9 martie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numar anunt: 183299 / 09.03.2018
Denumire contract: Lucrari de Intretinere periodica drumuri – Covoare asfaltice executate la cald, pentru o perioada de 3 ani, Lot 1 SDN CT, Lot 2 SDN CL, Lot 3 SDN SL, Lot 4 SDN BR, Lot 5 SDN TL, Lot 6 A2 DRDP Constanta

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Adresa postala: Prin DRDP Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900716 , Romania , Punct(e) de contact: Chirica Teodora , Tel. +40 241581147 , Email: drdpcta@yahoo.com , Fax: +40 241584371 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de Intretinere periodica drumuri – Covoare asfaltice executate la cald, pentru o perioada de 3 ani, Lot 1 SDN CT, Lot 2 SDN CL, Lot 3 SDN SL, Lot 4 SDN BR, Lot 5 SDN TL, Lot 6 A2 DRDP Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DRDP Constanta
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 19,447,289.27 si 194,472,893.07 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Minim un contract subsecvent pe fiecare lot in parte/an. Valoarea celui mai mare contract subsecvent : Lot 1 SDN Constanta – 20.936.473,92 lei fara TVA Lot 2 SDN Calarasi – 13.680.064,57 lei fara TVA Lot 3 SDN Slobozia –27.640.300,01 lei fara TVA Lot 4 SDN Braila – 7.823.813,40 lei fara TVA Lot 5 SDN Tulcea –8.494.285,87 lei fara TVA Lot 6 Autostrada A2 – 8.020.560,00 lei fara TVA Valoarea minima a acordului cadru: Lot 1 SDN Constanta – 5.837.904,43 lei fara TVA Lot 2 SDN Calarasi – 3.504.781,42 lei fara TVA Lot 3 SDN Slobozia –4.425.544,00 lei fara TVA Lot 4 SDN Braila – 1.851.953,77 lei fara TVA Lot 5 SDN Tulcea –1.701.657,25 lei fara TVA Lot 6 Autostrada A2 – 2.125.448,40 lei fara TVA Valoarea maxima a acordului cadru: Lot 1 SDN Constanta – 58.379.044,32 lei fara TVA Lot 2 SDN Calarasi – 35.047.814,17 lei fara TVA Lot 3 SDN Slobozia – 44.255.440,04 lei fara TVA Lot 4 SDN Braila – 18.519.537,75 lei fara TVA Lot 5 SDN Tulcea – 17.016.572,79 lei fara TVA Lot 6 Autostrada A2 – 21.254.484,00 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de Intretinere periodica drumuri – Covoare asfaltice executate la cald.
Perioada de garantie a lucrarilor de covoare executate la cald este de 36 luni.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233139-3 – Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru cat si cantitatile minime si maxime aferente unui contract subsecvent se regasesc in Anexele Caietului de Sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 194,472,893.07 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
AC solicita GP eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Lot 1 SDN Constanta – 104.682,00 lei fara TVA, respectiv: Lot 2 SDN Calarasi – 68.400,00 lei fara TVA Lot 3 SDN Slobozia – 138.201,00 lei fara TVA Lot 4 SDN Braila – 39.119,00 lei fara TVA Lot 5 SDN Tulcea – 42.471,00lei fara TVA Lot 6 Autostrada A2 – 40.102,00 lei fara TVA Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. GP trebuie sa fie irevocabila. GP trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta. GP va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va completa Form A. Sunt aplicabile prev. art. 35-38 din HG 395/2016. Info suplimentare privind GP se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei. Pt. GP constituita prin virament bancar, conturile DRDP Constanta deschise la BCR Constanta sunt: RO54 RNCB 011 403 204 585 0001. Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39, alin (5) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul C din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri de la bugetul de stat si venituri proprii pentru intretinere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”.

De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

– certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat,
din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/
Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.

Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:

a) este mai mic de 4.000 lei;

b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul nr. 1 -„Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

– certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

– alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/ sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

Nota 2: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.

Nota 3: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.

