6 martie 2018

Autoritate contractanta: Compania APA Brasov
Numar anunt: 183294 / 06.03.2018
Denumire contract: Flanse plate din otel

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania APA Brasov
Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500092 , Romania , Punct(e) de contact: Dorin Hurghis , Tel. +40 268407723 , Email: sap@apabrasov.ro , Fax: +40 268471427 , Adresa internet (URL): http://www.apabrasov.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Intreprindere publica
Activitate (activitati)

-Apa
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Flanse plate din otel
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania APA Bra?ov S.A., str. Crisana nr.1-3
Codul NUTS: RO122 – Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Flanse plate, flanse oarbe, flanse filetate
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, adresate de catre operatorul economic, inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

44167110-2 – Flanse (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1384 buc

Valoarea estimata fara TVA: 61,703 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantie de participare, valabila 90 de zile de la data si ora limita de depunere a ofertelor: 600 lei. Plata garantiei se poate face si în alta valuta, avându-se în vedere cursul BNR leu / valuta din data publicarii anun?ului de participare. – Se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016, prin: a.Virament bancar în contul Companiei APA Brasov SA: RO81BRDE080SV05660200800; b.Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara c. Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari; d. Cash, la Casieria Centrala a Companiei APA Brasov S.A., str. Crisana nr.1-3, Program zilnic ora: 11-14; Documentul de garantare constituit prin oricare din modalitatile legale prezentate, va fi transmis obligatoriu în SEAP. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul nu a constituit garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din H.G. nr.394/2016. În conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.58/2016, I.M.M.-urile NU mai beneficiaza de reducerea cu 50% a garan?iei de participare prevazute de art.16, al.2 din Legea 346 / 2004. Se constituie conf.art.45 si 46 din din H.G. nr. 394/2016, într-un cuantum procentual de 5% din valoarea contractului , fara TVA. În conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.58/2016, I.M.M.-urile NU mai beneficiaza de reducerea cu 50% a garan?iei de buna execu?ie prevazuta de art.16, al.2 din Legea 346 / 2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178,180 din Legea nr.99/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Declaratia conf.art.73 din Legea 99/2016 va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente sunt:
1.certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat( buget local, buget de stat)restante la momentul prezentarii,
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv
3.documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin(2), art.180 alin.(2),art.184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile publice.

In vederea completarii DUAE precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Fatu Dorin-Director General; Popa Teodor-Director Economic; Sava Teodor-Director Exploatare, Balan Ilie -Director Tehnic;Sopterean Doru-Director Programe Externe; Cojocaru Gabriel- Sef Sectie Apa; Pop Mircea Constantin-Sef Sectia Apa Adjunct; Mezei Arpad – Sef Atelier Statii Pompe; Ivan Calin Felician -Sef Sectie Canal; Pintilie David-Sef Sectia Canal Adjunct; Hurghis Dorin-Sef Serviciu Achizitii Publice; Mazilu Adrian Sorin- Sef Atelier Transport; Buga Ovidiu- Sef Atelier Miscare Apa; Derzsi Gyula-Sef Atelier Mecanic; Marincas Marcela Silvia-Sef Serv.Intern Prevenire Protectie; Matau Gabriela Eugenia-Sef Laborator Apa Potabila; Cristian Ana-Sef Serviciu I.T.; Craciun Emil- Sef Serviciu Contoare; Dima Carmen Luminita – Sef Laborator Ape Uzate; Olariu Bogdan-Sef Serviciu Juridic, Patrimoniu, Actionariat;Vasile Acrivopol Ioana Claudia -Sef Serviciu Facturare Încasare; Postoaca Marian-Sef Uzina Apa; Serban Adrian-Sef Atelier Electric; Olteanu Ion- Sef Atelier Energetic Adjunct;Teodorovici Gavril-Sef Statii Epurare; Popan Adrian Virgil- Sef Sectie Statii Epurare Adjunct; Sandru Traian Liviu- Sef Sectoare Exterioare; Vascan Ghiorghi- Sef Sector Exterioare Adjunct; Grusea Gheorghe-Sef Sector Rupea; Munteanu Mircea Radu-Sef Sector Sacele; Popovici Mircea Emanuel- Sef Sector Sacele adjunct; Ganea Dan Ioan-Sef Serviciu Productie; Stroie Ioan-Sef Birou Proiectare; Pupaza Ioan Alin- Sef Sector Poiana Brasov; Tulpan Andrei- Sef Sector Poiana Brasov Adjunct;Olariu Alina Gabriela-Sef Serviciu Financiar; Faur Viorel Florin-Sef Sector Codlea; Tanase Traian- Sef Sector Codlea Adjunct; Marcu Denisa Elena -Sef Serviciu Contabilitate;Vaida Alexandru Vasile-Sef Serviciu Administrativ; Dumitrescu Eugen-Sef Serviciu Sit.de Urgenta; Sofran Lucian Vasile-Sef Serviciu Resurse Umane; Moldovan Daniela Simona- Sef Birou Managementul Calitatii; Chiriac C-tin- Sef Serviciu Cititori; Cristea Adrian Razvan- – Sef Unitate de Implementarea Proiectelor; Bahnareanu Dragos Mircea -Sef Birou Urmarire Contracte; Jinga Fanel- Sef Unitatea de Supervizare a Proiectelor; Niculescu Dan Florin- Sef Birou Economic UIP; Neamtu Daniela-Sef Lab.Verif.Metrologice; Balaban Daniela –Inginer Serv. Achizitii Publice; Beudean Adrian Marius- Consilier juridic Serv. Achizitii Publice; Dobrin Cezarina Ramona- Economist Serv. Achizitii Publice; Radomir Ioana- Economist Serv. Achizitii Publice; Jinga Catalina- Inginer Serv. Achizitii ; Proca Catalin Dumitru- Inginer Serv. Achizitii Publice; Stroie Daniela-Economist Serv. Achizitii Publice. -Persoane juridice romane – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului . Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC.
-Pentru persoane juridice / fizice straine. -Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau tertii sustinatori care completeaza informatii aferenta situatiilor lor la nivelul unui DUAE distinct.

NOTA: Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se accepta DUAE conform art.202, alin.(1) lit.a din Legea nr.99/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente sunt:orice document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Inainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Operatorii eonomici interesati pot obtine DUAE in vederea completarii prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti referitoare la documentatia de atribuire vor fi transmise entitatii contractante prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”iar operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.extinsa , bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc avand acelasi pret, entitatea contractanta va solicita acestor ofertanti o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Entitatea contractanta face urmatoarea precizare: Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aceasta aplicatie deschide ?i verifica orice tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului i aplicatiei cu care au fost semnate documentele.Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita ?i poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN. http://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify. ATENTIE: Prin dispozitiile cuprinse in art. I din O.U.G. nr. 58/2016 a fost abrogat art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, prin urmare IMM-urile nu mai beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute în achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul pentru exercitare a cailor de atac- conform prevederilor Legii nr.101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic, Patrimoniu, Actionariat
Adresa postala: str. Vlad Tepes nr.13 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500092 , Romania , Tel. +40 268408632 , Email: juridic@apabrasov.ro , Fax: +40 268408632
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 14:38