar pentru servicii de intretinere curenta si reparatii periodice linii cale ferata fara sudare a sinelor sau Certificate sau alte documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/autorizare, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante .
Conform art. 205 (2) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate în cursul ultimilor 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerin?ei privind experien?a similara completand o declara?ie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani înso?ita, dupa caz, de anexa la declara?ie pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experien?a similara sau prezentand in copie:
– certificate de predare-primire;
– recomandari;
– certificate constatatoare.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
1/2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 02.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In vederea completarii DUAE operatorii economici interesati vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Nota: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al SRTFC Craiova
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 221 , Localitatea: CRAIOVA , Cod postal: RO-200044 , Romania , Email: maria.pirvu@yahoo.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2018 08:50