7 martie 2018

Autoritate contractanta: Penitenciar Spital Bucuresti Jilava
Numar anunt: 183318 / 07.03.2018
Denumire contract: ACORD CADRU MEDICAMENTE DIVERSE APRILIE – DECEMBRIE 2018

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Penitenciar Spital Bucuresti Jilava
Adresa postala: Str. Sabarului Nr1 , Localitatea: Jilava , Cod postal: 75971 , Romania , Punct(e) de contact: Georgian Bora , Tel. +40 0214570181/291/212 , Email: adrian.bucurescu@anp.gov.ro, psbachizitii@anp.gov.ro, florin.marinescu@anp.gov.ro , Fax: +40 0214570154 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)

-Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU MEDICAMENTE DIVERSE APRILIE – DECEMBRIE 2018
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI JILAVA, STR SABARULUI NR 1, COM JILAVA, JUD ILFOV
Codul NUTS: RO32 – Bucuresti – Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 9 luni

Valoarea estimata fara TVA: 171,257.3 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CTR SUBSECV MIN MAX
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN
Autotoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/inf suplimentare in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, respective 15 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33690000-3 – Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru se regasesc în Anexa A , iar în caietul de sarcini (anexa nr.1) sunt precizate valorile celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent.
Valoare maxima fara TVA : 171257,30 lei Valoare minima fara TVA : 14373,97 lei

Valoarea estimata fara TVA: 171,257.3 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Gar part este 1 % din val estim fara TVA a AC pentru fiec lot în parte conform ANEXA B la doc de atrib sau ANEXA 1 – baza de calcul. Gar de particip se cons conf prev art. 35 din H.G. nr. 395/2016. Nota: Gar de part se va posta scanat în SEAP. Oferte care nu sunt înso?ite de doc de const a gar de partic, vor fi respinse ca inacceptabile. Cuantumul gar de partic este de 1% din val estim fara TVA a AC pentru fiecare lot în parte. Garant de part se va const in conf cu preved art. 36 din HG 395/2016, resp: -prin vir bancar sau printr-un instr de garant emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asig –orig sau, – OP în cont autor contr RO08TREZ4215005XXX000246, deschis la Trez Ilfov,cod fiscal 4266146, sau prin depunerea sumei la casierie. -Prin excep gar particip se poate const prin depun la casieria aut contractante in numerar, in caz in care val gar de particip este mai mica de 5.000 lei. Ofertele care nu sunt însotite de dovada const garant de particip in forma, val si pt perioada solicit vor fi respinse. Dovada const gar de part tb sa fie prez cel mai târziu la data si ora limita dep a oferte. Gar de part este irevocabila Gar de part tb sa fie val 90 zile de la data desch oferte LIPSA GAR DE PART CONDUCE LA ELIMINAREA OFERTANTILOR, resp RESPINGEREA OFERTEI Cf art 37 alin. 1 din HGR nr 395/2016 autor contr va retine gar de part, ofertant pierzând astfel suma constituita atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în per de val; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze ctr Perioada de val a gar de part: 90 zile de la data lim stab pentru dep ofertei. Gar particip se va dep scan in SEAP pana la data limita de dep a ofertelor si va fi prezentata in orig la sediul aut contr de catre toti op ec pana la data lim de dep a oferte. Echiv pt o gar de partic dep în alta moneda decat leul se va face la cursul BNR din data ant datei lim de dep a oferte cu 6 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
– fonduri FNUASS; – bugetul de stat : servicii medicale spitalice?ti ?i transferuri ac?iuni de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind neîncadrarea la art. 60 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare DUAE
Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 165, din Legea nr 98/2016
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe locul 1,2 si 3 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.( Întocmirea DUAE se realizeaza pt toate cerin?ele solicitate)
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt : director – dr. Geta Eugenia CUCU, Adrian ROMAN– Sef Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar, director pentru probleme medicale – dr. Corina SIMINICIANU, director adjunct economico administrativ – Claudia ZMEU, ?ef birou logistica – Oana MUNTEAN, , contabil sef – Adela IONESCU, consilier juridic – Loredana Coratu, responsabil viza CFPP 1 – Simona ANI, responsabil viza CFPP 2 – Grigore Petronia, Costica MOLDOVEANU – farmacist ?ef, Adrian Bucurescu – ofiter achizitii, Flavia BORA – responsabil sector Auto, Clara ?U?U – asistent farmacie, Florin Marinescu – agent achizitii, responsabil achizitii farmacie, Emilian BORA – agent achizitor, Nicoleta TECUCEANU – responsabil sector Cazarmare, Ancu?a PAVALUCA – responsabil sector ETG, Georgeta IVANICA – responsabil sector HRANIRE
2) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice
Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016, duce la “declararea ofertei drept inacceptabila”
Cerinta nr. 3
Lista cu informatii generale Se va completa o lista cu informatii generale despre societatea comerciala care sa contina : CIF,adresa de corespondenta, cont de trezorerie,etc.
Cerinta nr. 4
3) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 Legea nr 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii
Înso?it de Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obliga?iilor exigibile catre bugetul de stat ?i bugetele asigurarilor de sanatate eliberat de D.G.F.P. – original/copie legalizata/marcat „conform cu originalul” ?i semnatura ?i ?tampila reprezentantului legal.
– Certificatul privind achitarea taxelor ?i impozitelor locale eliberat de primaria locala – original/copie legalizata/marcat „conform cu originalul” ?i semnatura ?i ?tampila reprezentantului legal.
Cerinta nr. 5
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 Legea nr 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asmate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 6
Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii
Prezentare – Certificat de atestare fiscala – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , conform cu originalul semnata pentru conformitate de reprezentantul legal
– certificatul fiscal sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente “la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor”;
Cerinta nr. 7
– Certificat Fiscal privind impozitele si taxele locale Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii
Prezentare – Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul semnata pentru conformitate de reprezentantul legal
– certificatul fiscal sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente “la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor”;
Cerinta nr. 8
Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Certificatul constatator – original/copie legalizata/ copie cu mentiunea „conform cu originalul” Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
1-Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. Informatiile cuprinse in acest document trebuie safie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în care acesta este semnat de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.Cerinta obligatorie in SEAP. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.
Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia. Cerinta nr. 9
Documente edificatoare care sa dovedeasca apartenenta la categoria profesionala impusa de îndeplinirea acordului cadru solicitat:

