6 martie 2018

Autoritate contractanta: Municipiul Tulcea
Numar anunt: 183281 / 06.03.2018
Denumire contract: Achizitia de servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Prevenirea si combaterea crimei organizate si cooperarea politiei – Extinderea si modernizarea sediului Politiei Locale Tulcea”

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Tulcea
Adresa postala: Strada Pacii, nr.20 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820033 , Romania , Punct(e) de contact: Marin Vasile , Tel. +40 0240511440/105 , Email: achizitiiprimariatulcea@yahoo.com , Fax: +40 0240517736 , Adresa internet (URL): primaria-tulcea.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritati locale
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Prevenirea si combaterea crimei organizate si cooperarea politiei – Extinderea si modernizarea sediului Politiei Locale Tulcea”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: TULCEA
Codul NUTS: RO225 – Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10 zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Achizitia de servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Prevenirea si combaterea crimei organizate si cooperarea politiei – Extinderea si modernizarea sediului Politiei Locale Tulcea”.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71320000-7 – Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Prevenirea si combaterea crimei organizate si cooperarea politiei – Extinderea si modernizarea sediului Politiei Locale Tulcea”.

Valoarea estimata fara TVA: 43,679.24 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Nu se solicita garantia de participare. Garantia de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucraroare de la data semnarii contractului de achizi?ie publica, conform art. 39, alin. 3 din HG 395/2016. Constituirea garantiei de buna executie se face conform art. 40, alin 1 din HG 395/2016: a) Virament bancar în contul autoritatii contractante: RO56TREZ6415006XXX000145 deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea; b) Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari. Ofertan?ii au obliga?ia de a preciza în oferta modul constituirii garan?iei de buna execu?ie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantii, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se încadreze în prevederile art.164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se solicita completarea Documentului Unic de Achizi?ie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nota:
În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte DUAE.
În cazul unor subcontractanti propusi, si acestia vor prezenta DUAE.
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte DUAE.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor , la solicitarea Autoritatii contractante va prezenta documentele justificative.
Documentele justificative vor fi prezentate si de asociati, subcontractori, terti sustinatori in situatia in care oferta se claseaza pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea Autoritatii contractante.

Documentele justificative care se vor solicita
ofertantuluiI clasat pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:

1. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
2. Cazierul fiscal al operatorului economic;
3. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice privind achitarea catre Bugetul Consolidat al Statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident);
4. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident);
5. Alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Încadrarea în situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cazierele judiciare, Cazierele fiscale, certificatele de atestare fiscala si certificatele fiscale, se depun în oricare dintre formele:
– original;
– copie legalizata;
– copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele în oricare dintre formele:
– original;
– copie legalizata;
– copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Cerin?a nr. 2
Evitarea conflictului de interese conform art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Nota:
În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte DUAE.
În cazul unor subcontractanti propusi, si acestia vor prezenta DUAE.
În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 182 din Legea nr. 98/2016 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte DUAE.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor , la solicitarea Autoritatii contractante va prezenta declaratia privind evitarea conflictului de interese – FORMULARUL 2 din Sectiunea MODELE FORMULARE.
Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, UAT – Municipiul Tulcea, în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica, sunt:
Dr. Ing. Constantin Hogea – Primar Municipiul Tulcea;
Ing. Luca Andaluzia – Viceprimar Municipiul Tulcea;
Marinescu Petre – Viceprimar Municipiul Tulcea;
Ec. Antonescu Alina – Director executiv, Directia Economica;
Ec. Unguru Roxana – Inspector 1, Birou Achizitii publice, Activitati comerciale, Informatica;
Stuparu Lidia – Expert 1, Birou Achizitii publice, Activitati comerciale, Informatica
Jr. Gaidanut Raluca – Consilier, Directia Economica;
Marin Vasile – Inspector, Birou Achizitii publice, Activitati comerciale, Informatica;
Carp Vasilica-Inspector, Serviciul Management Proiecte cu finantare Externa;
Bobocea Ion – Inspector, Serviciul Management Proiecte cu finantare Externa. Cerinta nr. 1
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitarea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Nota:
În cazul unei asocieri sau subcontractari , fiecare asociat/subcontractant trebuie sa depuna DUAE pentru a demonstra îndeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o va realiza.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea Autoritatii contractante va prezenta documentele justificative.

