7 martie 2018

Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Numar anunt: 183323 / 07.03.2018
Denumire contract: ACHIZITA DE MATERIALE SANITARE PENTRU CLINICA DE CARDIOLOGIE PE PROGRAM AP IMA /10 LOTURI

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900591 , Romania , Punct(e) de contact: Ec.Furnica Marioara , Tel. +40 241503255 , In atentia: Ec. Furnica Marioara , Email: achizitii@spitalulconstanta.ro , Fax: +40 241660473 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organism de drept public
Activitate (activitati)

-Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITA DE MATERIALE SANITARE PENTRU CLINICA DE CARDIOLOGIE PE PROGRAM AP IMA /10 LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MAGAZIA DE MATERIALE-B-DUL TOMIS NR.145 CONSTANTA
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 183,750 si 551,250 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia minim 3 (TREI) contracte subsecvente (lunar/trimestrial sau pe orice perioada bugetara a autoritatii contractante). Cantitatile estimate minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent precum si valoarea minima si maxima/loturi se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITA DE MATERIALE SANITARE PENTRU CLINICA DE CARDIOLOGIE PE PROGRAM AP IMA /10 LOTURI

ACHIZITA DE MATERIALE SANITARE PENTRU CLINICA DE CARDIOLOGIE PE PROGRAM AP IMA /10 LOTURI
1 Set introducator femurala pentru proceduri dilatare percutana
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 25/75 1250/3750Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent = 8/25 400/1250Lei
2 Arc ghid diagnostic hidrofil o,o35 ” pentru angiografie
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 20/60 1000/3000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent= 6/20 300/1000 Lei
3 Cateter ghid pentru angioplastie
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =150/450 22500/67500 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 7500/22500 Lei
4 Set accesorii pentru dilatare percutana , format din:
-pompa cu manometru pentru umflat balonase
-valva rotativa hemostatica
-introducator pentru arc ghid angioplastie 0,010 – 0,018 ”
-Torquer pentru arc ghid angioplastie 0.010”-0.018”
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =150/450 9000/27000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 3000/9000 LEI
5 Balon angioplastie semicompliant pentru proceduri de dilatare percutana.
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =100/300 20000/60000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =32/100 6400/20000Lei
6 Balon angioplastie noncompliant pentru postdilatare
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 50/150 10000/30000Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =16/50 3200/10000Lei
7 Stent metalic pentru proceduri de dilatare percutana.
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 150/450 60000/180000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 20000/60000 Lei
8 Kit camp steril pentru interventii angiografice si proceduri de dilatare percutana cu componente specifice.
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =150/450 27000/81000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 9000/ 27000 Lei
9 Arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie si proceduri dilatare percutana teflonat 0.035”
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 150/450 6000/18000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 2000/6000 Lei
10 Catetere diagnostice pentru angiografie coronariana
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 300/900 27000/81000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent = 100/300 9000/27000Lei

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la clarificari in termen de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

33190000-8 – Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITA DE MATERIALE SANITARE PENTRU CLINICA DE CARDIOLOGIE PE PROGRAM AP IMA /10 LOTURI
1 Set introducator femurala pentru proceduri dilatare percutana
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 25/75 1250/3750Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent = 8/25 400/1250Lei
2 Arc ghid diagnostic hidrofil o,o35 ” pentru angiografie
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 20/60 1000/3000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent= 6/20 300/1000 Lei
3 Cateter ghid pentru angioplastie
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =150/450 22500/67500 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 7500/22500 Lei
4 Set accesorii pentru dilatare percutana , format din:
-pompa cu manometru pentru umflat balonase
-valva rotativa hemostatica
-introducator pentru arc ghid angioplastie 0,010 – 0,018 ”
-Torquer pentru arc ghid angioplastie 0.010”-0.018”
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =150/450 9000/27000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 3000/9000 LEI
5 Balon angioplastie semicompliant pentru proceduri de dilatare percutana.
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =100/300 20000/60000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =32/100 6400/20000Lei
6 Balon angioplastie noncompliant pentru postdilatare
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 50/150 10000/30000Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =16/50 3200/10000Lei
7 Stent metalic pentru proceduri de dilatare percutana.
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 150/450 60000/180000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 20000/60000 Lei
8 Kit camp steril pentru interventii angiografice si proceduri de dilatare percutana cu componente specifice.
Cant.+ Val. min/max./accord cadru =150/450 27000/81000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 9000/ 27000 Lei
9 Arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie si proceduri dilatare percutana teflonat 0.035”
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 150/450 6000/18000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent =50/150 2000/6000 Lei
10 Catetere diagnostice pentru angiografie coronariana
Cant.+ Val. min/max./accord cadru = 300/900 27000/81000 Lei
Cant.+ Val. min/max./contr. subsecvent = 100/300 9000/27000Lei

