6 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Numar anunt: 183290 / 06.03.2018
Denumire contract: Servicii de curatenie la sediile ST Cluj si DET Cluj

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A.
Adresa postala: – SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ, str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400114 , Romania , Punct(e) de contact: Geodescu Cosmin , Tel. +40 264405589 , In atentia: SERVICIULUI COMERCIAL , Email: cosmin.geodescu@transelectrica.ro , Fax: +40 264405500 , Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Companie Nationala
Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de curatenie la sediile ST Cluj si DET Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sediul ST Cluj si sediul DET Cluj (conform caietului de sarcini).
Codul NUTS: RO113 – Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de curatenie la sediile ST Cluj si DET Cluj conform solicitarilor din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90910000-9 – Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de curatenie la sediile ST Cluj si DET Cluj conform prevederilor din Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 54,080 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 540 lei a) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile (de la termenul limita de depunere a ofertelor) b) Modul de constituire: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurare. Daca Instrumentul de garantare a fost emis in alta limba decat limba romana, se va prezenta si o traducere in limba romana. -prin virament bancar, in contul bancar: RO09 RNCB 0106 0265 8437 0001 deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Cluj. -depunerea sumei in numerer la casieria entitatii contractante conform art. 42 alin. 6 din HG 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica extinsa. Dupa aceasta data entitatea contractanta poate solicita prin clarificari depunerea garantiei de participare in original, doar daca documentul prin care se demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special, a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala. Retinerea garantiei de participare se face in oricare dintre situatiile mentionate la art. 43 alin. 1 din HG 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului de servicii, fara TVA. Mod de constituire: In conformitate cu art. 45 din HG 394/2016, prin instrumente de garantare emise de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retinere succesiva din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz prestatorul are obligatia, in conformitate cu prevederile art. 46 din HG 394/2016, de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului). Suma initiala care se depune de catre prestator în contul astfel deschis este de minim 0,5% din pretul total al contractului fara TVA, conform Clauze contractuale). In cazul decalarii termenului de prestare prin act aditional se va urmari si prelungirea perioadei initiale de valabilitate a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitati de plata : OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art.177,178,180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintei, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, dupa cum urmeaza:
a) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la momentul prezentarii – se vor prezenta de catre operatorul economic(si daca exista, tert/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti).
b) Cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor) si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor), sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia , asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de ORC/actul constitutiv, valabil la data depunerii acestuia.
c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic(si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.2, art.180 alin.2, art.184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
e) Pentru operatorul economic(si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare, în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere in limba romana.
2. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016. Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante, implicate in cadrul procedurii de achizitie, sunt: Director: ANASTASE Claudia Gina; Director Tehnic: BUD Ciprian Iuliu; Director Economic: MAGDAS Leontina; Serviciu Buget Finante Contabilitate: Sef Serviciu – VAIDA Mioara, TEREBES Bianca Mihaela, PUSTAN Camelia; Serviciu Comercial: Sef Serviciu – GEODESCU Cosmin, MOLDOVAN Adela Ioana, GROZA Roxana Alina, GROZA Calin Cristian; Serviciu CMSSM: Sef SCMSSM- MATEI Romulus Gratian; Consilier Juridic: BONDOR Lucian Vasile; Responsabil SMSU: AUGUSTINI Gheorghe Corneliu; Birou Patrimoniu Administrativ: Sef Birou- HANTIG Codruta, BRAD Angela, SERBANESCU Sorana Mihaiela.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentul justificativ (declaratia din modele de formulare) prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. 1.Persoanele juridice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, emis conf. Legii 26/1990. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ORC.
2.Persoanele juridice straine: Documente edificatoare, insotite de traducerea in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte Certificatul Constatator emis de ORC/ Documente edificatoare (conform solicitarii pentru persoane juridice straine) prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind asociatii ( daca exista) Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre fiecare membru al grupului iar din modele de formulare documentele: informatii privind asocierea si declaratia pe proprie raspundere a liderului de asociere. Se va prezenta acordul de asociere odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.
2.Partea/partile din contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi ( daca este cazul) Se iau in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor pentru partea lor de implicare daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre fiecare si in modele de formulare: lista cu subcontractanti + anexa. Se va prezenta acordul de subcontractare odata cu prezentarea DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 5302
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In conformitate cu art. 54 alin.(3) din HG 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista. 2. Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute clarificarile sau eventualele modificari in legatura cu documentatia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic in SEAP, la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Intrebari” precum si la Sectiunea „Documente si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita prin prezenta documentatie. 3. In cazul in care, pe parcursul evaluarii ofertelor, ofertantilor li se solicita clarificari, acestia au obligatia de a raspunde in mod clar si fara ambiguitati. Daca se constata ca raspunsurile sunt neclare sau incomplete, comisia de evaluare nu este obligata sa repete solicitarea de clarificari si poate aplica prevederile art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila in baza art. 143 alin.(2), lit. j) din HG nr. 394/2016. 4. Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana,prin intermediul site-ului – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd . Avand in vedere ca DUAE este anexat in SEAP cu extensia „xml”, ofertantii vor completa formularul on-line prin intermediul site-ului mentionat mai sus. În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016, daca este cazul, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti/asociati. DUAE va fi intocmit si incarcat in SEAP in limba romana. 5. La semnarea contractului sectorial, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractul/contractele de subcontractare incheiate cu subcontractantii declarati in oferta. 6. Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, din Hotararea Guvernului nr. 394/2016.7. In conformitate cu HG 394/2016 art.144 alin. (2) În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
În vederea solutionarii contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor Legii nr. 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Bucuresti – Sucursala de Transport Cluj – Consilier Juridic
Adresa postala: Str. Memorandumului, nr.27 , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400114 , Romania , Tel. +40 264405524 , Email: secretariat.cluj@transelectrica.ro , Fax: +40 264405500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 13:04