Nota:
În cazul unei asocieri sau subcontractari , fiecare asociat/subcontractant trebuie sa depuna documentele justificative in situatia in care oferta este clasata pe primul loc dupa alicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea Autoritatii contractante.
Documentele justificative care se vor solicita
ofertantuluiI clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:

1. Pentru persoane juridice/fizice române:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate.
Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Documentele se vor atasa în una din formele:
– original;
– copie legalizata;
– copie lizibila “conform cu originalul” cu semnatura si stampila ofertantului.

2. Pentru persoanele juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/ candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna – traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, durata prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017
(art. 13).

Cerinta minima Din lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, trebuie sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 40.000 lei fara TVA.

Atunci când contractele sunt exprimate în alta moneda decât leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Se considera ca si experienta similara servicii similare de realizare/actualizare documentatii tehnico-economice, pentru lucrari de constructii/reabilitari cladiri, realizate in ultimii 3 ani.

În cazul unei asocieri cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta:
certificate/ documente constatatoare, recomandari sau procese verbale de receptie prin care sa se confirme prestarea serviciilor, continând referiri la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului.
Cerinta nr. 2
Informatii privind subcontractantii

În cazul în care anumite parti din contractul care urmeaza a fi atribuit se vor realiza de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a prezenta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.
În cazul în care ofertantul câstigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, înainte de semnarea contractului se vor prezenta contracte încheiate între acesta si subcontractantii nominalizati în oferta.
Cerinta nr. 3
Informatii privind asociatii

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, conform art. 53 si 54 din Legea nr. 98/2016.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea Contractului.
Ofertantul castigator, în cazul în care este format dintr-o asociatie la care participa mai multe persoane juridice sau fizice, se obliga sa legalizeze asocierea, iar acordul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, înainte de data semnarii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In cazul in care, in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea unui tert, acesta va trebui sa prezinte odata cu DUAE si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. In cazul in care, ofertantul este o asociere sau declara subcontractanti acesta va trebui sa prezinte odata cu DUAE si acordul de asociere precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, de catre Autoritatea contractanta. Nota: În cazul unei asocieri, toti asociatii trebuie sa depuna DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea Autoritatii contractante va prezenta documentele justificative. Nota: În cazul unei asocieri sau subcontractari , fiecare asociat/subcontractant trebuie sa depuna documentele justificative in situatia in care oferta este clasata pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea Autoritatii contractante. Documentele justificative care se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt: certificate/ documente constatatoare, recomandari sau procese verbale de receptie prin care sa se confirme prestarea serviciilor, continând referiri la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului. Se depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Se va depune acordul de subcontractare, odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire. Se depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Se va depune acordul de asociere, odata cu DUAE. • Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Adresa unde poate fi accesat si completat DUAE pentru ca apoi sa fie exportat în calculatorul personal ?i apoi încarcat ?i transmis online împreuna cu oferta pâna la data limita stabilita pentru depunerea acestei este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Atentie! 1. Solicitarile de clarificari se vor completa exclusiv in SEAP la Sectiunea intrebari, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate tot in SEAP. Pentru orice solicitare de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP(www.e-licitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta depusa in SEAP, la rubrica Intrebari. Operatorii economici vor depune raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate in SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. 2. Raspunsurile la clarificari vor fi publicate in mod exclusiv pe SEAP(www.e-licitatie.ro). Riscurile neaccesarii clarificarilor cad in sarcina operatorului economic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. prev. art. 6 si 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA
Adresa postala: STRADA PACII, NR. 20 , Localitatea: TULCEA , Cod postal: 820033 , Romania , Tel. +40 240511440 , Email: achizitiiprimariatulcea@yahoo.com , Fax: +40 240517736 , Adresa internet (URL): www.primaria-tulcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 10:33