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
2. Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de Ministerului Sanatatii/ in baza art 4 alin 3 it b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari este Legea nr. 95/2006 (art.700 al.1 ?i al.2, art.730 al.5) privind reforma în domeniul Sanata?ii, Titlu XVII, Medicamentul cu modificarile ?i completarile ulterioare. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabila în ?ara de reziden?a.
Cerinta nr. 10
Autorizatia de distributie eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului:

3. Autorizatia de distributie eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului – Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie eliberata de MS –ANM. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Titlu XVII, Medicamentul, cu modif.si complet. ulterioare si O.M.S nr.1964/2008 pt aprobarea normelor privind infiintarea,organiz si functionarea unitatilor de distributie de medicamente de uz uman. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabila în ?ara de reziden?a.
Cerinta nr. 11
Fi?a de informa?ii generale
Lista cu informatii generale despre societatea comerciala care sa contina : CIF,adresa de corespondenta, cont de trezorerie,etc.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
N2/29130/28.02.2018
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care vor fi mai multe oferte clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, încarcarea electronica de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului (de exemplu pe locul 3 sunt doua oferte egale). Pretul nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 în clasament. Operatorii economici vor incarca electronic in SEAP, documentele care contin o noua oferta financiara. 2. Avand in vedere art 20, alin 6 din HG 395/2016-Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a redimensiona cantita?ile minime si maxime ale contractelor subsecvente in functie de resursele alocate si necesitati pana la cantitatea maxima a acordului cadru. Daca numarul operatorilor economici înscri?i ?i al celor care îndeplinesc condi?iile de calificare este mai mare de 3, acordul cadru se va încheia cu maxim 3 operatori economici care îndeplinesc condi?iile de calificare. In cazul in care numarul operatori economici înscri?i sau al celor care îndeplinesc condi?iile de calificare este mai mic de 3 atunci acordul-cadru se va incheia cu to?ii operatorii economici care îndeplinesc condi?iile de calificare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 08:01