5 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Numar anunt: 183242 / 05.03.2018
Denumire contract: Modernizare LEA jt si bransamente din zona PTZ Liceu Prundu Bargaului, loc. Prundu Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400380 , Romania , Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN , Tel. +40 0264205435 , Email: mihaiela.oltean@tnd.electrica.ro , Fax: +40 0264205425 , Adresa internet (URL): www.electrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Soc.D.E.E. TRANSILVANIA NORD – SUCURSALA BISTRITA – Serviciul Achizitii Lucrari
Adresa postala: str. vasile Conta, nr. 11 , Localitatea: Bistrita , Cod postal: 420025 , Romania , Tel. +40 0263205335 , Email: Horatiu.Botan@distributie-energie.ro , Fax: +40 0263205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate – distributie energie electrica
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizare LEA jt si bransamente din zona PTZ Liceu Prundu Bargaului, loc. Prundu Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: loc prundu Bargaului, jud. Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 – Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor înlocui conductoarele din funie de aluminiu cu fascicole de conductoare izolate torsadate, cu marirea sec?iunilor conductoarelor, trifazarea circuitelor existente ?i reconfigurarea circuitelor LEA jt;
Se vor înlocui stâlpii necorespunzatori, iar stâlpii înclinati se vor îndrepta; Se vor prevedea prize de pamânt, descarcatori de joasa tensiune ?i cleme/dispozitive de legare la pamânt ?i în scurtcircuit, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare. Valoarea estimata a lucrarilor contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculata in suma de 239.600,00 lei fara TVA.
Se va reface inscrip?ionarea stâlpilor ?i a instala?iilor electrice în conformitate cu reglementarile în vigoare. Conductoarele necorespunzatoare se vor înlocui cu conductoare coaxiale(la br. monofazate) sau conductoare torsadate (la br. trifazate); Firidele de bran?ament necorespunzatoare se vor înlocui cu blocuri de masura ?i protec?ie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45231400-9 – Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
dispozitive de legare la pamânt ?i în scurtcircuit, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare. Valoarea estimata a lucrarilor contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculata in suma de 239.600,00 lei fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: 239,600 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare în cuantumul de 2.300 lei si se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si va avea valabilitatea pe toata durata de valabilitate a ofertei – 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Echivalenta leu/valuta se face tinand cont de cursul BNR din ziua publicarii invitatiei de participare. Contul de constituire a garantiei de participare este RO32 RNCB 0038 0144 4037 0008 deschis la B.C.R. Sucursala Bistrita. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la „data limita de depunere a ofertei”. Garantia de buna executie este 10% din pretul contractului fata diverse si neprevazute si fara TVA. Se va constitui: 1.prin instrumente de garantare emise in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devin anexa la contract; valabilitatea acestora va acoperi întreaga perioada de garantie de buna executie.; 2.Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti; Ofertantul va specifica în oferta ( respectiv si in modelul de contract), modul în care se va constitui garantia de buna executie. Garantia de buna executie acordata lucrarii este de minim 36 luni.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de investitii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
3. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.180 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul
DUAE din documentatia de atribuire
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator
4. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.73 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul
DUAE din documentatia de atribuire. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.
Persoanele din cadrul Entitatii Contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire
sunt: din partea SOC. D.E.E. Transilvania Nord- SDEE Bistrita: Alexandru Roman, Dan Pop, Adriana Balatici, Ioan Roman, Liliana Anca, Tuturuga Maria, Macavei Alexandru, Dan Patrascu, Horatiu Botan
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc,la solicitarea entitatii contractante va prezenta documente justificative, respectiv
– certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (buget
local, buget de stat, etc), LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
-cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv
-dupa caz documente prin care se demonstraza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 ali. (2), art. 180 alin.(2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
Si ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (daca
este cazul) documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana. 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 (Ghid utilizare Document Unic de Achizitii
European(DUAE) pentru operatorii economici), urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini,
document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de
catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentul justificativ se va prezenta în copie legalizata/copie
„conform cu originalul”, anexându-se si traducerea autorizata în limba româna (daca este cazul).
2.Avand în vedere ca obiectul contractului conform codului CPV 45231400-9 consta in executia de lucrari de constructii de linii electrice, în
temeiul art. 1 si art. 8 lit. k din Regulamenul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice,
aprobat prin Ordinul ANRE 45 /2016, se solicita ca ofertantul si ofertantul asociat, sa detina Atestat de tip C2A eliberat de Autoritatea
Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) sau pentru ofertantii straini document echivalent emis de autoritatea de
reglementare in domeniul energiei din tara de rezidenta, care confera dreptul legal pentru executare de linii electrice cu tensiuni nominale de
0,4 kV – 20 kV aeriene si/sau subterane, posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni).Cerinta
este obligatorie întrucat proiectarea, executarea si verificarea instalatiilor electrice fara atestat si/sau autorizatie constitue contraventie,
conform Legii nr 123/2012, art 93, alin (1), pct. 2.
Modalitate de indeplinire: completare formular editabil DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016 (Ghid utilizare Document Unic
de Achizitii European(DUAE) pentru operatorii economici), urmand ca documentul justificativ, respectiv Atestatul tip sau pentru ofertantii
straini document echivalent emis de autoritatea de reglementare in domeniul energiei din tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la
solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentul justificativ va fi insotit de traducerea autorizata in limba romana, daca este cazul.
Ofertantul declarat castigator va avea obligatia reinoirii atestatului ANRE daca expira in perioada de executie a lucrarilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de neventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul simplificat publicat initial), din care sa rezulte ca a executat la nivelul unuia sau mai multe contracte, lucrari similare cu obiectul contractului a caror valoare cumulata este de cel putin 239.600 lei fara TVA. Experienta similara se confirma prin prezentarea de certificari/documente de buna executie,
semnate de beneficiar, din care sa rezulte: valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr.
237/2016( Ghid utilizare Document Unic de Achizitii European
(DUAE)).
Documentele solicitate in sustinerea experientei similare
(certificari/documente de buna executie) si care probeaza
indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarilor
Informatii privin subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE cu datele de identificare ale subcontractantilor propusi si partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.
Informatii privin asociatii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2018 15:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Durata de executie este cea impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor. 2. Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei.Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei. Amendamentele depuse ulterior deschiderii ofertelor nu vor mai fi luate in considerare. 3. Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, în perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita. 4. Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe linkul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd; 5.Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 6.In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc, departajarea se va face dupa factorul pret, iar in cazul in care si preturile vor fi egale, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 7. In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) si art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD – SUCURSALA BISTRITA – Serviciul Achizitii Lucrari
Adresa postala: str. Vasile Conta, nr. 11 , Localitatea: Bistrita , Cod postal: 420025 , Romania , Tel. +40 0263205745 , Fax: +40 0263205704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2018 12:58