7 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar anunt: 183322 / 07.03.2018
Denumire contract: „Reconditionare elementi benzi Redler” – S.E. Craiova II

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea: Targu Jiu , Cod postal: 210227 , Romania , Punct(e) de contact: IOAN POP , Tel. +40 372819798 , Email: ioan.pop@ceoltenia.ro , Fax: +40 253223248 , Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Activitate (activitati)

-Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
„Reconditionare elementi benzi Redler” – S.E. Craiova II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului:
S. CEO S.A. – Sediu Executiv Sucursala Electrocentrale Craiova II
Codul NUTS: RO411 – Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 290,796.8 si 1,103,470 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: DA in SEAP. Acord cadru cu maxim 3 operatori Durata acordului cadru: 2 ani Valoarea estimata fara TVA: intre 290.796,80 si 1.103.470,00 lei. Valoarea maxima estimata a acordului cadru, este de: 1.103.470,00 lei; Valoarea minima estimata a acordului cadru este de: 290.796,80 lei; Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent, este de: 145.398,40 lei; Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent, este de: 290.796,80 lei. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite:lunar sau anual, dupa necesitati. cel mai mic contract subsecvent se va încheia pentru o luna, iar cel mai mare contract subsecvent se va încheia pentru o perioada de 12 luni. Daca nu exista 3 operatori economici cu oferte admisibile, procedura de atribuire pentru incheierea acordului cadru poate continua numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care a/au prezentat oferta/oferte admisibila/admisibile
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul prezentat in caietul de sarcini presupune efectuarea reparatiilor pentru elemen?ii benzilor tip Redler, cu respectarea operatiilor descrise.
Nota.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut in prezentul anunt de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50531000-6 – Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate minima acord cadru: 224 elementi banda Redler
Cantitate maxima acord cadru: 850 elementi banda Redler
Cantitate minima contract subsecvent: 112 elementi banda Redler
Cantitate maxima contract subsecvent: 224 elementi banda Redler

Valoarea maxima estimata a acordului cadru, este de: 1.103.470,00 lei;
Valoarea minima estimata a acordului cadru este de: 290.796,80 lei;
Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent, este de: 145.398,40 lei;
Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent, este de: 290.796,80 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 290.796,80 si 1.103.470,00 lei.

Valoarea estimata fara TVA: intre 290,796.8 si 1,103,470 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este 11.000,00 lei cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a GP este conform art. 42 din Hotararea 394/2016. Garantia de participare se va returna de catre entitatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Cont lei: RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 – Raiffeisen Bank Tg Jiu. Garantia de participare emisa în alta limba, decât limba româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. In cazul depunerii de oferte in asociere garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Operatorul economic, trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de participare pâna cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, depunând în SEAP documente probatorii. Garantia de participare se executa neconditionat. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate Garantia de Buna Executie = 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
— Surse proprii de productie anii 2018 ÷2019 —
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

2. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

3. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

4. Ofertantul nu trebuie sa se încadreze in situatile prevazute la art. 72 si 73 din Legea 99/2016.
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota: se solicita atat ofertantului, asociatului, subcontractantului cat si tertului sustinator.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
– Boza Sorinel-Gheorghe – Presedinte al Directoratului
– Dan Vasile – Membru al Directoratului
– Ovidiu Balacescu – Membru al Directoratului
– Constantin Balasoiu – Membru al Directoratului
– Catalin Liviu Stanculescu – Director Directia Energie
– Dumitru Iacob – Director Directia Servicii Suport
– Grigorie Dadalau – Director Adjunct Comercial
– Leliana Tatiana Duma – Sef Serviciu A.L.S.A.E
– Mihaela Lazar Andrei – Sef Serviciu Disciplina Contractuala

Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul ( inclusiv fiecare asociat / subcontractant / tert sustinator, daca este cazul) va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European
( DUAE)(completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Nota:
Ofertantul ( inclusiv fiecare asociat / subcontractant / tert sustinator, daca este cazul) nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la motivele de excludere(art. 177, 178, 180, 72 si 73).
Declaratia cu persoanele cu functie de decizie din partea operatorului economic ofertant se va incarca in SEAP odata cu formularul DUAE(Formular nr. 5).
Entitatea contractanta va solicita ofertan?ilor clasa?i pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, asociatului, subcontractantului si tertului sustinator, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din ceriticatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, alte documente edificatoare, dupa caz, pentru demonstrarea faptului ca nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180;
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
– documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016;
– alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru Persoane Juridice Straine se vor prezenta documente echivalente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor la momentul prezentarii documentelor, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in traducere in limba romana Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca ofertantul este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) .
Nota:
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se solicita atât ofertantului cât si asociatului.
Entitatea contractanta va solicita ofertan?ilor clasa?i pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– certificatul constatator emis de O.R.C., sau alte documente suport ca alternativa la certificatul în cauza din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar activitatile care fac obiectul contractului ;
Pentru persoane fizice / juridice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara în care acestia sunt rezidenti, în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in traducere in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Informatii privind experienta similara, in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea 99/2016 si Instructiunii nr. 2/2017 emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice Operatorii economici trebuie sa fi prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), servicii similare celor care fac obiectul achizitiei in valoare cumulata de minim 250.000,00 lei la nivelul unuia sau mai multor contracte.
In cazul contractelelor prezentate ca experienta similara, a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, pentru calculul nivelului minim impus, se va folosi cursul mediu anual lei / valuta al BNR, pentru fiecare an in parte, conform site-ului curs-valutar-bnr: 2016, 2017 si 2018
Cursul leu/ valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
Nota:
Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:
-servicii receptionate partial;
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune
expirarea perioadei de garantie)
Prin „servicii similare” se intelege: servicii de reparare elemente benzi transportoare sau mori carbune
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)

Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertan?ilor clasa?i pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
– documente prin care se confirma prestarea de servicii similare,
respectiv contracte/ documente constatatoare/ procese-verbale emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases /espd/filter) .
In cazul subcontractarii, se vor completa cerintele corespunzatoare inr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) pentru fiecare subcontractant/ subcontractantii declarati.
Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta pana la data limita de depunere a ofertelor si acordul de subcontractare (Formularul nr.1) pana la data limita de depunere a ofertelor.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertan?ilor clasa?i pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri.
3. Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) .
In cazul unei asocieri, se vor completa cerintele corespunzatoare inr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) , pentru fiecare membru asociat.
Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta Acordul de asociere (Formular nr. 2) pana la data limita de depunere a ofertelor.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertan?ilor clasa?i pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri.
4. Angajament si Declaratie tert sustinator (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in
Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat
conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) .
In cazul unei sustinerii de catre un/unor tert, se vor completa cerintele corespunzatoare intr-un alt Document Unic de Achizitii European (DUAE) pentru fiecare tert/ terti declarati.
Ofertantul va depune odata cu Formularul DUAE si oferta pana la data limita de depunere a ofertelor si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora (Formular nr. 3 si Anexa Formular 3.
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertan?ilor clasa?i pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente / acorduri.
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent pentru activitatile de reparare echipamente energetice
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare in Documentul Unic de Achizitii European ( DUAE) (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter
Nota:
Entitatea contractanta va solicita ofertan?ilor clasa?i pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii oferter:
un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 12:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 11.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) a) Potrivit prevederilor art. 202 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi accesat (in vederea completarii si depunerii) de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). b) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar la raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documente si Clarificari” din cadrl anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Secvtiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura eletronica. c) Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe acelasi loc – daca primele 3 pozitii in clasament sunt ocupate de mai mult de 3 operatori sunt ocupate de mai mult de 3 operatori economici, entitatea contractanta va incheia cu toti acordul-cadru. d) Inainte de atribuirea acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 pozitii in clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Duae se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. e) Contractele subsecvente, vor fi atribuite „cu reluarea competitiei” in SEAP, in urma transmiterii de catre entitatea contractanta a unei adrese (invitatii de participare) prin care consulta operatorii economici semnatari ai acordului cadru asupra posibilitatii prestarii serviciului ce face obiectul contractului subsecvent. Reofertarea se va face conform art. 9.3. din acordul cadru. Reofertarea se va face in SEAP. Rezultatul reofertarii va fi comunicat tuturor participantilor la procedura (se va transmite prin e-mail Procesul verbal de consemnare reofertare). Contractul subsecvent se va incheia cu operatorul economic care a oferit pretul cel mai scazut in faza de reofertare. Pretul serviciului ofertat poate fi modificat numai in sensul imbunatatirii acestuia, fara a fi afectate elementele/conditiile stabilite ca fiind neschimbabile. În cazul în care, în urma reofertarii, operatorul economic clasat pe primul loc în cadrul acordului cadru nu mai mentine si nici nu imbunatateste pretul entitatea contractanta beneficiara va incheia contractul subsecvent cu operatorul economic clasat pe locul urmator care va mentine sau îmbunatati pretul din acordul cadru. In cazul in care, in urma reofertarii, entitatea contractanta nu obtine imbunatatiri ale elementului care face obiectul reluarii competitiei, respectiv a „pretului unitar” din acordul cadru, aceasta are obligatia de a atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe primul loc in cadrul procedurii aplicate pentru incheierea acordului-cadru, prin reluarea in considerare a elementului „pretul unitar” prevazut in oferta initiala a acestuia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 08:26