6 martie 2018

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Numar anunt: 183295 / 06.03.2018
Denumire contract: Reabilitare si extindere trecere la nivel a drumului Poarta 1 – Gara Maritima, pe liniile CF de acces la danele 1-5 Port Constanta Lucrari pentru modernizare din cadrul investi?iei cladire Post control Poarta 1 Port Constanta

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala Regionala CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 241617402 , In atentia: Magnea Maria, Bascoveanu Mariana , Email: maria.magnea@cfr.ro, mariana.bascoveanu@cfr.ro , Fax: +40 241617402 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare si extindere trecere la nivel a drumului Poarta 1 – Gara Maritima, pe liniile CF de acces la danele 1-5 Port Constanta Lucrari pentru modernizare din cadrul investi?iei cladire Post control Poarta 1 Port Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Constanta Poarta 1 – Gara Maritima
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CN A.P.M. Constanta S.A. a solicitat conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MTCT nr. 880/03.06.2005, Anexa 2 cap. I art. 3, a Dispozitiei 17/2006 a Directorului General CNCF “CFR” SA, reabilitarea si extinderea trecerii la nivel a drumului Poarta 1 – Gara Maritima, pe liniile CF de acces la danele 1-5 Port Constanta.
Lucrarile de reabilitare si modernizare constau in reabilitarea liniilor CF 1 si 4 in zona pasajului la nivel existent pe cca 200m, realizarea reabilitarii pasajului la nivel, cu pavaj din pavele.
Reabilitarea liniilor CF 1 si 4 din zona pasajului la nivel proiectat s-a prevazut cu material metalic tip 49 SB in executie manuala, pe traverse de lemn noi.
Pasajul la nivel reabilitat se va realiza pe o lungime de 46,22m pe linia 1, respectiv pe 45,11m pe linia 4, cu noul ax la km 11+507,47.
De-o parte si de alta a pasajului la nivel se vor poza tuburi de dren pentru preluarea apelor pluviale ce se vor racorda la canalizarea pluviala existenta in zona.
Se va respecta HG 343/2017 in vederea intocmirii cartii tehnice a lucrarii, conform caietului de sarcini.
Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45234116-2 – Lucrari de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari pentru reabilitarea si extinderea trecerii la nivel a drumului Poarta 1 – Gara Maritima, pe liniile CF de acces la danele 1-5 Port Constanta, conform listelor de cantitati de lucrari.
La valoarea estimata se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 45.136 lei ce pot fi utilizate pe parcursul executiei lucrarilor, pentru situatiile neprevazute care nu au fost luate in considerare in momentul intocmirii proiectului, prin incheierea unui act aditional la contractul initial, conform art 235-241 din legea 99/2016

Valoarea estimata fara TVA: 449,858 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este 4498 lei. Garantia de participare se va constitui in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, va fi constituita prin: -virament bancar -OP, sau -orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA – Sucursala Regionala CF Constanta, CUI: 15855872 Cont nr.RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta. Garantia de participare este irevocabila. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conform Formular 13. In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor – se va transmite in SEAP, in format electronic, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie va fi constituita prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata in perioada derularii contractului. In acest sens executantul va deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct, la dispozitia entitatii contractante, in care va depune o suma initiala de 0,5% din valoarea contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art.48 alin.(2) din HG nr.394/2016. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie cu respectarea art.47 din HG nr.394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Lista obiectivelor de investitii finantate de terti CNCF „CFR” SA. Contract tarif de racordare nr. 8/05.01.2018. Pozitie PAAS 2018- UO8.8.C.3.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Motive de excludere
Cerinta 1: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, art.178, art.180 din Legea nr.99/2016, in caz contrar solicitarea de participare va fi considerata neadecvata.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entita?ii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.(2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4. Alte documente edificatoare dupa caz.
Pentru persoanele juridice straine se vor depune documente echivalente emise în tara de rezidenta.
Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art 73 din legea 99/2016 si odata cu DUAE va fi depusa o declaratie conform art.73 din Legea nr. 99/2016 (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator) – Formular 12B1;
Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art.73 din Legea nr.99/2016, declaram persoanele cu functii de decizie din cadrul entititatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în cadrul CNCF „CFR” SA – Sucursala Regionala CF Constanta:
Maer Dorin Ioan – Director, Anton Radu – Sef Revizorat SC, Mega Joita – Director Adjunct, Sbingheci Vasilica – Sef Serviciu Financiar, Mihaela Ecaterina Negrila- Sef Divizie Investi?ii, Dan Stanca- Sef Serviciu PVTP Divizia Investi?ii, Moisei Claudiu – ?ef Divizie Linii, Petrescu Daniel – ?ef Serviciu Linii-Divizia Linii, Tiron Gabriela – Sef Serviciu PDFCF – Economic, Ciobanu Alina – Economist – Serviciul Comercial, Raceanu Camelia – Sef Oficiu Juridic, Butoi Marcel – Jurist – Oficiul Juridic, Nacu Camelia Jurist – Oficiul Juridic, Popescu Adriana – Jurist – Oficiul Juridic, Magnea Maria – Sef Serviciu Achizitii Publice, Toader Daniel Marius – Expert achizitii, Serviciul Achizitii Publice, Bascoveanu Mariana – Inginer, Serviciul Achizitii Publice.
Nota:
1. Fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant propus trebuie sa indeplineasca cerintele de mai sus, situatie in care se va completa ini?ial un DUAE separat de catre fiecare ofertant.
2. Entitatea contractanta, conform art.184 din Legea nr.99/2016, nu va exclude din procedura ofertantii aflati în oricare dintre situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca vor prezenta dovezi prin care sa arate ca masurile luate sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
3. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria raspundere, conform art.181 alin.(3) din legea nr.99/2016.
4. In cadrul procedurii de atribuire, conform prevederilor art.53 din HG nr.394/2016 si fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/ oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ ofertelor în cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
Documentele vor fi prezentate cu men?iunea “conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba româna.

