5 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Numar anunt: 183237 / 05.03.2018
Denumire contract: Servicii de intretinere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetatie arboricola

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Adresa postala: prin Sucursala de Transport Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr.1A, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011736 , Romania , Punct(e) de contact: Florin Vaja , Tel. +40 212016236 , In atentia: Florin Vaja , Email: florin.vaja@transelectrica.ro , Fax: +40 213172300 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Companie Nationala
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de intretinere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetatie arboricola
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Culoarele de trecere a LEA din zonele cu vegetatie arboricola aflate in 9 judete din sudul tarii.
Codul NUTS: RO31 – Sud – Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de intretinere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetatie arboricola, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

77211300-5 – Servicii de defrisare (Rev.2)
77211200-4 – Transport de busteni in paduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de servicii ce se vor efectua in perioada de derulare a contractului, este prevazuta in caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 559,441 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare (denumita in continuare GP) este de 5594 lei si se poate constitui in urmatoarele moduri : a) virament bancar în contul IBAN: RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001, deschis la B.C.R. – Sucursala Stefan cel Mare in lei. b) instrument de garantare emis, în conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, conform Formularului nr.1, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Garantia de participare va fi incarcata in SEAP in format electronic semnata cu semnatura electronica extinsa. In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Potrivit art.138, alin.3, din HG nr.394/2016 „in conditiile art.228 alin. (4) din Legea nr.99/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor”, sub rezerva declararii ofertei ca fiind inacceptabila, in temeiul art.228, alin.4, din Legea nr.99/2016. Valabilitatea GP la procedura este de 120 zile de la data limita stabilita initial de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie este in cuantum de 0.85 % din valoarea contractului fara TVA. GBE trebuie sa fie irevocabila si sa fie constituita in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de Entitatea Contractanta. Modul de constituire al garantiei de buna executie : constituirea GBE se va face in conformitate cu art.45 si art.46 alin. (1) si (2) din HG nr.394/2016 (Formular nr.2). GBE se va restitui conform art. 48 din HG 394/2016. In cazul unei asocieri, GBE va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GBE se constituie si se depune, în original, la autoritatea contractanta în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Valabilitatea GBE va fi de 38 de luni de la data intrarii in vigoare a contractului. Constituirea si valabilitatea garantiei de buna executie va fi stabilita conform clauzei „Garantia de buna executie a contractului” din proiectul de contract, parte a prezentei documentatii de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 si art. 180 din legea nr. 99/19.05.2016 privind achizitiile sectoriale.
Se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.177, 178 si art. 180 din legea nr. 99/19.05.2016 privind achizitiile sectoriale
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Nota: declaratia se solicita ofertantului, asociatului, subcontractantului propus, cat si tertului sustinator.
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta la solicitarea entitatii contractante:
-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv. Cazierul judiciar va fi in termen de valabilitate la data prezentarii.
– certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul de stat, la momentul prezentarii certificatului; – certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale, in conformitate cu informatiile prezentate in Certificatul Constatator cu privire la sediul principal, sediile secundare si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) din care sa rezulte faptul ca, operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul local, la momentul prezentarii certificatului.
– dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, alin. (2), art.180 alin. (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
Precizare:
a) Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor care se incadreaza la art. 178, alin. 3, din Legea 99/2016 si art. 179, alin. 2, din Legea 99/2016, precum si cu datorii neachitate catre bugetul general consolidat, vor fi respinse.
b) Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul intregii societati/companii.
– alte documente edificatoare dupa caz.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, in conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele vor fi depuse atat de persoanele juridice romane, cat si straine, in copie scanata dupa original, semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului.
2. Evitarea conflictului de interese
Cerinta va fi completata in DUAE.
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/19.05.2016, actualizata, privind achizitiile sectoriale (Formular nr. 3). Persoanele cu functie de decizie, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv peroanele care adopta bugetul, in cadrul entitatii contractante, sunt: Ioan Cristian Baciu – Inginer sef, Mihai Califar – Director Tehnic, Crinela Mihaela Sburlan – Director Economic, Constantin Ovreiu – Consilier Juridic, Ioana Sanda Prica – Sef Serviciul Comercial, Steluta Mihaiela Stan – Sef Serviciul Buget, Finante-Contabilitate, Elena Ionita – ec. principal specialist Serviciul Buget, Finante-Contabilitate, Florin Vaja – ing. princ. specialist Serviciul Comercial, Marius Margarit – ec. princ. specialist Serviciul Comercial, Stefan Razvan Gusa – Inspector Managementul Calitatii, Magdalena Georgeta Chifor – Inspector Managementul Mediului, Marin Costache – Inspector securitatea muncii, Gheorghe Florin Marmureanu – ing. principal specialist Serviciul Mentenanta, Florin Costache Georgescu – Sef Serviciul Mentenanta, Ion Litoi – ec. principal Serviciul Buget, Finante-Contabilitate, Valentina Stoica – ec. principal specialist Serviciul Buget, Finante-Contabilitate.Declaratia va fi prezentata de catre toti participantii la procedura (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant).Aceasta declaratie se va prezenta, semnata si stampilata de catre persoana autorizata, odata cu DUAE. 1.Activitatea supusa procedurii de achizitie sa faca parte din obiectul de activitate al operatorului economic
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza obiectul contractului. Activitatea supusa procedurii de achizitie trebuie sa faca parte din obiectul de activitate al operatorului economic.