Valoarea estimata fara TVA: intre 183,750 si 551,250 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea fara TVA pentru fiecare LOT ofertat. Cuantumul garantiei de participare a celui mai mare contract subsecvent se regaseste in ANEXA B privind loturile. Perioada de valabilitate este de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit art. 36 din H.G. nr. 395/2016: prin virament bancar in contul nr. RO64TREZ2315006XXX016691 – Trezoreria Constanta, CUI 4301103 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de participare in alta moneda, se va lua in considerare cursul de schimb afisat de catre BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Dovada constituirii garantiei se va atasa in SEAP in copie scanata dupa original , prezentata cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, conform art. 39 si 40 din H.G. nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante in original. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. In cazul asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor si precizam faptul ca declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016 (din sectiunea Formulare), va fi completata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
NECOMPLETAREA PARTIALA SAU TOTALA A DUAE DE CATRE OFERTANTI VA ATRAGE RESPINGEREA OFERTELOR.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitatea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative:
1. certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii
2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art 167 alin (2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa se dovedeasca indeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator (certificate fiscale) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.
Conf art. 63 din Legea 98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si conf. art. 3 lit. II din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt: conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire:
S.L.Dr.Grasa Catalin Nicolae – Manager
Ec. Munteanu Natalia – Director Financiar Contabil
S. L. Dr.Obada Bogdan – Director Medical
As.Lic. Banu Cornelia – Director Ingrijiri Medicale
Dr.Radulescu Mihaela Anca –Medic Coordonator Program AP IMA
Dr.Voican Alexandru
Dr.Irinel Parepa –Clinica de Cardiologie
Dr.Matei Luminita –Clinica de Cardiologie
Jr. Dumitrescu Bianca – Sef Serviciu Achizitii
Ec. Furnica Marioara – Serviciul Achizitii
Ref. Sup. Stefan Cristina – Serviciul Achizitii
Jr. Gherghina Carmela Endora – Consilier Juridic
Jr.Sandulescu Mariana –Consilier Juridic

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii de la adresa https://ec. europa/growth/toolsdatabases/espd/filter SAU https://ec.europa.eu/tools/espd. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Necompletarea partiala sau totala a DUAE va atrage dupa sine respingerea ofertei.
NOTE :
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila” – poate face obiectul unei solicitari de clarificare.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz, care trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o realizeaza.
In cazul persoanelor juridice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere professional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea oricarui document prin care se face DOVADA implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau „echivalent”, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: spre exemplu, procedure/manual de calitate, activitate procedurata, etc. similar cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
COMPLETAREA DUAE – la termenul limita de depunere a ofertelor, informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Documentele justificative (dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii), care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2018 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 13.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format ELECTRONIC in SEAP o noua propunere financiara. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator, iar contractual va fi atribuit acestuia. In cazul in care in urma reofertarii, preturile sunt la egalitate, autoritatea contractanta va solicita reofertare conform pasilor expusi anterior pana cand departajarea va putea fi posibila. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL TOMIS NR.145 , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900591 , Romania , Tel. +40 0241503427 , Fax: +40 0241503427
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2018 08:45