De retinut:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator. -Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Cerin?a 1: Forma de inregistrare. Obiectul de activitate
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Corespondent DUAE – Partea IV – Criterii de selectie – A – Capacitatea de a corespunde cerintelor-Inscrierea in registrul comertului
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi:
– certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Certificatele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/subcontractantului/ tertului sustinator, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in certificatul constatator sunt:
– date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
– activitatile principale si secundare;
– reprezentantii legali.;
– men?iuni înscrise privind procedura insolventei.
Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini contractul sau invoca sustinerea unui tert sustinator, certificatele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota: Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducere autorizata în limba româna (pentru operatori economici straini).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Experienta similara.
Lista lucrarilor realizate într-o perioada care acopera cel mult ultimii 5 (cinci) ani. din care sa reiasa executarea de lucrari similare in valoare individuala / cumulata de minim 449858 lei fara TVA.
Nota:
1.Lucrari similare acceptate: Constructie cai ferate sau repara?ii capitale linii cale ferata sau între?inere linii de cale ferata sau constructii, întretinere treceri la nivel cu calea ferata.
2.Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data.

3.La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, de exemplu pentru euro dupa cum urmeaza:
Anul 2015: 1 euro=4,4450 lei;
Anul 2016: 1 euro=4,4908 lei;
Anul 2017: 1 euro=4,6412 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte.
Modalitatea de indeplinire
Corespondent DUAE – Partea IV – Criterii de selectie – C – Capacitatea tehnica si profesionala
– se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
– copii ale unor parti relevante ale contractelor prezentate ca experienta similara;
– certificari de buna executie emise de beneficiarul final (certificate constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie) pentru lucrarile prezentate ca experienta similara, care sa ateste au fost finalizate în ultimii 5 ani în conformitate cu normele profesionale în domeniu ?i ca au fost duse la bun sfâr?it la un nivel de calitate corespunzator.
Cerinta 2: Informatii privind subcontractarea.
Ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE avand obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie sectoriala sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului.
Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarant câstigator al procedurii de atribuire, va depune la încheierea contractului cu entitatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie sectoriala, (art.232 alin.(5) din Legea nr.99/2016).
Introducerea unor noi subcontractanti dupa atribuirea contractului se poate face numai cu acordul entitatii contractante si cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului sectorial, în conditiile art.235-241 din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare.
Nota: În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala la care s-a solicitat prezentarea unor autorizatii specifice, se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva (art.58 alin.(2) din HG 394/2016).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta pentru fiecare subcontractant:
-În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat electronic în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
-Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/ acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
-Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere si a formei de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii.
-Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorititatii contractante (art. 183 alin.(1) din Legea nr.99/2016).
Odata cu depunerea DUAE, se vor prezenta:
– acordul de subcontractare – Formular 23;
– declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.73 din Legea nr.99/2016 va fi completata de toti participantii ofertant / subcontractant propus odata cu depunerea DUAE – Formular 12 B1.
Cerinta 3: Informatii privind tertul / tertii sustinatori.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre unul sau mai multi terti, in conditiile prevazute de art.196 din Legea nr.99/2016 cu modificarile ulterioare. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor, în original. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului cand acesta va desfasura efectiv lucrarile pentru care sunt necesare respectivele calificari.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/ tertii sustinator/ sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala vor demonstra ca îndeplineste/îndeplinesc cerinte solicitate mai sus ofertantilor, si nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta pentru fiecare tert/terti:
– Daca este aplicabil, se va completa initial DUAE de ofertanti în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator, precum si o declaratie oficiala care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara întârziere, documentele justificative respective [art.202 alin.(4) Legea 99/2016]
– Formularul 26 din Sectiunea Formulare;
– Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.73 din Legea nr.99/2016 va fi completata de toti participantii: ofertant / ofertant asociat / tert sustinator / subcontractant propus odata cu depunerea DUAE – Formular 12 B1.
Cerin?a 4 Informatii privind asocierea.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata castigatoare. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor solicitate de entitatea contractanta.
Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala la care s-a solicitat prezentarea unor autorizatii specifice se considera îndeplinite in cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau daca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva (art.58 alin.(1) din HG 394/2016).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat:
-se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, urmand ca la solicitarea entitatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
Odata cu depunerea DUAE, se vor prezenta:
– acordul de asociere – Formular 22;
– declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.73 din Legea nr.99/2016 va fi completata de toti participantii ofertant/ofertant asociat propus, odata cu depunerea DUAE – Formular 12 B1.
Cerinta 5: Numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant daca este cazul/tert sustinator daca este cazul).
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Cerinta 6: Calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic.
a) Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, însotita de agremente tehnice feroviare, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art.1, 2 si 7) sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentarii, pentru domeniile (in mod cumulativ):
1.Constructie cai ferate sau repara?ii capitale linii cale ferata sau între?inere linii de cale ferata sau constructii si întretinere treceri la nivel cu calea ferata;
2.Sudura aluminotermica a sinelor de cale ferata.
Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere ca o va executa, daca partea respectiva necesita aceasta autorizare.
Nota 2: În cazul în care valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar si agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi autorizarile AFER pe toata durata de derulare a contractului si va depune la entitatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
b) responsabil tehnic cu executia, conform legii 10/1995.
Competente, aptitudini: -Responsabilul tehnic cu executia va fi autorizat de ISC in domeniul constructii de cai ferate si va avea o experienta specifica dovedita prin implicarea in cel putin un contract in care a avut atributii similare cu cele pe care le va avea in contractul ce fac obiectul achizitiei.
c) responsabil SSM;
Competente, aptitudini:- Responsabilul SSM va avea studii în învãtãmântul liceal filiera teoreticã profil real sau filiera tehnologicã profil tehnic, va fi absolvent al unui curs in domeniul sanatatii si securitatii in munca si va avea experienta specifica dovedita prin implicarea in cel putin un contract in care a avut atributii similare cu cele pe care le va avea in contractul ce face obiectul achizitiei;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative pot fi:
– autorizatia si agrementul AFER valabile la data prezentarii, pentru domeniile (in mod cumulativ):
1.Constructie cai ferate sau repara?ii capitale linii cale ferata sau între?inere linii de cale ferata sau constructii si întretinere treceri la nivel cu calea ferata;
2.Sudura aluminotermica a sinelor de cale ferata.
sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, în traducere autorizata în limba româna, urmand ca la semnarea contractului sa prezinte documentele recunoscute de autoritatile romane.

