7 martie 2018

Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges
Numar anunt: 183220 / 07.03.2018
Denumire contract: Achizitionare legume si fructe de sezon, legume si fructe diverse si legume congelate

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges
Adresa postala: Calea Dragasani, Nr. 8 , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110347 , Romania , Punct(e) de contact: Biroul Achizitii , Tel. +40 248271131 , Email: dgpdcarges@yahoo.com , Fax: +40 248271220 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare legume si fructe de sezon, legume si fructe diverse si legume congelate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediile unitatilor subordonate D.G.A.S.P.C. Arges, conform Anexei 1 la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO311 – Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare legume si fructe de sezon, legume si fructe diverse si legume congelate pentru sediile unitatilor subordonate D.G.A.S.P.C. Arges, impartite pe loturi dupa cum urmeaza:
– Lotul 1 – Legume si fructe de sezon;
– Lotul 2 – Legume si fructe diverse;
– Lotul 3 – Legume congelate

Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

03221000-6 – Legume (Rev.2)
03212100-1 – Cartofi (Rev.2)
03222220-1 – Portocale (Rev.2)
03222321-9 – Mere (Rev.2)
15331170-9 – Legume congelate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionare legume si fructe de sezon, legume si fructe diverse si legume congelate, pentru sediile unitatilor subordonate D.G.A.S.P.C. Arges, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

– Lotul 1 – Legume si fructe de sezon
Valoarea estimata a contractului: 172,868.55 lei (fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele)a contractului ce urmeaza a fi incheiat pana la 31 decembrie 2018, pentru toate produsele cuprinse in cantitatea estimata.

– Lotul 2 – Legume si fructe diverse
Valoarea estimata a contractului: – valoarea minima estimata: 244,617.80 lei (fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele)a contractului ce urmeaza a fi incheiat pana la 31 decembrie 2018, pentru toate produsele cuprinse in cantitatea minima estimata)
– valoarea maxima estimata: 366,483.60 lei (fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, respectiv pentru toate produsele cuprinse in cantitatea maxima estimata, aferenta perioadei derularii contractului pana la data de 30.04.2019, prin aplicarea prevederilor art. 165, alin (1) din HG nr.395/2016. Suplimentarea cantitatilor de produse este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Lotul 3 – Legume congelate
Valoarea estimata a contractului: – valoarea minima estimata: 56,375.00 lei (fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele)a contractului ce urmeaza a fi incheiat pana la 31 decembrie 2018, pentru toate produsele cuprinse in cantitatea minima estimata.
– valoarea maxima estimata: 77,190.00 lei (fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, respectiv pentru toate produsele cuprinse in cantitatea maxima estimata, aferenta perioadei derularii contractului pana la data de 30.04.2019, prin aplicarea prevederilor art. 165, alin (1) din HG nr. 395/2016. Suplimentarea cantitatilor de produse este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA: intre 473,861.35 si 616,542.15 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cu posib prelung ctr. si a supl. cant, in cf cu art.165, alin.(1) din HG 395/2016

1 prelungiri posibile

II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: LOT 1= 1728 lei, LOT 2 = 2446 lei, LOT 3 = 563 lei (raportata la valoarea minima estimata). Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita prin: Scrisoare de garantie bancara sau virament bancar în contul DGASPC Arges,RO43TREZ0465006XXX004386, deschis la Trez Mun Pitesti,CF 9742496,(vizat de unitatea bancara emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expres ca se constituie pentru procedura ce face obiectul prezentei licitatii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Indiferent de modul de constituire a garantiei de participare, aceasta va fi scanata si postata in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (art. 36, alin. 4 din HG 395/2016) .Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie egala cel putin cu perioada de valabilitate a ofertei – 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in situatiile prevazute la art. 37, alin.(1) din HG 395/2016. Data la care se va face echivalenta leu/valuta: curs BNR la data publicarii Anuntului de participare. ATENTIE! Cuantumul garantiei de participare este acelasi pentru toti ofertantii, inclusiv pentru IMM – uri (art. 16 alin.(2) din Legea nr. 364/2004 a fost abrogat prin prevederile OUG nr. 58/2016 pentru modif. si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice). Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare produse : virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (conform prevederilor art. 40, alin. 1 din HG.395/2016) sau prin retineri succesive din valoarea (fara T.V.A.) a fiecarei facturi emise de furnizor (suma initiala nu mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara T.V.A.. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia în corelatie cu noua valoare, in conformitate cu prevederile art. 39, alin.5 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Incadrarea in situatia prevazuta la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
– Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), certificate valabile la momentul prezentarii acestora.
– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2,art.167 alin.2, art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

2.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind conflictul de interese, se va prezentata de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 21, alin. 5 din HG 395/2016 sunt: Macovei Adrian -Director General Adjunct, Gogoase Adela- Director General Adjunct, Matei Iuliana Alina – Director General Adjunct, Badea Adriana- Sef Serv.Financiar Contabilitate Buget, Merisanu Dan- Sef Birou Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale, Malureanu Georgiana – Madalina – Inspector superior Birou Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale, Pana Teodor – Consilier juridic Birou Juridic Contencios, Ivascu Marian – Sef Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti, Nicolescu Nicoleta – Sef Complexul de Servicii pentru Copilul cu Dizabilitati Costesti.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici au obligatia de a transmite toate documentele in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin.(4) din H.G. 395/2016. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Informatiile din Certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE la data prezentarii acestuia.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini,document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Toate documentele se vor depune in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din H.G. 395/2016.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse similare cu cele care fac obiectul contractului livrate in ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati). Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani ( calculati pana la data limta de depunere a ofertelor) au efectuat livrari de produse similare cu cele care fac obiectul contractului.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 09.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va putea fi posibila. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016,in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Birou Juridic – Contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Arges
Adresa postala: Str. Calea Dragasani, nr. 8, Localitatea: Pitesti , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110347 , Romania , Tel. +40 248271131 , Email: dgpdcarges@yahoo.com , Fax: +40 248271220
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2018 09:05