6 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183285 / 06.03.2018
Denumire contract: Furnizare produse pentru activitatea de recoltare fructe de padure, DS Mures

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Mures, str. Enescu George, nr. 6 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 500264 , Romania , Punct(e) de contact: com. achizitii , Tel. +40 265250073 , Email: achizitii@mures.rosilva.ro , Fax: +40 265264447 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)

Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse pentru activitatea de recoltare fructe de padure, DS Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul de Fructe de Padure Reghin, str. Ierbus, nr. 37A
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: 43,661.6 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se v-a incheia un accord cadru pe o perioada de 36 luni si trei contracte subsecvente cu o valabilitate de 12 luni fiecare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 : Butoaie de plastic
Lotul 2 : Saci de hartie plastifiata
Lotul 3 : Saci de rafie
Lotul 4 : Folie PVC si folie stretch
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

18937000-6 – Saci de ambalaj (Rev.2)
19521100-5 – Folii din polistiren (Rev.2)
39226200-4 – Damigene si recipiente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 : Butoaie de plastic-minim accord cadru 10 buc; maxim accord cadru 40 buc; minim subsecvent 10 buc; maxim subsecvent 40 buc
Lotul 2 : Saci de hartie plastifiata-minim accord cadru 2000 buc; maxim accord cadru 6500 buc; minim subsecvent 2000 buc; maxim subsecvent 6500 buc
Lotul 3 : Saci de rafie-minim accord cadru 6000 buc; maxim accord cadru 15000 buc; minim subsecvent 6000 buc; maxim subsecvent 15000 buc
Lotul 4 : Folie PVC si folie stretch-minim accord cadru 100 buc; maxim accord cadru 200 buc; minim subsecvent 100 buc; maxim subsecvent 200 buc

Valoarea estimata fara TVA: 43,661.6 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de:Lotul 1 = 38 lei, Lotul 2 = 193 lei, Lotul 3 = 136 lei, Lotul 4 = 67 lei (echivalenta pentru o garantia de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din H.G.395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societatede asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, Directia Silvica Mures RO 1590120, J40/450/1991): cont RO23 BRDE 270S V030 4864 270 – BRD Agentia Targu-Mures; Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fi?sier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu DUAE , oferta tehnica si oferta financiara pâna la data limita de depunere a ofertelor. Modul de restituire a garantiei de participare. Garantia de participare se restituie în condi?iile prevazute de art. 38 din H.G. 395/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMATII GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
– documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantul clasat pe locul i in clasamentul intermediar.
b. incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de
excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente :
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; op economici straini vor depune documente echivalente emise in conf cu legislatia din
tara respectiva;
-cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive;
-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
-alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu – formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor
Persoane cu functie de decizie din cadrul DS Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Kacso Ecaterina, Dobrescu Dana Stanca, Anghel Adina, Stainbok Mihaela, Farcas Calin Florin. Ofertantul are obligatia sa fie legal înregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Document obligatoriu: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
Certificat constatator emis de ONRC- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la MOMENTUL PREZENTARII numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE de operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, DOCUMENTE ECHIVALENTE emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
-ofertantii trebuie sa prezinte Autorizatia din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, privind asigurarea obligatorie valabila pentru anul 2018 asa cum este prevazut in Legea 32/2000 art. 2 alin.5. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Persoanele fizice/juridice straine vor demonstra îndeplinirea cerintei cu orice documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta
valabile la data prezentarii.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertei, produsei similar.
NOTA: nu se solicita un barem valoric
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
initial se va completa formularul DUAE. In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantuluiclasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta va prezenta documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, astfel: – ofertantul (in cazul unei asocieri,fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte certificari de prestare servicii similare (recomandari, procese verbale de receptie sau orice documente relevante care sa confirme furnizarea de produse), din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, si din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfârsit. În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. – Valorile vor fi exprimate in lei. – Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Pentru anul în curs: transformarea în lei, se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.06.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.În sit.în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prin incarcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. 2. AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. 4.In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa separat un formular DUAE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al D.S. Mures
Adresa postala: str. Enescu George, nr. 6 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540052 , Romania , Tel. +40 265250074 , Email: juridic@mures.rosilva.ro , Fax: +40 2652644447
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 11:57