Se solicita certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta la solicitarea entitatii contractante: certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise din tara de rezidenta, in copie scanata dupa original, semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului.
Nota : certificatul constatator se solicita ofertantului, asociatului, subcontractantului propus (fiecaruia pentru partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze).
2. Pentru a putea presta serviciul, operatorul economic trebuie sa detina Atestat al Comisiei de Atestare a Operatorilor Economici in activitatea de Exploatare Forestiera privind capacitatea de a exploata masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate publica, procedura si conditiile de atestare conform unei metodologii unitare, valabil la data de depunere a ofertelor.
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Realizarea contractului impune detinerea unui Certificat de atestare privind capacitatea de a exploata masa lemnoasa emis in baza HG nr.1174/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica,catre agentii economici, aprobat prin HG nr.85/2004 si Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului si Finantelor nr. 223/1330/ 2008, conform Legii nr.46/ 2008 republicata la 12.08.2015 art.62-valabil la data de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta “Atestat al Comisiei de Atestare a Operatorilor Economici in activitatea de Exploatare Forestiera privind capacitatea de a exploata masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate publica” valabil la data prezentarii. Ofertantii straini vor prezenta orice documente echivalente, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Ofertantul castigator va avea obligatia reinnoirii atestatului, daca acesta expira pe parcursul derularii procedurii, precum si a prestarii serviciilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara
Lista cu principalele contracte de prestari servicii similare, in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, care din punct de vedere valoric cumulate sa fie de minim 559.441,00 lei, cu indicarea datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Contractele vor fi insotite de documentele de certificare de buna executie.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Ofertantii/candidatii trebuie sa prezinte dovada ca, in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, au prestat servicii similare (servicii de toaletare arbori si/sau servicii de defrisare) in valoare cumulata de minim 559.441,00 lei, fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Valorile contractelor se vor exprima in lei (pentru conversia din Euro se va utiliza cursului mediu anual al BNR) . In cazul prezentarii unor contracte executate in asociere (ca asociat sau subcontractant), se vor marca tipurile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (prestari servicii).
La solicitarea entitatii contractante documentele justificative se prezinta doar de ofertantul clasat pe locul I, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, si acestea pot fi : recomandare din partea beneficiarului/ certificate constatatoare/ certificari buna executie / procese verbale de receptie/ copii dupa contracte.
Nota: In cazul asocierii, intreaga capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.
2. Calificari profesionale
Operatorii economici trebuie sa dispuna de personal calificat – cel putin doua persoane calificate in
meseria de electrician, autorizate din punct de vedere al securitatii muncii cu cel putin grupa III, pentru a fi sef de echipa.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Deoarece indeplinirea contractului impune realizarea serviciului, in proportie de 95%, cu LEA aflata sub tensiune, in conformitate cu art. 3.3.25 (Anexa nr.1) din HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, ofertantii/candidatii trebuie sa dispuna de personal calificat – cel putin doua persoane calificate in
meseria de electrician, autorizate din punct de vedere al securitatii muncii cu cel putin grupa III, pentru a fi sef de echipa.
La solicitarea entitatii contractante documentele justificative se prezinta doar de ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor si acestea sunt:
– copii ale taloanelor de autorizare
Nota: Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la calificarea personalului doar daca tertul va presta efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.
3. Utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Operatorii economici vor prezenta o declaratie privind dotarile specifice,echipamente, mijloace de transport,etc), pe care acestia se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea serviciilor din contract.
Dotarile minime solicitate:
– Utilaje: tractor, remorca de 5t, greifer, mijloace de transport pentru persoane.
– Scule, dispozitive: secure, topor, foarfeca prevazuta cu manere electroizolante, fierastrau manual cu tija pentru taiat la distanta, motofierastrau, motofierastrau cu brat, cu cap taietor usor manevrabil care faciliteaza accesul la arborii inalti, motocositoare pentru curatiri forestiere.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Avand in vedere natura serviciului ce urmeaza a fi prestat, ofertantii/candidatii trebuie sa dispuna de dotarile tehnice necesare pentru a putea executa contractul in conditiile de performanta impuse prin caietul de sarcini, dotarile minime solicitate constituind o conditie minima obligatorie pentru derularea contractului de intretinere a culoarelor de trecere.
