7 martie 2018

Autoritate contractanta: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”
Numar anunt: 183286 / 07.03.2018
Denumire contract: Achizitia a 3 Tractoare Forestiere

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”
Adresa postala: Bulevardul Eroilor, nr. 128, localitatea Voluntari, jude?ul Ilfov , Localitatea: Voluntari , Cod postal: 077190 , Romania , Punct(e) de contact: ionut.virban@icas.ro , Tel. +40 213503238 , In atentia: Ionut Virban , Email: icas@icas.ro , Fax: +40 213503245 , Adresa internet (URL): www.icas.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Institut National
Activitate (activitati)

Altele: Cercetare silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia a 3 Tractoare Forestiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform caiet de sarcini
Codul NUTS: RO322 – Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia a 3 (trei) tractoare forestiere, necesare pentru buna desfasurare a activitatilor de exploatare forestiera in cadrul bazelor experimentale ale INCDS.
Termenul de evaluare a ofertelor este de 90 zile de la data deschiderii acestora. Aceasta perioada se poate prelungi, in cazuri temeinic justificate, aducându-se la cunostinta operatorilor economici implicati în procedura în termen de maximum doua zile de la aprobarea deciziei de prelungire conform art. 214 alin. (3) din Legea 98/2016.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

16600000-1 – Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3 Tractoare Forestiere

Valoarea estimata fara TVA: 321,969 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare, stabilita este, conform art. 35 din HG nr. 395/2016 – in cuantum de 1% din valoarea estimata a contractului, respectiv 3.219,00 lei. Garantia de participare se va constitui conf. art. 36 din HG nr. 395/2016. In situatia depunerii garantiei prin virament bancar, contul utilizat este: RO24BRDE426SV58875744450 deschis la BRD Sucursala Voluntari. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
D.U.A.E.(Documentul Unic de Achizitie European). – Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor, DUAE, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate la alin. (1) cu privire la tertul sustinator.
În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Ofertantii/tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE cf art. 193, alin 1 din Legea 98/2016 cu informatiile aferente situatiei lor.
Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I si, dupa caz, de catre tertul sustinator sau subcontractantii acestuia.
Documentele scanate vor fi depuse in SEAP.
Documentele justificative vor fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local, etc) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supravegere a respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare de decizie sau de control in cazul acesteia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC sau actul constitutiv.
3. documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 al. 2; art.167, al.2; art.171, din Legea 98/2016 (daca este cazul);
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Informa?iile cuprinse în documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente emise în ?ara de reziden?a; documentele care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba româna.
Documentele scanate vor fi depuse in SEAP.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea 98/2016. In aplicarea prevederilor de la art. 60(1), litera d din Legea 98/2016, precizam persoanele ce detin functie de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire:
Director General – Romica TOMESCU; Director Productie – Cornel SERB; Director Economic – Anghel ANGHEL; Virgil IVAN – Sef BE Vidra; Dorinel SORA – Sef BE Mihaesti; Biroul Financiar Contabil – Ortansa Balaban; Serviciul Juridic – Cristiana CIOBANU; Birou Administrativ – Marincel Alexandru. Ofertantul/candidatul are obliga?ia sa fie legal înregistrat ?i sa aiba dreptul de a furniza/presta produsele/serviciile solicitate prin prezenta documenta?ie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
„Completare DUAE” de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate numai la solicitarea autorita?ii contractante. Informa?iile cuprinse în documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba româna.
Justificare: Cerin?a a fost impusa în virtutea. Art. 173 din Legea nr. 98/2016.DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2589/12.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al INCDS „Marin Dracea”
Adresa postala: Bdul Eroilor nr 128 , Localitatea: Voluntari , Cod postal: 0771190 , Romania , Tel. +40 213503238 , Email: icas@icas.ro , Fax: +40 213503245 , Adresa internet (URL): www.icas.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 11:59