5 martie 2018

Autoritate contractanta: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Giurgiu
Numar anunt: 183232 / 05.03.2018
Denumire contract: acord cadru produse agro-alimentare

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Anunt de intentie
Numar anunt: 29131
Denumire contract: contract furnizare alimente
Data publicare: 04.01.2018

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Giurgiu
Adresa postala: Giurgiu, sos Balanoaiei nr. 12A , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080563 , Romania , Punct(e) de contact: Veronica Oprica , Tel. +40 0246215091 , Email: achizitii.pgiurgiu@anp.gov.ro , Fax: +40 0246215091 , Adresa internet (URL): www.penitenciarulgiurgiu.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru produse agro-alimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Penitenciarului Giurgiu
Codul NUTS: RO314 – Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 7 agenti economici
Durata acordului-cadru: 15 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 104,671.8 si 134,376 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite la 5 luni prin reluarea competitiei si au urmatoarele valori: – sare – min 4680 lei – max 6240 lei/ acord cadru si min 1560 lei – max 2080 lei / contract subsecvent, orez – min 26656.80 lei – max 37236 lei/ acord cadru si min 8885.60 lei – max 12412 lei / contract subsecvent , ulei – min 32040 lei – max 42000 lei/ acord cadru si min 10680 lei – max 14000 lei / contract subsecvent, zahar – min 21855 lei – max 28200 lei/ acord cadru si min 7285 lei – max 9400 lei / contract subsecvent, amelioratori – min 13500 lei – max 18000 lei/ acord cadru si min 4500 lei – max 6000 lei / contract subsecvent, piper – min 840 lei – max 1575 lei/ acord cadru si min 280 lei – max 525 lei / contract subsecvent,foi dafin – min 600 lei – max 1125 lei/ acord cadru si min 200 lei – max 375 lei / contract subsecvent
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
– sare – min 9000 kg – max 12000 kg/ acord cadru si min 3000 kg – max 4000 kg / contract subsecvent, orez – min 11490 kg – max 16050 kg/ acord cadru si min 3830 kg – max 5350 kg / contract subsecvent , ulei – min 8010 litri – max 10500 litri/ acord cadru si min 2670 litri – max 3500 litri / contract subsecvent, zahar – min 9300 kg – max 12000 kg / acord cadru si min 3100 kg – max 4000 kg / contract subsecvent, amelioratori – min 2700 kg – max 3600 kg / acord cadru si min 900 kg – max 1200 kg / contract subsecvent, piper – min 24 kg – max 45 kg/ acord cadru si min 8 kg – max 15 kg / contract subsecvent, foi dafin – min 24 kg – max 45 kg / acord cadru si min 8 kg – max 15 kg / contract subsecvent
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15800000-6 – Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
sare – min 9000 kg – max 12000 kg/ acord cadru si min 3000 kg – max 4000 kg / contract subsecvent, orez – min 11490 kg – max 16050 kg/ acord cadru si min 3830 kg – max 5350 kg / contract subsecvent , ulei – min 8010 litri – max 10500 litri/ acord cadru si min 2670 litri – max 3500 litri / contract subsecvent, zahar – min 9300 kg – max 12000 kg / acord cadru si min 3100 kg – max 4000 kg / contract subsecvent, amelioratori – min 2700 kg – max 3600 kg / acord cadru si min 900 kg – max 1200 kg / contract subsecvent, piper – min 24 kg – max 45 kg/ acord cadru si min 8 kg – max 15 kg / contract subsecvent, foi dafin – min 24 kg – max 45 kg / acord cadru si min 8 kg – max 15 kg / contract subsecvent

Valoarea estimata fara TVA: intre 104,671.8 si 134,376 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: lot 1 – 62.00 lei, lot 2 – 372.00 lei, lot 3 – 420.00 lei, lot 4 – 282.00 lei, lot 5 – 135.00 lei, lot 6 – 15.00 lei lot 7 – 11.00 lei. Perioada de valabilitate a instrumentului de garantare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia se va constitui prin : – orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societatea bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazute pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor si postat in SEAP (scanat) pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.- prin virament bancar sau Ordin de plata in contul de garantii al Penitenciarului Giurgiu (RO85TREZ3215005XXX000113) deschis la Trezoreria Giurgiu- dovada va fi postata in SEAP (scanata) pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor – numerar la casieria unitatii. In cazul in care optati pentru depunerea garantiei prin OP va rog atentie la completarea corecta a ordinului de plata. Pentru plata garantiei de participare in valuta se va alege cursul de schimb al BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. garantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fara tva si va fi constituita prin retineri succesive din facturi, sau prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari sau de o societate bancara sau prin virament bancar in contul autoritatii contractante cf art 40 din HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
plata se va face cu op la trezorerie iar finantarea se va face de la buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertatntul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si numai la cererea autoritatii contractante. Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul depunerii acestora.
2. Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv.
3. Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin 2, art 167 alin 2 si art 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice
4. Alte documente edificatoare dupa caz.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul Penitenciarului Giurgiu sunt:
– comisar sef Popescu Marian Cornel – director
– comisar Urdea Simona Stefania – director economico-administrativ
– inspector principal Giorgian Geanta – sef serviciul logistica
– comisar sef Giuca Vladut Elviu – contabi sef
– agent sef principal Cristescu Nadia – responsabil sector hranire
– agent sef principal Oprica Veronica Felicia- agent achizitor ofertantii economici ce dupun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectirv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2018/S003-004135 din 05.01.2018
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 28.03.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
link DUAE – https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/overview
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile lucratoare incepand cu ziua ulterioara luarii la cunostinta a unui act considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic al Penitenciarului Giurgiu
Adresa postala: sos Balanoaiei nr 12A , Localitatea: giurgiu , Cod postal: 080563 , Romania , Tel. +40 246215091 , Email: pgiurgiu@anp.gov.ro , Fax: +40 246213700 , Adresa internet (URL): www.penitenciarulgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2018 10:42