La solicitarea entitatii contractante documentele justificative se prezinta de ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta va prezenta dovezi (dotari proprii, contracte inchiriere, comodat, leasing, etc) ca detine dotarile minime solicitate:
– Utilaje: tractor, remorca de 5t, greifer, mijloace de transport pentru persoane.
– Scule, dispozitive: secure, topor, foarfeca prevazuta cu manere electroizolante, fierastrau manual cu tija pentru taiat la distanta, motofierastrau, motofierastrau cu brat, cu cap taietor usor manevrabil care faciliteaza accesul la arborii inalti, motocositoare pentru curatiri forestiere.
4. Informatii referitoare la subcontractanti/asociati (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza cerinta in DUAE.
Ofertantii/candidatii vor declara subcontractantii/asociatii si procentul indeplinit de acestia. Se iau in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor/asociatilor pentru partea lor de implicare daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Se va prezenta totodata si acordul de subcontractare/asociere, odata cu depunerea DUAE.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Se va completa DUAE si operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora la solicitarea entitatii contractante.
Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
1.Documente care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii, pentru activitatea principala, conform SR EN ISO 9001:2008, sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Entitatea contractanta considera ca cerinta este necesara pentru a demonstra indeplinirea conditiilor de calitate prescrise de standardele internationale. Acestea garanteaza ca prestarea “Serviciilor de intretinere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetatie arboricola” indeplinesc conditiile de calitate in conformitate cu standardele europene (EN) sau internationale (ISO).
La solicitarea entitatii contractante documentele justificative se prezinta de ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor, acestea fiind :certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
2.Documente care sa ateste implementarea sistemului de management al mediului, pentru activitatea principala, conform SR EN ISO 14001:2005, sau alte probe dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al conditiilor de mediu .
Modalitatea de indeplinire
Cerinta va fi completata initial in formularul DUAE.
Entitatea contractanta considera ca cerinta este necesara pentru a demonstra indeplinirea conditiilor de calitate prescrise de standardele internationale. Acestea garanteaza ca prestarea “Serviciilor de intretinere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetatie arboricola” indeplinesc conditiile de mediu in conformitate cu standardele europene (EN) sau internationale (ISO).
La solicitarea entitatii contractante documentele justificative se prezinta de ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor, acestea fiind : certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al conditiilor de mediu.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 5287
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea se adreseaza numai in limba romana si exclusiv in SEAP, in sectiunea “Intrebari”.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu DUAE se depune si angajamentul ferm al tertului sustinator,a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, dupa caz.Versiunea DUAE este pusa la dispozitie, on-line, de catre Comisia Europeana, la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.Documentele justificative, prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi depuse,la solicitarea entitatii contractante,de ofertantul clasat pe primul loc,dupa aplicarea criteriului de atribuire.Toate documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor prezenta scanate si semnate electronic.In cazul in care ofertantul are obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor din proiectul de contract,propunerile respective vor fi enuntate in perioada clarificarilor,deci pana la termenul prevazut la pct. I.1,raspunsurile urmand a fi comunicate tuturor participantilor la procedura.Daca ofertantii prin oferta depusa, ridica alte obiectiuni cu privire la clauzele proiectului de contract, parte componenta a documentatiei de atribuire, care nu au fost enuntate in perioada clarificarilor, ori pana la deschiderea ofertelor sau la care s-a raspuns negativ, comisia de evaluare are dreptul sa respinga ofertele respective.Continutul articolelor 4 – 9 din proiectul de contract reprezinta clauze obligatorii. Orice modificare a acestor clauze obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma in conformitate cu art.143,alin. 3,lit. b, din HG394/2016.In cazul in care ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, in conformitate cu art.55 din HG394/2016,va prezenta un angajament de sustinere din partea unui tert,pe toata durata de executie a contractului.Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.Totodata,tertul sustinator va completa in DUAE si o declaratie privind neincadrarea in prevederile art.177,art.178,art.180 si art.73 din Legea 99/2016.Pentru respectarea art.76,alin.2 din Legea 99/2016, ofertantul va depune impreuna cu oferta,denumirea si datele de identificare ale subcontractantului (Formular nr.13).Refuzul ofertantului castigator de a semna contractul, motivat de faptul ca entitatea contractanta respinge retragerea/inlocuirea subcontractantilor declarati in oferta inainte de semnarea contractului, conduce la aplicarea dreptului entitatii contractante de a executa garantia de participare la licitatie.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru continutul, autenticitatea si conformitatea cu originalul a ofertei incarcate in SEAP.Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor,de exemplu:oferta,solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR) la tel. +40213052830/39, fax +40213032906, email contact.companii@e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Consilierul Juridic al S.T. Bucuresti
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011736 , Romania , Tel. +40 212016235 , Email: constantin.ovreiu@transelectrica.ro , Fax: +40 213172300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2018 12:21