6 martie 2018

Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Numar anunt: 183298 / 06.03.2018
Denumire contract: Achizitie furaje extrudate pentru pastrav DS OLT 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 , Romania , Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartiemntul productie , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Vile George , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartiemntul productie , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Vile George , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Punct(e) de contact: compartiemntul productie , Tel. +40 249432013 , In atentia: ing. Vile George , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Regie autonoma
Activitate (activitati)

Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie furaje extrudate pentru pastrav DS OLT 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pastravaria Ianca, localitatea Ianca, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 – Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie furaje extrudate pentru pastrav. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15711000-5 – Hrana pentru pesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se achizitioneaza 19550 kg furaje pentru pastrav, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 28,730 EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 287,30 euro, (echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr.98/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei în contul Directiei Silvice Olt : RO16RZBR0000060006223237 deschis la banca Raiffeisen Bank Slatina (Cod fiscal RNP – Romsilva : 1590120). Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor. În situatia în care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta se va depune în original cel mai târziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, la sediul Directiei Silvice Olt str. Aleea Oltului nr. 2, Slatina, jud. Olt – Secretariat. Modul de restituire a garantiei de participare. Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMATII GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARAN?IEI DE PARTICIPARE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi :
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) RESTANTE la momentul prezentarii;
2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
3. alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declara?ie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
În vederea completarii acestei declara?ii precizam ca persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt : ing. Matei Catalin Lucian – director, ec. Marin Eugenia – director economic, ing. Danauta Antonica – responsabil mecanizare, ing. Vîle George – responsabil produc?ie, ing. Rau?a Dorian – responsabil achizi?ii.
Ini?ial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autorita?ii contractante. Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reoasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Document obligatoriu: certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, care urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Pentru persoanele juridice/fizice straine, documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana. Traducerea se face de catre un traducator autorizat.
Ini?ial se va completa DUAE, urmând ca ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar stabilit la finalizarea evaluarii ofertelor sa le prezinte, la solicitarea autorita?ii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca în ultimii trei ani a livrat produse similare, la nivelul unui/max. doua contracte, in valoare de minim 75% din valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv 21547,50 euro. Acest prag valoric este cerut in vederea asigurarii autoritatii contractante ca ofertantii detin resurse umane, tehnice si experienta necesara derularii contractului in care se vor implica si il vor duce la bun sfirsit, fara sincope pe parcursul derularii acestuia.
.Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Document obligatoriu: Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document obligatoriu: Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2018 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.04.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, incarcarea de documente cu preturi noi. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. DUAE se poate accesa astfel : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Regia Nationala a Padurilor-Romsilva prin Directia Silvica Olt-compartimentul juridic
Adresa postala: str. Aleea Oltului nr. 2 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230094 , Romania , Tel. +40 249432013 , Email: office@slatina.rosilva.ro , Fax: +40 249432002
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 15:13