Nota 4: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/ in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Nota 5: Autoritatea Contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau in actiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
Ing. Dima Marin -Director General Regional;
Ec. David Roxana- Director Economic;
Ing. Tudor Gabriela Steliana- Director Adjunct Exploatare;
Ing. Marcu Nicolae –Sef Departament Investitii;
Ing. Radulescu Iulian –Sef Departament Mentenanta;
Ing.Mocanu Paul Nicolae–Sef Serviciu Mentenanta si Plan;
Ing. Lutã Argentina- Serviciul Mentenantã si Plan;
Cons. Jur. Tudor Andreea Liliana –Sef Departament Achizitii;
Ing. Chirica Teodora Hrisi- Sef Serviciu Achizitii;
Ec. Stavru Irina Mariana- Serviciul Achizitii;
Ec. Popescu Florentina – Serviciul Achizitii;
Ec. Iorgoveanu Dima Cristi -Serviciul Achizitii;
Tehn. Pantazescu Veronica – Serviciul Achizitii;
Ec. Balbae Oana-Despina –Sef Serviciu Contracte;
Cons. Jur. Tisa Adrian Dorin- Sef Departament Juridic;
Cons. Jur. Enache Andreea –Sef Compartiment Analiza si Avizare;
Ec. Emirali Munever-Sef Serviciu Contabilitate;
Ec. Resit Emre – Sef Serviciu Financiar -Salarizare;
Ec. Satrapele Doina – Sef Compartiment CFP

Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului individual/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului /Tertului sustinator.

Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese,autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/ candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.

Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016,ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atat pentru Oferantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Tertii sustinatori si Subcontractantii declaratii in oferta.

Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantului/ Tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantului/ Tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 6: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract,acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari similare, respectiv lucrari de infrastructura rutiera si/sau lucrari de intretinere periodica, si/sau lucrari de reparatii capitale, si/sau lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere de interes local, judetean sau national, comparabile cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, in valoare cumulata de cel putin:
Lot 1 SDN Constanta – 10.450.000,00 lei fara TVA
Lot 2 SDN Calarasi – 6.800.000,00 lei fara TVA
Lot 3 SDN Slobozia –13.800.000,00 lei fara TVA
Lot 4 SDN Braila – 3.900.000,00 lei fara TVA
Lot 5 SDN Tulcea –4.200.000,00 lei fara TVA
Lot 6 Autostrada A2 – 4.000.000,00 lei fara TVA

Numarul de contracte nu este limitat.
Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Conform art.11 alin.3 din Instructiunea ANAP NR.2/2017, prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:
-Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face obiectul contractului; sau
-Lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau
-Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Se va completa DUAE-partea a IV-Conditii de selectie-Sectiunea C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt:
-certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme executia respectivelor lucrari, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor.
Certificatele / documentele sunt urmatoarele, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa:
-copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;
-certificate de predare primire;
-recomandari;
-procese verbale de receptie;
-certificari de buna executie;
-certificate constatatoare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte ANGAJAMENTUL TERTULUI SUSTINATOR, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri de asociere si acordul de subcontractare, vor fi solicitate doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
Continuare
Cerinta 1 -Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de
management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru
activitatea /activitatile principala/e ce fac obiectul contractului.

In indeplinirea cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE –
Partea IV ,,Criteriile de selectie’’-Sectiunea D ,,Sisteme de asigurare a
calitatii si standarde de management de mediu’’

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va
prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii
Contractante, certificari specifice, acordate de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SE EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

Nota 1-Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna,
cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare menbru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE –Partea IV Criterii de selectie-Sectiunea D -,,Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu’’.

Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces
la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: -certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme executia respectivelor lucrari,valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor. Certificatele / documentele sunt urmatoarele, fara a se limita, numerarea nefiind cumulativa: -copii ale unor parti relevanteale contractelor pe care le-au indeplinit; -certificate de predare primire; -recomandari; -procese verbale de receptie; -certificari de buna executie; -certificate constatatoare. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte ANGAJAMENTUL TERTULUI SUSTINATOR, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri de asociere si acordul de subcontractare, vor fi solicitate doar ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4. Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2012 – 1 Euro = 4,4560 Lei, 2013 – 1 Euro = 4,4190 Lei, 2014 – 1 Euro = 4,4446 Lei , 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 – 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5362 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. In indeplinirea cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE –Partea IV ,,Criteriile de selectie’’-Sectiunea D ,,Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu’’ Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificari specifice, acordate de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv SE EN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1-Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare menbru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV Criterii de selectie-Sectiunea D-,,Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu’’. Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2018 20:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 10.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Durata acord cadru :3 ani Perioada de garantie a lucrarilor -3 ani de la receptia lucrarilor. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele linkuri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Caile de atac sunt cele prevazute la art.8 alin 1 literele a si b din Legea 101/2016, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta 107/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta-Departamentul Juridic
Adresa postala: Municipiul Constanta, Strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900716 , Romania , Tel. +40 0241584562 , Email: net@drdpct.ro , Fax: +40 0241584371 , Adresa internet (URL): www.drdpct.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2018 15:28