– CV prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. CV-ul va fi semnat de catre titular si insusit, sub semnatura si stampila, de catre reprezentantul ofertantului. La CV se vor atasa in copie ” conform cu originalul” diplome, certificate, atestate, legitimatii sau orice alte documente edificatoare care sa ateste calificarile persoanelor nominalizate;
– documente relevante in dovedirea experientei specifice, dupa caz: recomandare/ fisa de post/ contract de munca/ contract de colaborare/ contract de prestari servicii/ proces-verbal de finalizare contract;
– orice document prin care sa demonstreze relatia dintre persoanele nominalizate si ofertant (extras Revisal/ contract de munca/ contract prestari servicii, declaratie de disponibilitate).
Cerinta 7: Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, nominalízate in extrasele de utilaje, pe care ofertantul le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de executie lucrari, conform caietului de sarcini.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative pot fi:- contracte de cumparare /închiriere/ alte documente prin care sa demonstreze ca detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva, dupa caz, in functie de forma in care va dispune de acestea.
Cerinta 1: Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001-2015.
Cerinta 2: Dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001-2015

În cazul în care un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractanta sau nu are posibilitatea de a-l obtine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii sau, dupa caz, al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractanta, valabil la momentul prezentarii în copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul (conform art.195 din Legea nr.99/2016).
În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica.
Nota: Documentele privind standardele de asigurare a calitatii si mediului nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa initial DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat) urmand ca ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa faca dovada îndeplinirii cerin?elor privind asigurarea standardelelor de asigurare a calitatii si de protectie a mediului.
Documente justificative pot fi:
-certificate emise de organisme independente care sa ateste ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calita?ii cerute, in conformitate cu SR EN ISO 9001-2015 pentru activitatile principale ce fac obiectul contractului sectorial supus achizitiei;
– certificate emise de organisme independente care sa ateste ca operatorul economic respecta sistemele sau standardele de management de mediu cerute, in conformitate cu SR EN ISO 14001-2015 pentru activitatile principale ce fac obiectul contractului sectorial supus achizitiei,
-alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in situatiile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a/au fost solicitat/solicitate prin prezenta documentatie sau nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10/ 57 /2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 11:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 09.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. 2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. ”- Formularul 24 din Sectiunea III- Formulare Date limita de primire a solicitarilor de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertei: cu 13 zile de data limita de depunere a ofertei 5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta cu 10 zile inainte de de data limita de depunere a ofertelor, la rubrica „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 7. Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) ofertantilor care au oferit cel mai mic pret reofertarea si vor transmite o noua propunere financiara, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si entitatea contractanta vor fi in limba romana. • Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. • Conform prevederilor art.70 din Legea nr.99/2016, ofertantul va preciza motivat în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala CF Constan?a
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea: Constan?a , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. +40 241589840 , Fax: +40 241587240 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 14:40